IJAMBO RY’IMANA

_*INDWI YA14 YO MU MWAKA :KUWA MBERE ( ANNÉES PAIRES)*_
*IGISOMWA CA MBERE*
*Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Ozeya (2, 16.17b-18.21-22)*
Ng’iri iriyazwe n’Umukama:

Umukunzi wanje yampemukiye, ngira ndamuhendahende,

ndamukwegere ahiherereye

ndamubwire iriri ku mutima.

Na we azonyitaba,

nko mu gihe yari akiri muto,

nk’umusi yaduga avuye mu gihugu ca Misiri.
Ng’iri iryazwe n’Umukama:

Kuri urya musi, azonyita umugabo wiwe,

ntazoba akînyita shebuja.

Nzokwirehereza

ube uwanje imyaka yose;

uzombera umugenzi

nanje nkugabire ubutungane n’ingingo,

nkwakirane urukundo rwuzuye igishika.

Uzombera umugenzi,

nanje nkubere intahemuka,

uce umenya Umukama.
*IZABURI 144 (145) 2-3, 4-5, 6-7, 8-9*
*Icit.*: Umukama ni Nyenimpuhwe n’ikigongwe.
Nshaka kukuninahaza imisi yose,

izina ryawe ntirizomva mu kanwa;

cane cane Umukama ni mukuru, arabikwiye,

ubukuru bwiwe ntibugira ingero.
Egome, uko imyaka ikurikirana,

ni ko abantu bazoyaga ubutwari bwawe;

bazovuga ko inganji yawe ari akaranduramutima,

bazokwiza inyigano y’ibikorwa bitangaje wakoze.
Bazoyaga ububasha bwawe buteye ubwoba,

bazomenyesha ubukuru bwawe;

bazokwibuka ubwiza bwawe ntangere,

bazokomera amashi ubutungane bwawe.
Umukama ni Nyenimpuhwe n’ikigongwe,

ntakaza ishavu, akomeza urukundo;

Umukama agirira ineza bose,

agirira imbabazi ivyo yaremye vyose.
_*INKURU NZIZA*_
*Aleluya, aleluya.*
Amajambo yawe, Mukama, aduha umutima n’ubuzima, 

kuko ari Wewe ufise amajambo y’ubuzima budahera.
*Aleluya.*
*Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Matayo (9, 18-26)*
Yezu akiriko arayagira ishengero, hashika umutware, aramwegera akubita ibipfukamiro imbere yiwe ati: «Mukama, umwigeme wanje acikanye ubu nyene, mugabo n’uze umwubikeko ibigaza, arasubira kuba muzima.» Yezu arahaguruka, aramukurikira be n’abigishwa biwe.

Umugore yari amaze imyaka icumi n’ibiri arwaye umukinya, amuca inyuma aramwegera, akora ubuyonga bw’umutamana wiwe, yibwira ati: «N’aho nopfa gukora mutamana wiwe, nca nkira.» Yezu na we aca arahindukira, aramubona amubwira ati: «Gumya umutima mwananje, ukwemera kwawe kuragukijije.» Nya mugore aca arakira buno nyene.

Yezu ngo ashike i butware, abona abavuza imyironge n’abandi benshi bakoma induru, ababwira ati: «Nimutaranuke, uyu mwana ntiyapfuye arasinziriye.» Na bo baramutwenga. Bamaze gusohora nya bantu, Yezu arinjira, afata ukuboko wa mwigeme, na we aca aravyuka. Iyo nkuru ica ikwira muri ico gihugu cose.

Publicités