Abisezerano turi bande? Inyishu z’utubazo twanyu.

flag-logo

ABISEZERANO

Imana yo mw’ijuru Uhoraho yadutororokanije idukura mumahanga irya n’ino, mu ntara zigihugu cacu, mu madini atandukanye, ivyiyumviro vya politike bitandukanye, amoko n’imiryango yose igize Uburundi kugira ngo tuyikorere. Imana Mushobora vyose yaradutoranije itugira Ihanga ryayo maze iduha Isezerano ry’intahava. Iryo sezerano ni iry’Igihugu c’Uburundi Bushasha bw’isezerano, igihugu kizoba gitemba amata n’ubuki (Amahoro,Ubutungane n’iterambere kuri bose). Twese turi beneburundi, ntawuzosubira kwicwa ahowe uko yavutse, abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa nimvange bose turi ABISEZERANO; Ihanga ry’abarundi batuntujwe n’imiruho y’urwanko, indyane, amacakubiri, n’ubwicanyi vyateye intambara zurutavanako. Twahamagariwe kugarukira igihugu cacu c’Uburundi, Imana Uhoraho aganze mu Burundi bwose. Nkuko abarongozi b’Ihanga ry’Imana (Isirayeli) bamye babigenza, tuzobibutsa ivyo Imana yavuze vyose kugira ngo muvyitwararike. Kandi tuzokwitaho impunzi n’abateshejwe izabo ngo batahuke muzabo, twiteho impfuvyi, abapfakazi, abafise ubumuga n’abagaze muzabukuru.Tuzobashikiriza amakuru avugwa mu gihugu no kwisi mu kirundi, igiswahili n’igifaransa, kugira ngo mu menye ibimenyetso vy’ibihe. Ni musangwe Imana-Uburundi-n’Isezerano.

Publicités