Golden Bigirimana ati hariho umushusho aguma y’igana ibikogwa vy’Ihanga Ryera ry’Umwami Mana yitwa Muhimpundu Lambert

Mu kiganiro ciwe Haguruka Golden Bigirimana ngo yasanze hari umuntu agenda arasoboka yikurikiza Ihanga ry’Imana yigana ibikogwa vyaryo vyose kugira ngo arondere abo yo yovya. Uwo agenda arahindura amazina,

-Mukwigana Radio Isezerano Internationale, itangaza ubutumwa bwiza mu mahanga, aca yifata amajwi maze akarungika imikomo hirya no hino yifatira mu gahanga abakozi b’Imana bose n’umuryango w’umukuru w’igihugu urimwo.

-Mukwigana ibicaniro vy’Ihanga ry’Umwami Mana, ahariko arakora ibitangaza. Yaciye atuma abantu ngo nabo bugurure amasengesho yo kukarago mu mpisho.

– Mukwigana ibimenyetso n’imihora y’Ihanga Ryera ry’Imana yabigize uko akora ama drapeaux, ama logo, kandi ariyimika ngo ni Umwami w’Uburundi yiha n’umuvugizi.

Yibagiye yuko Isezerano ritibwa, n’ingoma itibwa Imana idacokogwa. Yibagari yuko ikinyoma kimara ijoro kitamara umunsi.

Kurikira ikiganiro haguruka: IKIGANIRO BURUNDI HAGURUKA. Abacunguwe namaraso ya Yesu kristo Halelua?

UBUTUMWA BUKOMEYE KUWIYITA MUYIHIMPUNDU YOSUWA NABAMURINYUMA BIZEYE KWARINDONGOZI YABO.

UWIYITA MUYIHIMPUNDU YOSUWA AHAMAGARIRWA KUVA MUBUZIMIRE BWOKWIYITA INDONGOZI YIHANGA RYABARUNDI,NOKWIYITA UWUHAGARARIYE THEOCRATIE M UBURUNDI

ABAMUKWIRIKIYE NKINDONGOZI YABO NABO BASABWA KUMUVA INYUMA KUKO YABABESHE KWARIWE AZOBA UMWAMI WUBURUNDI BUSHASHA

Uwiyita Muyihimpundu Yosuwa ninde?

Niyihe mpamvu yiyita indongozi y Ihanga ryabarundi?

Niyihe impamvu imutera kwiyita Uwuhagarariye théocratie(Urutonde g Uhoraho)mu Burundi?

Ivyonibimwe mubibazo beshi bibabaza. Ejo Lambert Muhimpundu uwiyita Muyihimpundu Yosuwa yanditse ubutumwa avugako ndumusavy wUbutegetsi, yongera avugako mvugira leta, yongera avugako ndikamenyi umuvugishwa wibinyoma; Simvuze ibi kugira niregure ariko mbivuze kugira menyeshe ukuri Abarundi*

Uwiyita muyihimpundu yosuwa amazina yiwe yukuri yitwa *MUHIMPUNDU LAMBERT* (turaza kubabwira icamuteye guhindura izina)

Avuka muri Bujumbura Rural, yahoze mumugambwe wa FNL Imbere yuko imigumuko ya 2015 iba, yasohotse igihugu ahunga,bivanye nivyoyiyagiriza.ahoyahungiye muri Tanzanie na Ouganda.

Yatanguye gutanga Ikiganiro kuri facebook * » » »NUNGARUKIRE NANJE NDAKUGARUKIRE » » »*

Inyuma yaho yashinze Groupe kuri whatsapp, ayishiramwo aboyise indongozi zihagarariye Uburundi Bushasha, ivyakorerwa muriyo Groupe, bagabaguye igihugu bagiha intara 9, bavuga nubushikiranganji bwokibamwo ukobwoba bungana, nukobwokwitwa, bavuga ukwinzego zokwitwa hisunzw ukovyari Biri muri Bibiliya, ahohaba umuherezi n Umwami

Bahejeje, ivyinzego, bakor amadrapeua, ibidodo bizokoreshwa bamaze kwinjira UBURUNDI BUSHASHA, muricogihe nyene Umuhari MITEBU uwahora wiyita kuhagarariye amasezerano bagiraniye ibiganiro na Lambert uwiyita Yosuwa bashira Hamwe MITEBU ikorana na Lembert , ahomukwishira hamwe bakoresheje ijambo ngo ntankuba zibiri zisangira ibicu.

Kugira ntamenyekane yagiye guhindura amazina yiyita Muyihimpundu Yosuwa ariko yahora yitw Muhimpundu Lambert.

Mukwiyita indongozi yihanga rya Barundi canke uwuhagarariye theocratie yivugirako yasenze,abwira Imana ngo Mana mpigihugu C Uburundi, ngoyumva ijwi rimubwira incuro 3 ngondaguhaye igihugu c Uburundi, Ivyokwiyita indongozi canke Uwuhagarariye theocratie naho vyavuye ariko kandi nuko yaramaze kubona abantu bake bamurinyuma.

Ariko mugihe gito ya groupe ya whatsapp bakoreramwo yarigizwe nabantu 20 abagabo nabasore numugore 1 yagiye, gusambuka, kuko bamwe muriyo bataribacumva ibintu kumwe,ikindi ubwabo ntibaribazinanye bahuriye kuma reseau sociaux, amaze kwikeka kohariho abatamushigikiye acarayiyifuta, ashiraho iyindi groupe yabashaka.

Murico gihe nyene yatangarije abantu koyarose Umuherezi wihanga ryabarundi, bamwita mutama(Uwo mutama Numuvugishwa n Imana)

Ariko uwobise umuherezi amaze gusenga nawenyene yamenye kwibintu vyabiyita ba Yosuwa bavugango nindongozi yihanga ryabarundi atarivyo.naw ntagihe nagitoya bakoranye.

Hanyuma yaho bisabwe nuwiyita muyihimpundu Yosuwa, yasavye abantu gukoresha utu drapeau bakatubika mumazu yabo, kandi asaba abantu kwigishanya ibijanye na theocratie nukugenda baramuvuga kugira abarundi bamumenye Abagiye bakwirikirana ubutumwa bwiwe kuri facebook canke whatsapp guhera icogihe yaciye atangura kurungikana nifoto yiwe.

Ubu mugihugu afise ivyumba vyamasengesho vyiyita ngonivyaba theocrate, ariko bike cane, kuko beshi bamuhinyuye, ah ugiye gusengerayo bagusaba kwiyandika, kuko niw yabisavye kugira ngwamenya abizera ivyavuga canke abobarikumwe, ariko gushikubu bakorera mwibanga ntashobora kwiyerekana, kuko nabobarikumwe, muriyo groupe ya Whatsapp beshi ntibamuzi, kiretse uwobabana, yimikiye kuba umuvugizi wihanga avuga kwatwara.

Mbivuze mumajambo ashobora gutahura uwariwe wese kugira amenye ukuri.

Abarinyuma yiw bizeye kwarindongozi yimitswe n Imana basabwa kuva murubwo buzimire kuko Uwuzotwara Uburundi Bushasha azwi n Uhoraho kuko nawe ubwiwe ntiyiyizi.

Ikindi na Lambert ariwe yiyita yosuwa asabwa kubwira abarundi koyababeshe mukuvuga kwariwe Imana yatoye ngwabe indongozi yihanga ry Uburundi nomukuvuga kwariwe ahagarariye theocratie y Imana ahamuburundi, ahoyaguye mubuzimire yishira mugishingo ca Yesu Kristo mukuvuga uko.

Ivyo ndabivuze kugira menyeshe ukuri Umuntu wese atarazi Uwiyita Muyihimpundu Yosuwa uwariwe.