Ntihagire uwusukwa n’ikinyoma ca satani ku mihora y’ubu.

ABIZERA IMANA NI MUREKE KWEMERA IBINYOMA VYA SATANI KUKO NI UGUKORA IVYAHA MU BINDI.

Uhoraho aguma aburira abiwe ngo bareke kwemeranya n’amajambo yo ku mbuga ngurukanamajambo ahubgo nyabuna bagendere kuco yavuganye nabo canditswe muri Bibiliya Yera n’ico Mpwemu Yera ahishura. Imana igira iti abantu banje bishwe n’ukutamenya. [Hoseya 4:6]
Ikibabaje n’uko hari n’abakozi b’Imana bariko barakwiragiza amasanamu (Videos) y’abakuru b’ibihugu ngo batangaje intambara y’ubumara bgo kurimbura isi.
Ivyo bihuha birandura umutima abizera benshi bigatuma basenga ukutariko mu kinyoma kandi bakazorangiriza kurwa kuko baba bigishijwe ibitarivyo. Abariko barakwiragiza ico kinyoma ca satani ni babihagarike, bihane. Ayo majambo bavuga ngo yashikirijwe ntiyigeze abaho. Ikinyoma c’bikwiragizwa gihagaze aha:

  1. Video ngo ya Joe Biden umukuru w’igihugu ca Amerika. Ubgambere ijwi bakoresheje si rwiwe ni irya Obama yasubiriye kandi ntiyariko aravuga ivyo intambara ya Ukraine n’Uburusiya. Uyo munyarwanda ariko aravuga ivyo yikuriye mu mutwe wiwe.
  2. Videoy’umukuruw’igihugucaKoreyayaruguru.Amajamboavugwamugikoreyanta sano afitaniye nayo yavuzwe mu rurimi rw’ikinyarwanda. Uwo mu nyarwanda ariko arahuruza ntihagire uwuja ku mateshwa avuze.
  3. Video Putine umukuru w’igihugu c’Uburusiya ngo ariko arishura ivyo Joe Biden umukuru w’igihugu ca amerika yavuze, ni ikinyoma cambaye ubusa. Yabikuye mu ntumbero yayo yivugira mu kinyarwanda ivyiwe yigeneye.
    Uwukora ayo ma video ariko arabesha abantu. Ashobora kuba afise intumbero yo kwironderera abanywanyi benshi ku rubuga rwiwe kandi akongerako guhungabanisha ibinyoma imitima ya benshi. Turazi yuko benshi barindiriye ibimenyetso vyavuzwe vyerekana umuhero w’isi, ariko ni mutekane. [Matayo 24 :4-51] Ntihagire uwizera Yesu Kristo n’umwe aja kuri ivyo binyoma. Igihe kigeze umwe wese azobimenya kuko umugeni azoba atashe.
    SiteWeb:www.abisezerano.com Email:abisezerano@gmail.com

Intumbero yacu ni ukugororoka kugira ngo tuzoshike mu bgami bg’Uhoraho Imana.

NTI MUBE MU BANTU BITIRANYA IVYANDITSWE VYERA N’IMIGIRWA Y’IGIPAGANI.

Hariho abibaza yuko Bibiliya yamuka i Roma abandi bakibaza yuko yamuka muri Etiyopiya canke muri Egiputa. Bibiliya ni ijambo risigura igitabo. Ico gitabo cahumetswe n’Uhoraho Imana.
Imana ikoresha abantu ibanza gucisha muri vyinshi. Uretse Yosefu na Daniyeli babanje guca mumakuba menshi hanyuma Imana ikabagira abaganza, yabanje gutuma Mose akurira mu kirimba kwa Farawo kugira ngo izomutume kuja kurekira Ihanga ry’Imana ryari ryagizwe inyagano muri Egiputa. Intumwa Pawulo yabanje gukoreshwa kubi n’ubgami bushingiye ku vyagezwe n’imigenzo y’Abayuda gushika naho ahama ishengero kugira ngo Imana imukoreshe mu kurikomeza, kuritsimbataza no kuriha intumbero y’ukuri y’Umwami wacu Yesu Kristo.
Kunyerera ni akantu gatoya gatuma umuntu ashobora kuva mugakiza akarwa mu vyipfuzo vyiwe. Kandi nkuko mubibonye Imana ikunze gukoresha abaciye mu bikomeye kugira ngo yugurure amaso y’abo yatoranije. Ivyo wumva, ivyo ubona n’ivyo uriko uracamwo uyu munsi nivyo Uhoraho Imana igiye gukoresha kugira ngo uze ushingire intahe ukuri udatinya. Wame wibuka yuko intumbero nyamukuru dufise ari ukuragwa ubgami bg’ijuru kubgo agakiza kabonerwa mu maraso ya Yesu Kristo. Ibindi vy’amasezerano ya hano kw’isi ni inyongera kubgo ubuntu bg’Imana. Amen!

Dr Levi Rukundo yasohoye igitabo dukwiriye gusama.

UBUTUMWA BG’IHUMURE KU MURUNDI WESE “URUGENDO RWO MUBUGARAGWA RUGIRA RURANGIRE TWINJIRE MU BURUNDI BG’ISEZERANO”

Ndi n’iteka n’akanyamuneza nta ngere ko kuba nashize ku mugaragaro igitabu nasohoye kigira icumi na kabiri. Ico gitabu kibaye igitabu ca gatatu canditswe mu rurimi kavukire rw’Ikirundi. Burya Ikirundi ni ururimi ruryoshe kuvuga no kwandika iyo warukunze. Erega ni ururimi ruvugika neza nk’indimi zitamenyekana zivugwa musi y’ijuru rukongera rugasomeka nk’uko abahinga b’indongoramvugo mpuzamakungu bashushanya indimi zabo. Ikirundi ni ciza cane. Wubaka amungane ukoresha n’utumenyetso nk’uko babikora mu zindi ndimi, ugaheza ugaserura iciyumviro cawe ukuri kwamye. Ikirundi kiraryoshe no kwiga kugisoma sinokubesha!
Nahereye kera numviriza indirimbo z’Imana n’izindi zisanzwe nkongera ngasoma igitabu c’Ivyanditswe Vyera. Hejuru y’ivyo, naraheza nkumviriza n’amayagwa y’Ikirundi mugabo kandi naripfuza kwumva n’ijwi ry’Imana mu Kirundi cacu. Erega ntivyatevye! Bukeye kabiri naciye numva ijwi rya Rugiravyose rimbarira riti: « Ndakunda igihugu c’Uburundi n’Ihanga ry’Abarundi.». Uko ni ko namenye yuko Abarundi ari ubgoko bg’Imana kandi yuko bari mu rugendo rugana Uburundi bg’Isezerano. N’uko rero bakunzi bahire igitabu canje cambere canditswe mu rurimi rw’Ikirundi nacise « ABARUNDI IHANGA RYATORANIJWE N’IMANA ». Ikigira kabiri na co nacise « URUGENDO RUGANA UBURUNDI BG’ISEZERANO ».
Ubu na ho naduze imisozi miremire nja kurondera ya Mana yanyagiye ca gihe mu mwaka w’1995 ndi mu mpatane z’imbobane. Narondera rya jwi ry’ihumure kuko ubgoko bg’Imana burushe. Yahavuye imbarira iti: « Ni aho igihugu canyu ari co canyuma mu biharuro vyerekana ibihugu bikenye kw’isi, ni aho kigoyi kibica bigacika, ubukene na bgo bugatema bugatongora; ndaje kubatabara. Ni aho abatware n’abaganwa banyu benshi barangwa n’ubunyoni, ugukoresha nkunzi ibiturire n’akarenganyo, ntimwiganyire. Ni aho imico n’imigenzo myiza y’Ikirundi biriko biratiturwa mbere n’akanovera k’indero y’urwaruka ari rwo Burundi bg’ejo vyataye agaciro, sinabahevye. Ndazi yuko igihugu canyu gifise impfuvyi n’abapfakazi benshi, gifise n’impunzi n’imbohe umuyoro. Ndaje kubatabara. Ivyo vyose bitera imyikomo, kurabana nk’imbga n’akagomba, ubgicanyi, ukwangazanya n’ayandi mabi asa n’ayo. Amarira yawe narayumvise. Genda ubabarire yuko birangiye kuko Uburundi bugire bucike igihugu gitemba amata n’ubuki.» Imana iraje kuroranya ibintu.
Mwumva ga yemwe iryo ganuke nari kuryigumizamwo! Tugira twambukire mu Burundi bg’Isezerano, nimugumye imitima. Ni co gituma iki gitabu, ic’icumi na kabiri nsohoye n’ica gatatu c’ikirundi, nacise « URUGENDO RWO MU BUGARARWA RUGIRA RURANGIRE ». Nacise ukwo kuko ni ijambo ry’ihumure nahawe na Nyenijambo. Ryashingirwa intahe n’abavugishwa benshi ryongera riherekezwa n’ibimenyetso vy’ibihe bigaragara abantu babonesha amaso yabo. Iryo jambo risongoye gusumba inkota kuko rirasogota, rigacumita. Rirakarishe gushika n’aho ritanya igufa n’umusokoro. [Abaheburayo 4:12] Riranyengetera gushika naho ritandukanya impwemu n’ubugingo vy’umuntu, rikanasuzuma ivyiyumviro n’imigabo y’umutima wiwe. Rirakiza kandi rikica nk’uko risomora imitima yakomowe n’ikiryanyi c’ubumara.
Ivyo numva kandi neretswe na Nyeningabo nka vyose vyarashitse kandi na bike bitarashika ng’ivyo bigiye gushika kuko ndumva imirindi yo gutabarwa, ivyemezo birahari. Uwibaza yuko vyoba ari ivyiyumviro canke indoto ahubgo ni we agisinziriye. Niyagirirwa ubuntu azokwikangura twamaze kubishikamwo. Rero abo baryana nimubareke baryane; n’abo bicana ni mubareke bicane. Ni uko batazi yuko akaryoshe kari imbere. Hari n’aho ari bo bababereye intambamyi ibabuza kwishikira mu gihugu c’Isezerano. None ko twabahanuye bakanka tubagire dute ko Abarundi bayamaze bati: « Uwutema urwiwe umutiza umuhoro ». Bakongera bati: « Nta wuhomera iyiyonka! ».
Erega tumaze imyaka irenga indwi twegeranya mu kwandika ivyo ijuru ritangariza Abarundi ku gihugu cabo ribicishije mu bavugishwa ariko benshi babiteye umugongo. Nka ko, na twebge twabanje kugira amakenka gushika n’aho twarinze gusaba Uhoraho Imana ibimenyetso vyerekana yuko ivyo tubarirwa n’ivyo twerekwa atari ivyipfuzo n’amarangamutima yacu. Ku kuvugisha ukuri, vyari bimeze nk’indoto no kuri twebge. Ivyo bimenyetso twarabihawe bitako birashitswa kimwe ku kindi kugira ngo twemezwe yuko iryo jambo ry’ukuri kandi yuko natwe ata nyuguti n’imwe twokurako.
Unashima mbere, ivyo Imana yaduhaye ari ukuri yaratweretse n’ingene Ihanga ry’Abarundi rizoba ritunganijwe muri ico gihe, amabgirizwa azorigenga n’ibimenyetso bizoriranga. Ivyo vyose birasiguye neza muri iki gitabu c’impapuro 375. Uhoraho ashikije kimwe umuvugishwa Yesaya yavuga ati: « Ehe ngira nkore ikintu gisha: Ko kigira giseruke ubu ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse kugira ngo nyweshe abantu banje, bamwe natoranije, abantu niremeye ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. » [YESAYA 43:19-21]. Imvugo y’Imana iratomoye cane kandi irimwo n’ubgenge bginshi bigatuma hari igihe usanga ihinyitse. Ariko rero mu ncamake, Ihanga ryose ry’Abarundi rititayeho ubgoko n’imiryango, amadini n’amashengero, imigambge n’imihari; ni ryitegurire kurya ku vyeze, gutsindagira ibigega no kugaburira amahanga.
Erega Nyeninganji aje kubohora imishaha yugaranywe n’ibihindizo vy’abiyitirira Imana kandi ari amabingira. Aje gukenyurura inkindi z’abangushi bama mu birori bazinutswe ukuri. Hahiriwe uwuzoshika mu Burundi bg’isezerano wese. Menyesha abarira bose bihanagure kandi mwirure abatuntujwe n’ibibi bikorerwa muri iki gihugu kuko ugutabarwa kurabonetse. Igere hejuru, mutambe mutarike, muvune ihunja muvune isambwe. Ni igitabu kirimwo ubutumwa bg’ihumure kuko inyuma y’imituragaro, imihuhu, imvura n’ubunyerere haza ibihe vyiza. Inyuma y’amarira n’amaganya hagiye umunezero n’agatwengo.

UBUTUMWA BG’IHUMURE KU MURUNDI WESE “URUGENDO RWO MUBUGARAGWA RUGIRA RURANGIRE TWINJIRE MU BURUNDI BG’ISEZERANO”

Ndi n’iteka n’akanyamuneza nta ngere ko kuba nashize ku mugaragaro igitabu nasohoye kigira icumi na kabiri. Ico gitabu kibaye igitabu ca gatatu canditswe mu rurimi kavukire rw’Ikirundi. Burya Ikirundi ni ururimi ruryoshe kuvuga no kwandika iyo warukunze. Erega ni ururimi ruvugika neza nk’indimi zitamenyekana zivugwa musi y’ijuru rukongera rugasomeka nk’uko abahinga b’indongoramvugo mpuzamakungu bashushanya indimi zabo. Ikirundi ni ciza cane. Wubaka amungane ukoresha n’utumenyetso nk’uko babikora mu zindi ndimi, ugaheza ugaserura iciyumviro cawe ukuri kwamye. Ikirundi kiraryoshe no kwiga kugisoma sinokubesha!
Nahereye kera numviriza indirimbo z’Imana n’izindi zisanzwe nkongera ngasoma igitabu c’Ivyanditswe Vyera. Hejuru y’ivyo, naraheza nkumviriza n’amayagwa y’Ikirundi mugabo kandi naripfuza kwumva n’ijwi ry’Imana mu Kirundi cacu. Erega ntivyatevye! Bukeye kabiri naciye numva ijwi rya Rugiravyose rimbarira riti: « Ndakunda igihugu c’Uburundi n’Ihanga ry’Abarundi.». Uko ni ko namenye yuko Abarundi ari ubgoko bg’Imana kandi yuko bari mu rugendo rugana Uburundi bg’Isezerano. N’uko rero bakunzi bahire igitabu canje cambere canditswe mu rurimi rw’Ikirundi nacise « ABARUNDI IHANGA RYATORANIJWE N’IMANA ». Ikigira kabiri na co nacise « URUGENDO RUGANA UBURUNDI BG’ISEZERANO ».
Ubu na ho naduze imisozi miremire nja kurondera ya Mana yanyagiye ca gihe mu mwaka w’1995 ndi mu mpatane z’imbobane. Narondera rya jwi ry’ihumure kuko ubgoko bg’Imana burushe. Yahavuye imbarira iti: « Ni aho igihugu canyu ari co canyuma mu biharuro vyerekana ibihugu bikenye kw’isi, ni aho kigoyi kibica bigacika, ubukene na bgo bugatema bugatongora; ndaje kubatabara. Ni aho abatware n’abaganwa banyu benshi barangwa n’ubunyoni, ugukoresha nkunzi ibiturire n’akarenganyo, ntimwiganyire. Ni aho imico n’imigenzo myiza y’Ikirundi biriko biratiturwa mbere n’akanovera k’indero y’urwaruka ari rwo Burundi bg’ejo vyataye agaciro, sinabahevye. Ndazi yuko igihugu canyu gifise impfuvyi n’abapfakazi benshi, gifise n’impunzi n’imbohe umuyoro. Ndaje kubatabara. Ivyo vyose bitera imyikomo, kurabana nk’imbga n’akagomba, ubgicanyi, ukwangazanya n’ayandi mabi asa n’ayo. Amarira yawe narayumvise. Genda ubabarire yuko birangiye kuko Uburundi bugire bucike igihugu gitemba amata n’ubuki.» Imana iraje kuroranya ibintu.
Mwumva ga yemwe iryo ganuke nari kuryigumizamwo! Tugira twambukire mu Burundi bg’Isezerano, nimugumye imitima. Ni co gituma iki gitabu, ic’icumi na kabiri nsohoye n’ica gatatu c’ikirundi, nacise « URUGENDO RWO MU BUGARARWA RUGIRA RURANGIRE ». Nacise ukwo kuko ni ijambo ry’ihumure nahawe na Nyenijambo. Ryashingirwa intahe n’abavugishwa benshi ryongera riherekezwa n’ibimenyetso vy’ibihe bigaragara abantu babonesha amaso yabo. Iryo jambo risongoye gusumba inkota kuko rirasogota, rigacumita. Rirakarishe gushika n’aho ritanya igufa n’umusokoro. [Abaheburayo 4:12] Riranyengetera gushika naho ritandukanya impwemu n’ubugingo vy’umuntu, rikanasuzuma ivyiyumviro n’imigabo y’umutima wiwe. Rirakiza kandi rikica nk’uko risomora imitima yakomowe n’ikiryanyi c’ubumara.
Ivyo numva kandi neretswe na Nyeningabo nka vyose vyarashitse kandi na bike bitarashika ng’ivyo bigiye gushika kuko ndumva imirindi yo gutabarwa, ivyemezo birahari. Uwibaza yuko vyoba ari ivyiyumviro canke indoto ahubgo ni we agisinziriye. Niyagirirwa ubuntu azokwikangura twamaze kubishikamwo. Rero abo baryana nimubareke baryane; n’abo bicana ni mubareke bicane. Ni uko batazi yuko akaryoshe kari imbere. Hari n’aho ari bo bababereye intambamyi ibabuza kwishikira mu gihugu c’Isezerano. None ko twabahanuye bakanka tubagire dute ko Abarundi bayamaze bati: « Uwutema urwiwe umutiza umuhoro ». Bakongera bati: « Nta wuhomera iyiyonka! ».
Erega tumaze imyaka irenga indwi twegeranya mu kwandika ivyo ijuru ritangariza Abarundi ku gihugu cabo ribicishije mu bavugishwa ariko benshi babiteye umugongo. Nka ko, na twebge twabanje kugira amakenka gushika n’aho twarinze gusaba Uhoraho Imana ibimenyetso vyerekana yuko ivyo tubarirwa n’ivyo twerekwa atari ivyipfuzo n’amarangamutima yacu. Ku kuvugisha ukuri, vyari bimeze nk’indoto no kuri twebge. Ivyo bimenyetso twarabihawe bitako birashitswa kimwe ku kindi kugira ngo twemezwe yuko iryo jambo ry’ukuri kandi yuko natwe ata nyuguti n’imwe twokurako.
Unashima mbere, ivyo Imana yaduhaye ari ukuri yaratweretse n’ingene Ihanga ry’Abarundi rizoba ritunganijwe muri ico gihe, amabgirizwa azorigenga n’ibimenyetso bizoriranga. Ivyo vyose birasiguye neza muri iki gitabu c’impapuro 375. Uhoraho ashikije kimwe umuvugishwa Yesaya yavuga ati: « Ehe ngira nkore ikintu gisha: Ko kigira giseruke ubu ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse kugira ngo nyweshe abantu banje, bamwe natoranije, abantu niremeye ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. » [YESAYA 43:19-21]. Imvugo y’Imana iratomoye cane kandi irimwo n’ubgenge bginshi bigatuma hari igihe usanga ihinyitse. Ariko rero mu ncamake, Ihanga ryose ry’Abarundi rititayeho ubgoko n’imiryango, amadini n’amashengero, imigambge n’imihari; ni ryitegurire kurya ku vyeze, gutsindagira ibigega no kugaburira amahanga.
Erega Nyeninganji aje kubohora imishaha yugaranywe n’ibihindizo vy’abiyitirira Imana kandi ari amabingira. Aje gukenyurura inkindi z’abangushi bama mu birori bazinutswe ukuri. Hahiriwe uwuzoshika mu Burundi bg’isezerano wese. Menyesha abarira bose bihanagure kandi mwirure abatuntujwe n’ibibi bikorerwa muri iki gihugu kuko ugutabarwa kurabonetse. Igere hejuru, mutambe mutarike, muvune ihunja muvune isambwe. Ni igitabu kirimwo ubutumwa bg’ihumure kuko inyuma y’imituragaro, imihuhu, imvura n’ubunyerere haza ibihe vyiza. Inyuma y’amarira n’amaganya hagiye umunezero n’agatwengo.

Dusengere abakubagurwa n’impwemu zihumanye babohorwe.

IMPWEMU ZIHUMANYE ZIKUBAGURA UMUNTU IMBERE Y’ABANDI BOSE.
“Nico gituma ndabamenyesha yuko ata muntu avugishwa na Mpwemu w’Imana yovuga ngo Yesu Kristo ni ikivume, kandi ata muntu yoshobora kuvuga ati Yesu Kristo n’Uhoraho atabivugishijwe na Mpwemu Yera.” [1ABIKORINTO 12:3]
Hariho ibintu turaba n’ivyo twumva tukabirenzako amaso kandi kaba ari akaranda kadutse mu gihugu. Aha ni nk’uyu muntu Lambert Muhimpundu yatanguye akwegesha abantu ico yise ijambo ry’imana arivanga no kugabanganya abantu ibibanza mu gihugu, bamwe abagira abategetsi b’uturere dutandukanye abandi abashikirangoma maze abantu bagakwerwa n’utwo bakamukondokera inyuma. Yahavuye yiyimika 1, 2, 3 aryoherwa no kuba umwami w’uburundi kugira ngo avuge ryijane kandi atsimbataze intwaro yiwe yo kuri Facebook no whatsapp azobone kuja mu gihugu yarwijije abanywanyi.
Yahavuye yiha uburenganzira bgo guhindura izina ry’igihugu c’Uburundi acita ubukiriro, ahindura ibendera ry’uburundi ashinga iryiwe maze anatangura kuvuga amajambo (discours) nk’umukuru nyene yifata amajwi n’amasanamu. Ntiyarinya gufata amafoto y’abantu akandikako amateshwa kugira ngo bikunde abambike urubga. Ubahanuye, we n’abayoboke biwe, bagutonderako icarimwe bose nk’ibga za mijeri basa n’abagomba kugushiha kandi bataguhamvya. Ni abo gusengerwa.
Uwo impwemu zihumanye zikubagura nti zimubabarira. Yahavuye avuga yuko Bibiliya Yera itabaho ahubgo ari igitabo c’ivyagezwe kandi ntiyemere isezerano rishasha kugira ngo aronke ingene atyoza izina rya Yesu Kristo. Harageze aho amavugako amajambo y’ibiterasoni ata muntu akomeye yoyasubiramwo kandi n’ubu abo yaroze baracabibandanya ku mbuga ziwe za whatsapp. Uwigishijwe inyigisho z’ibinyoma asa n’uwariye uburozi. Twizigire yuko uyo Lambert Muhimpundu aho ari mw’ibohero azotahuzwa yuko umuntu wese avuga yuko Kristo Yesu ari ikivume abivugishwa n’abadayimoni maze azoce arogora abo yaroze. Umwami Yesu Kristo Yamamare !

Rumonge: Muhimpundu Lambert yahora yiyita umwami yahagaritswe n’inyamiramabi.

Uwo yiyita Umwami ni Muhimpundu Lambert akaba yafashwe mw’ijoro ryo kuri uwu wa kabiri rishira uwa gatatu, ku mutumba #Karonke zone #Minago komine n’intara ya #Rumonge. Ivyo bikaba vyabye inyuma yaho kuri uwu w’Imana Lambert yari yimitswe n’abayoboke biwe kugira ababere Umwami

Muhimpundu Lambert ntabwo yafashwe wenyene, yafatanywe n’Abayoboke biwe 19 bariko barasenga. Muri abo, harimwo abagabo cumi na batandatu, abigeme babiri hamwe n’umukenyezi umwe yibungenze kandi afise umwana w’umucuko.

Abo bayoboke ba Muhimpundu Lambert bafatanywe n’ibindi bikoresho bigizwe ; n’Ibimito vyo kwirarira, Ingoma, amakanzu bambara bariko barasenga hamwe n’Intebe ya Lambert yiyita umwami yahora yicaramwo.

Elie Rusoya umukuru wa zone Minago arahumuriza abarongoye ko botekana kuko mu #Burundi ata ntwaro ya cami ikihari, ahubwo abahamagarira ko boza baramenyesha abajejwe intwaro ahari amasengero yivyaduka kuko ari muyatuma azana umutekano muke.

Abazi neza bwvuga yuko Muhimpundu Lambert Muhimpundu avuka ku mutumba Ramba komine Kabezi yabaye uwasubijwe mu buzima busanzwe wa FNL inyuma ya 2010 bigenze ukovyagenze biramwanka atangura gukorana n’iperereza, kamunaniye aca ahungira muri Uganda aca atangura rero kuvuga ivyo yita ubutumwa bw’ijambo ry’Imana; yihindura amazina, arwanya ubutegetsi, arwanya na Yesu Kristo aca ataniyimika incuro zitatu agumura n’abantu none agira atururire mu buroko. Amaze usuka abantu bagatabga mu mvuto mu ntata ya Rutana, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Gitega n’abo b’uyu munsi igenekerezo rya 31/08/2022 mu ntara ya Rumonge.

Turateramye kandi duteramiye ico twabariwe n’Uhoraho.

MWIFATANYE N’IHANGA RYERA RY’IMANA GUTERAMIRA AMASEZERANO.
Igihe cose twama dufise amasengesho akurakuranwa ku bicaniro bitandukanye vy’Ihanga Ryera ry’Imana. Uko imindi igira indwi ingana, ijoro n’umurango haba hariho abera bari kubicanoro bariko barahimbaza Imana, batazira kandi basenga. Muvy’ukuri ni icirore canke igitutu c’ivyo tuzobandaniriza mw’ijuru.
Uhoraho Imana aratishimira kandi akururuka akaza kuganira natwe amabanga ahambaye kandi akatwigisha. Ivyo tubacira agace kw’iradiyo y’Abera ni ukubatsiysurira.
Ivyo bikorwa bihambaye bituma satani ajingitwa,abadayimoni bakadedemba.
Naho biri uko benshi barabohoka n’ingwara zigakira amashimwe akaba menshi.
Urashobora kwifatanya n’Abera bose muri iki gikorwa co guteramira amasezerano. Abatarihana ni bihane bezwe ntihagire uwibaza yuko yarenganye, ari kabizi canke ari umwigisha. Twese duce bugufi twigishwe n’Uhoraho Imana mw’izina rya Yesu Kristo uwuje gushitsa amasezerano ku gihugu cacu c’Uburundi n’ahandi kw’isi muri iyo ndwi. Amen!

Il faut absolument se defaite des mensongrs introduits dans notre croyance en Dieu.

Dieu ne laissera pas impuni les mensonges introduits dans la croyance divine:

En 325, au concile de Nicée, Constantin le Grand créa l’Église catholique après un génocide de 45 000 chrétiens, où il les tortura pour qu’ils renoncent à la Réincarnation. En même temps les livres religieux de tous les villages de l’empire sont collectés et créent ainsi LA BIBLE.
En 327, Constantin, connu comme l’empereur de Rome, ordonna à Jérôme de traduire la version Vulgate en latin, en changeant les noms propres hébreux et en falsifiant les écritures.

En 431, le culte de la VIERGE est inventé.
En 594, le PURGATOIRE est inventé.
En 610, le titre de PAPE est inventé.
En 788, le culte des divinités païennes est imposé.
En 995, le sens de kadosh (mis de côté) a été changé en saint.
En 1079, le célibat des prêtres est imposé >> un mot totalement catholique.
En 1090, le Rosaire est imposé.
En 1184, l’Inquisition est perpétrée.
En 1190, les indulgences sont vendues.
En 1215, la confession est imposée aux prêtres.
En 1216, le conte du pape Innocent III sur la terreur du pain (un dieu de la mythologie grecque), qui se transforme en chair humaine, est inventé.

En 1311, le batesimo l’emporte.
En 1439, le PURGATOIRE inexistant est dogmatisé.
En 1854, l’Immaculée Conception est inventée.

En 1870, l’absurdité d’un pape infaillible s’est imposée, dans laquelle le concept de Contractualisation a été inventé

Il y a plus de 2 500 choses inventées par cette religion pour asservir les êtres humains au christianisme…
Les religions et leurs dieux ont été créés comme un moyen de MANIPULATION et de COMMERCE. Dans le cadre de l’EVOLUTION de l’être humain est la LIBERTÉ de ces moyens de manipulation. Bien que peu à peu l’être humain soit dans l’ère de l’ÉVEIL, les jeunes sont MOINS RELIGIEUX chaque jour pendant encore deux générations et la religion catholique sera dans son déclin. (Je souhaite voir ce moment)
Tout fera partie de notre ÉVOLUTION.
C’est à vous de continuer à croire ce que vous croyez maintenant être la vérité absolue, car vous ne vous êtes pas remis en question… interrogez-vous et vous verrez que toutes les religions sont une invention… de l’homme !!!
-Esoteric Spiritual Knowledge.

Kaze mwese mw’Ihanga Ryera ry’Imana mwakire ivyasezeranywe

KAZE MWESE MW’IHANGA RYERA RY’IMANA MUNEZERERERWE IVYASEZERANYWE

Ihana Ryera ry’Imana ni Abera, abatoranijwe bahawe Isezerano ry’intahava. Ni Ishengero rya Yesu Kristo ritegura umugeni.
Ntimuhendwe n’inyigisho z’ibihendabaja: zigizwe n’amajambo meza menshi mugabo atagira ubugingo.
Bakoresha amajwi y’amacurano, bakayabongeka kugira ngo bagukwegeshe akarimi mugabo batagushikana ku gakiza gashitse.
Ntugakurikire umwana w’umuntu, inyigisho ziwe canke ubuhanuzi bgiwe, kurikira ijambo rya Yesu Kristo urongorwe na Mpwemu w’Imana.
Benshi ni abasukanyi bafise ishusho yo kwubaha Imana ariko imbere muribo ari amabingira.
Bamwe bagukwegesha ubutunzi n’ugufashwa, abandi bakagukwegesha amajambo yabo bitirira Uhoraho Imana. Suzume abigira abakozi badafise igishingantahe kizima. Mw’iriba rimwe ntihashobora kududubizamwo amazi asosa n’ayarura. [Yakobo 3:1]
Benshi batambikije mu madini n’amashengero kuko bankiye Mpwemu w’Imana kubarongora naho nabo nyene badasiba kuvuga ivyo uburongozi bga Mpwemu, n’Ishengero rya Kristo Yesu barivuga ku karimi gusa kuko niko kabatanduka na Roma na Maka. Ni ibicu bitagira imvura bikuberwa n’umuyaga kandi usanga ari amariba atagira amazi. [2Petero 2:17]
Vyoba bibabaje cane utamye ugatamira ubusa kubera uruhendo no gusukwa n’ivyiyitirira Imana atarivyo. Ibisa n’umuhondo vyose s’inzahabu kandi n’ivyera vyose s’amata.
Uwuri mu Mana, yakiriye Yesu Kristo akamubera Umwami n’Umukiza w’ubugingo bgiwe ntatambikiza canke ngo atambatambe mu madini n’amashengero y’abandi. Arashikama agashira amanga mw’Ishengero rya Yesu Kristo-Ihanga Ryera ry’Imana kuko aba azi uwamuhamagaye n’uwo akurikiye yuko adahinduka. Ukurikiye inyererezi uba nyamujiryanino ukarwa muri wa mutego w’inzira zibiri zananiye impyisi igatabukira mu mayirabiri. [Yuda 1:12]
Izo mpwemu zo zitatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho zirahumanye nta n’uwozitako umwanya atari ugusengera intama zanyegeyemwo ngo zibohoke.
Hagarara wemye wamamaza Uhoraho Imana yigize umuntu agacungura abaremwe bose, akaba n’ubu agiye kugaruka kwima ingoma. Umwami Yesu Kristo yamamare!

Amasengesho y’iminsi 30 ya Ruheshi 2022 agire arangire mu ntsinzi.

IHANGA RYERA RY’IMANA AHO RIRI MU GIHUGU CACU NO KW’ISI YOSE RIGIRA RIRANGIZE AMASENGESHO Y’IMINSI 30 YA RUHESHI 2022.

Wabaye umunezero nta ngere kuguma imbere y’Imana iminsi 30 dusenga uko bidasanzwe twezwa, tuvugutirwa kandi tuguma twibirwa amabanga yo mw’ijuru, aya hano kw’isi nayo ibgina ikuzimu. Mw’izina rya Yesu Kristo, turashimiye Mpwemu Yera yagendanye natwe umunsi ku munsi, isaha kw’isaha n’umunota ku wundi.
Turashimiye na beneData bose bifatanije n’Ihanga ryose muri aya masengesho adasanzwe.
Hagati muri aya masengesho Uhoraho Imana yadutegetse kumara iminsi ya 18-19-20 ataco turiye canke tunyoye. Iyo minsi 3 ryabaye itekaka rinini kuri twebge twese abayakoze. Uhoraho yatubariye amabanga aca atubuza no kugira uwo tuyacira agace. Imana y’Ihanga Ryera irahambaye mwa bantu mwe. Abarundi n’isi yose bagiye kwibonera utwumiza, ibitari bgabeho mu mateka y’isi.
Mu ncamake, Uhoraho araje kwiyerekana mu buryo budasanzwe, butangaje kandi busiga ubgenge bg’abantu mu Barundi no mu Burundi. Ivyo bigiye gukoreka kugira ngo abantu bose bamenye yuko Abarundi ari w’Ihanga ryatoranijwe n’Uhoraho Imana.
Kuri uyu munsi wa nyuma wa Ruheshi, turatazira Imana, tuyigine, tuyitambire twongere tuyishimire yuko ishikije amasezerano. Ni muze mwifatanye natwe mu gushima Uhoraho Imana y’Ihanga Ryera. Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo yamamare hose!