Itangazo ry’Ihanga Ryera ry’Imana ritanguza amasengesho y’umunsi ugira 6 yo kwitanga

*ITANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA RIGIRA VI*

Mukanya sa sita j’ijoro amasaha y’ibujumbura mu Burundi, turatanguza ibikogwa vy’umunsi ugira 6 w’amasengesho yo kwisonzesha vyatanguye kuwa 15 sa sita z’ijoro zishira kuwa 16 uku kwezi n’uyu mwaka; aya masengesho akazomara iminsi 7. Turagenze ibihe vy’amasengesho, hazoba hasigaye umunsi umwe gusa.

Uwurongora amasengesho yo kuwa 21 Ruhuhuma ni *Alain Christian Murengerantwari*

-Dushimiye twivuye inyuma abakozi b’Imana baturongoye kuva kumunsi wa mbere watanguye aya masengesho gushika kuri uyu munsi ugira 5.

-Turashimiye kandi n’abitavye aya masengesho bose, abari mu gihugu cacu c’Uburundi, abari mu bindi bihugu, mu makambi y’impunzi n’ahandi hose.

-Dushimire amashengero yose ayari mu gihugu nayo mumahanga ariko arifatanya n’Ihanga ry’Imana aha twovuga muri congo, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, Africa Yepfo na Amerika.

– *Ca gihe gihambaye co kubohoka ku bintu vyose bitwizingirako ( imivumo, imikoshi, indwara, ubukene, urwanko, inzigo, ishari, amacakubiri, icaha cose uko kiri nuko citwa ) kuko Uhoraho Imana agendana n’abera. Harageze yuko twatura amasezerano yacu umwe wese n’ayo igihugu c’Uburundi. Twature ivyiza gusa.*

Hanga Ryera ry’Imana, namwe mwese mwifatanije natwe muri aya masengesho

-Iminsi 5 y’amasengesho yo kwisonzesha yarangiye neza cane kw’isi yose kandi yitabiriwe n’abarundi n’abanyamahanga nkuko twabivuze, ibitangaza vyaratanguye gukoreka. Iyi minsi 2 isigaye yitumiriremwo n’abandi ntibabe abahombe.

-Abasenzi b’abinginzi , uretse abasengera mu vyumba vy’Amasengesho, hari abandi benshi Imana irungitse ku misozi miremire mu gihugu no n’inyuma yaco gusengera Ihanga ry’Imana n’abitangiye uyu murimo wayo. (Raba amafoto)

-Mpwemu Yera yahishuye vyinshi mwavyiyumviye kandi n’ubu akiriko. Imana yabateye iteka irabimenyeshereza yuko muri ihanga ryatoranijwe kandi yuko vuba cane igiye kubashikiriza igihugu c’amata n’ubuki. Ni mucakire mw’Izina rya Yesu.

Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubabungabunga kandi mutsinde inzara, inyota n’intambara z’ivyiyumvirobn’utujambo satani abateza ashaka kubasamaza.

http://www.abisezerano.com