Radio KURO-Abera

Ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana rifise ibicaniro vy’amasengesho amajana mu gihugu cacu c’Uburundi no mu mahanga. Igihe cose Abera bakoranye, Mpwemu Yera ariruruka azanye iganuke ryo mw’ijuru.

Iryo niryo sooko ry’amakuru asamirana iminsi yose aciye kuri Radio KURO Ijwi ry’Abera. Ayo makuru araca no kuri whatsapp : ‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/IkVd9iMbSt23hgXjP7wdhd

Umwami Yesu Kristo Yamamare!