Uhoraho ni we Mwami ibihe bitazoshira, abanyamahanga barandukiye mû gihugu ciwe.

Zaburi 10 : 16-18 Uhoraho ni we Mwami ibihe bitazoshira, abanyamahanga barandukiye mû gihugu ciwe. Uhoraho, wumvise ivyo abaciye bugufi bagomba: Uzokomeza imitima yabo, uzohora ubanze ugutwi, Kugira ng’ucire urubanza impfuvyi n’abadenderezwa, umuntu wo mw’ivu yoye gusubira gutera ubwoba. Alleluyaaaaaaa, ushobora kuba ugaragara nk’impfuvyi utabuze abavyeyi ushobora kuba ugaragara nk’umupfakazi utabuze umugabo ushobora kuba watawe wanswe n’abatokwanse uhahazwa n’abokubungabunze udenderezwa, oya, ivyo vyose ntibiguce ivutu, hanga amaso yawe ku Mana shira ivyizigiro ku Mana niwe Mutabazi w’abamwubaha bose, n’Umufasha Atabura Guseruka ku bamwambaza bose. DUSENGE : Turagushimiye Mana Uhoraho tuzamuye amajwi yacu tugushima wabanye natwe waturinze iri joro ivyari bibundiye ubugingo bwacu vyari vyinshi ariko Mana Ikiganza cawe c’ubushobozi cadutwikiriye n’Ushimwe, n’uyu musi turakwinginze ng’Ushishikare kuturinda no kutuzitirira, kugira bâ shari na bâ nzigo bamaramarane, Urakoze Muvyeyi Mwiza w’Icubahiro dukomeze turamire twubake ivyo vyose vyotuma Izina ryawe rirushirizaho guhabwa Icubahiro ubiduhere Ubuntu mw’Izina rya YESU KRISTO Umucunguzi wacu Amen.

Publicités

Un commentaire sur “Uhoraho ni we Mwami ibihe bitazoshira, abanyamahanga barandukiye mû gihugu ciwe.

Les commentaires sont fermés.