Wame ushimira Imana, inkuru iri buguhezagire.

WAME USHIMIRA IMANA

Habaye umwigeme w’impumyi yashavuzwa cane n’ukuba ari impumyi. Uwo mwigeme

yanka abantu bose kiretse umusore umwe yamukunda cane. Uwo musore yama

iruhande ya wa mwigeme amufasha yongera amuhoza.

Wa mwigeme abwira wa musore ati:  » Hamwe nosubira kubona, noca nkwemerera

tukubakana ».

Umunsi uri izina, wa mwigeme aronka ingabire y’amaso abiri. Bamukuyeko

ibitambara vyari bimupfutse mu maso, aca abona ibimukikije vyose, harimwo

na wa musore yamukunda. Uwo musore aca abaza wa mwigeme ati:  » Ubu none ko

ubona, wonyemerera tukubakana? »

Wa mwigeme aravye wa musore asanga ni impumyi, ntiyashobora no kwihangana

abonye ibigohe vy’amaso ya wa musore bifatanye. Ntiyari yiteze ko umusore

amukunda ari impumyi. Yiyumviriye ko ubuzima bwiwe bwose azoguma abona

ibigohe vy’uwo musore vyugaye, yaciye amuheba, ararahira arumumya ko

adashobora kwubakana na we.

Wa musore amosozi amutanga hasi, ava hasi aragenda. Haheze iminsi mikeyi,

wa musore yandikira ikete wa mwigeme amubwira ati: » Mukobwa nakunze, ayo

maso yawe urayabungabunga kuko imbere yuko aba rwawe yari rwanje. »

Nguko uko ubwenge bw’abantu bukora iyo ibintu bihindutse bakamererwa neza.

Ni abantu bake cane bibuka iyo bavuye, bakibuka n’ababagarukiyeko igihe

bari bagowe.

UBUZIMA NI INGABIRE

Kuri uwu munsi uri hejuru, imbere yuko uvuga ijambo ritaroranye, uribuka

ikiragi kidashobora kuvuga n’ijambo na rimwe.

Imbere yo kwinenaguza indya ngo ntiziryoshe, ibuka urya muntu ataronse na

dukeyi afungura.

Imbere yo kwidogera umugabo wawe canke umugore wawe, ibuka urya muntu ariko

aratakambira Imana ngo imuhe uwo bubakana.

Kuri uwu munsi uri hejuru, imbere yo kwidogera ubuzima urimwo, ibuka urya

muntu Imana yahamagaye akiri muto.

Imbere yo kwidogera urvyaro rwawe, ibuka urya muntu yipfuza ibibondo atari

bubironke kubera ukutavyara.

Imbere yo kurakara ngo inzu yawe ntikubuye, ibuka barya bantu bose batagira

aho baba barara rubunda mu mabarabara.

Imbere yo kwijogota ngo wagenze urugendo rurerure n’imodokari, ibuka urya

wundi muntu ahagenda n’amaguru.

Ni wumva urushe kubera akazi wakoze, imbere yo kwidoga uribuka birya

bishomeri bitagira akazi, barya bamugaye badashobora gukora na barya

bipfujije akazi nkako kawe ariko ntibakaronke.

Imbere yo gutunga urutoke mugenzawe umwagiriza ibi na biriya, uribuka ko

ata n’umwe ari umutagatifu kuri iyi si kandi ko twese tuzocirwa urubanza

n’UWATUREMYE gusa.

Ukaramuka usagirijwe n’ivyiyumviro bigutera kwihebura, uragumana akamwemwe

mu maso, ushimire imana ko ukiriho.

IMANA IGUHEZAGIRE

Publicités