Ububasha bw’Uhoraho mu ntambara urwana ngo ushikire isezerano.

Uwahawe Isezerano ntarwanya igihugu yahaweko Isezerano arakirwanira ngo agishikemwo.

Ntiyifatanya n’abansi, intakebwa n’abanyamahanga ahubwo yifatanya n’Imana Ihoraho akagwanirwa n’ingabo z’Uhoraho.

Kubera yuko Imana igororotse, Yera kandi yanka icaha, uwurindiriye isezerano ry’Imana ategerezwa kwama yiyeza, yitunganya, asenga kandi atazira Imana muguteramira iryo sezerano. Utabikoze uko uraririndira amaso agahera mu nzira.

Iyo ufise isezerano kugihugu ukitwa uwisezerano, afadikanya n’Imana ikamufasha kubohoza , guteza imbere no gukingira igihugu yahawe. Igihugu c’isezerano ntigiturwa mu nzira kandi ntigitangwa kubera amajambo menshi. Hariho abavuga yuko barindiriye ngo amasezerano bibereye mu bintu bitagira ikimazi bakirigwa mu migani y’abakecuru. Urindiriye Isezerano ryiwe yitegurira intambara. Iyo ntamba nayo iri mu bwoko butatu, ikavana nico wahamagariwe:

1. Intambara yo mu Mpwemu ( Gusenga, kumenya Ijambo ry’Imana, kwitunganya no gukorera Imana)

2. Intambara yo mu mu mubiri ( Kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wawe, ibikogwa vyo kugira neza, amagara meza n’ibindi)

2. Intambara y’umuheto ( kubohoza igihugu, kugiteza imbere no kugikingira)

Izo nizo ntambara ufise Isezerano arwana maze akirinda ibimusamaza bikamutesha umwanya. Abari mw’Ihanga ry’Imana bose bagwana izo ntambara.

 » Ni nde yigeze kugera amazi y’ikiyaga ku rushi, akageresha ijuru intambwe ry’intoke, akaronka ingero yokwigwamwo umukungugu wo kw’isi, akagera imisozi ku munzane n’uturambi ku ngero?…. » Yesaya 40:12-26.

Publicités