Kubwo ubuvugishwa bw’ibinyoma, abantu bazimira bakagorwa kuko batagira umwungere.

IMANA ISEZERANIRA ABAYUBAHA INGANJI

ZEKARIYA 10:1_2_5_8_9_12.

1/UHORAHO abe ari we musaba imvura ngw ingwe mu gihe c’itasura,muyisabe UHORAHO arega imiravyo,n’a we azobaha imvura yumuvuvu,umuntu wese umumereze imirima.

2/Kukw ibigirwamana vyitwa terafimu bivuga ubusa,n’abapfumu bakaragura ibinyoma,bavovota inzozi z’ibihumbagurano bakaremeshereza abantu ubusa,ni co gituma abantu bazimira nk’intama,bakagorwa kuko batagira umwungere.

5/Abo bazomera nk’abahizi mu rugamba,basiribangire abansi babo mu vyondo vyo mu nzira,bazorwana,kuk’UHORAHO ari kumwe na bo,kand’abagendera ku mafarasi bazomaramara.

8/Nzobahamagaza uruhwa mbakoranye,kuko nabacunguye,Kandi bazorwirank’uko bamye barwira.

9/Nzobabiba mu mahanga,kandi bazonyibuka bari mubihugu vyakure ,bazorera abana babo,kandi bazogaruka.

12/Nzobaha gukomezwa nanje UHORAHO,na bo bazogendagendera mw izina ryanje,ni k’UHORAHO agize. AMEN HiMBAZWA MWAMI YESU

Publicités

Abarundi baremeje ibwirizwa shingiro rihinyanyuye muri kamarampaka

Ivyavuye mu matora ya kamarampaka yo kuwa 17/05/2018, vyerekana ko Ego yatsinze ku majwi 73,26; Oya ironka amajwi 19,34%

Amajwi yabaye impfagusa, amwe bita nuls mu gifaransa ni 4,11% nayo abatahisemwo gutora ico ari co cose ni 3,28%; kwitabira amatora vyashitse ku 96%.

Bisigura rero ko ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ryemejwe icese n’abanyagihugu, rikaba risigaje gushirwako umukono n’umukuru w’igihugu kugira rice rija mu ngiro.

Ivyavuye mu matora bitangajwe mu gihe abatavuga rumwe na leta bari bamaze kuvuga ko bidashobora kwizerwa, bakagiriza leta ubusuma.

Ntivyatangaje ko « ego » yatsinze kuko kuva amatora akirangira, ibiharuro vy’agateganyo vyagiye birava mu ntara vyerekana ko « ego » iri imbere cane ya « oya ».

Amatora yo kuwa kane uheruka yabaye mu mutekano muri rusangi, naho abatavuga rume na leta bavuga ko habayemwo iterabwoba.

Bimwe rero mu bikuru bigiye guhinduka ni ishingwa ry’ikibanza gishasha c’umushikiranganji wa mbere, ikiringo c’umukuru w’igihugu kive ku myaka itanu kije ku myaka indwi.

Abakinnyi 200 basabye ubuhungiro muri Australia

Abakinnyi magana abiri bari baritabiriye imikino ngororangingo ya Commonwealth iherutse kubera muri Australia basavye ubuhungiro muri ico gihugu — uyu mubare ukaba ari nini kurusha uko vyakekwa.

Abakinnyi ngororangingo bava mu bihugu binyuranye birimo abari bahagarariye amakipe yo muri Afurika mu kwezi gushize ntawongeye kubaca iryera aho bari bacumbikiwe.

Abaharanira uburenganzira bw’ikiremwamuntu batekereza ko bamwe mu bakinnyi ba Commonwealth n’abakozi babafasha basaba ubuhungiro badashaka gusubira mu bihugu byabo kubera gutinya ko bahohoterwa ku mpamvu z’ubuzima bwabo ku bijyanye n’imibonano mpuzabitsina.

Abandi bakinnyi 50 impushya zo kuba muri icyo gihugu zarangiye ntibarimenyekanisha mu butegetsi bwa Australia.

Leta ntabwo iratangaza ubwenegihugu bwabo.

Hari ariko amakuru avuga ko baturuka mu bihugu vya Cameroon, mu Rwanda, Sierra Leone na Uganda.

Mbere hatekerezwaga ko ababarirwa kuri cumi na babiri aribo batasubiye mu bihugu byabo ubwo imikino ngororangingo ya Commonwealth yarangiraga.

Umurwi CENI wasohoye ibiharuro vy’ivyavuye mu matora y’ibwirizwa nshingiro

Umurwi w’igihugu wigenga utegura amatora CENI washize ahabona ibiharuri vy’ivyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro yabaye kuwa kane igenekerezo rya 17 Rusama 2018. Pierre Claver NDAYICARIYE arongoye umurwi CENI, yavuze ko mu gihugu cose, Ego yatsinze ku majwi 73,18 kw’ijana, mu gihe Oya yaronse amajwi 19,6 kw’ijana.

Mw’ijambo yashikirije kur’uno wa mbere, igenekerezo rya 21 Rusama 2018, imbere y’uko atangaza k’umugaragaro ivyavuye mu matora, umukuru w’umurwi CENI,Pierre Claver NDAYICARIYE, yavuze ko igenekerezo rya 17 Rusama 2018, wabaye umunsi w’intwaro rusangi kandi werekanye ubutandukane bw’abari muri poritike y’Uburundi.

Pierre Claver NDAYICARIYE amatora yabaye mu mahoro no mu mutekano, kandi ko amatora yabaye ari amatora y’igihugu kandi yugururiwe abarundi baba mu gihugu n’ababa hanze.

Umukuru w’umurwi CENI yavuze ko mu gihugu hose abantu 4 768 142 aribo biyandikishije kugira bazokwitabe amatora, havyemwo abafise imyaka 16 na 17, bafise uburenganzira bwo gutora mu mwaka wa 2020.

Pierre Claver NDAYICARIYE yahavuye amenyesha uko amatora yagenze ku ntara ku ntara :

Bubanza : Ego : 80,74% , Oya : 12,51%

Bujumbura : Ego : 75,75% , Oya:17,43

Bururi : Ego:52, 13% , Oya : 33,21%

Cankuzo : Ego :70,23, Oya : 20,28

Cibitoke : Ego :80,16, Oya : 13,85

Gitega :Ego :71,37, Oya :21,94

Karusi : Ego : 83,56%, Oya : 9,57%

Kayanza : 81,86, Oya :11,80

Kirundo :Ego : 83,01% , Oya : 11,20 %

Mairie : Ego : 53,10 % , Oya : 44,01%

Makamba : Ego : 66,03%, Oya:25,08%

Muramvya :Ego : 77,91% , Oya : 15,36%

Muyinga :Ego :81,55, Oya :10,92%

Mwaro :Ego : 61,72% , Oya : 27,80%

Ngozi : Ego:82,68%, Oya : 10,89%

Rumonge :Ego : 69,01% , Oya : 22,05%

Rutana :Ego :62,13%, Oya :22,36%

Ruyigi :Ego:73,38%,Oya :17,04%

Ku biharuro vyo mu buserukizi bw’Uburundi mu bindi bihugu, Pierre Claver NDAYICARIYE arongoye umurwi CENI, yamenyesheje ko hakiri ibiharuro barindiriye, ariko ataco bizoza guhindura ku vyavuye mu matora kuko ari igiharuro gito.

Pierre Claver NDAYICARIYE yamenyesheje ko ivyo biharuro bica birungikirwa sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira irabe ko arivyo, iyo nayo ikazoca ibishira ahabo inyuma y’iminsi icenda, kuva bavyakiriye.

Umugambwe FNL umenyesha ko wemera ivyavuye mu matora y’ibwirizwa nshingiro

Umukuru w’umugambwe FNL , amenyesha ko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro yagenze neza mu gihugu cose. Jacques BIGIRIMANA, avuga kandi ko umugambwe arongoye wemera ibiharuro vy’imfatakibanza bimaze gutangazwa.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kur’uno wa gatandatu igenekerezo rya 19 Rusama 2018, Jacques BIGIRIMANA, arongoye umugambwe FNL, amenyesha ko umugambwe wakurikiranye amatora kuva mu myiyamamazo kandi ko warungitse abawuhagararira mu matora, ari naco gituma bemera ivyavuye mu matora vyose ata na kimwe kivuyemwo.

Jacques BIGIRIMANA amenyesha kandi ko bashimira abanyagihugu batoye, agakeza kandi umurwi CENI ingene bateguye amatora, kuko vyerekanye ko bakora igikorwa bazi.

Kubwa Jacques BIGIMANA, amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro aje gutanga inyishu ku bibazo vya Arusha, kuko vyari bimaze igihe vyarahagaze.

Muri ico kiganiro, Jacques BIGIRIMANA asaba abarundi n’abanyeporitike kudaterwa ubwoba n’ibiwirzwa nshingiro rishasha ,agahamagarira abarundi bari hanze ataco bagira, hamwe n’abari mu gihugu kuja hamwe kugira bashireho itegeko rigenga amatora yo mu mwaka wa 2020.

Umukuru w’umugambwe FNL ahamagarira Reta, abarundi bose mu butandukane bwabo, ko babonye abatoye Oya canke abayigishije bobarwa mu nda, kuko batabatsinze ahubwo babarushije.

Mwomenya ko ibiharuro mfatakibanza bimaze kuja ahabona, vyerekana ko EGO yatsinze ku majwi 73,18 kw’ijana, mu gihe Oya yaronse amajwi 19,6 kw’ijana, mu ntara 18 zigize igihugu.

Umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri usaba abanyeporitike kwubahiriza ivyavuye mu matora

Umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri Iragi rya Ndadaye umenyeshako ushima ibikorwa vy’amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro uko vyagenze. Uwo mugambwe umenyesha ko, yaheze ata munyeporitike n’umwe yerekanye canke ashize ahabona utunenge twoba twarayaranze.

Mu rwandiko umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri washize ahabona kur’uno wa mbere igenekerezo rya 21 Rusama 2018,umukuru w’uwo mugambwe Keffa NIBIZI amenyesha ko utugorane tumwe tumwe twagiye twibonekeza mu gihe c’amatora twagiye dutorerwa umuti ushimishije muri ako kanya nyene.

Keffa NIBIZI arongoye uwo mugambwe, amenyesha ko bimwe mu vyabatangaje ari uko hari abanyeporitike bamwe bamwe bafise intumbero zabo bamaze kwumva ibiharuro vy’amatora vyo mu makomine n’intara bimaze kumenyeshwa, basavye ko ayo matora yogirwa impfagusa kugira hatunganywe ayandi matora.

Muri urwo rwandiko umukuru w’umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri asaba abarundi bose hamwe n’abanyeporitike gufatana mu nda hamwe no kwubahiriza ivyavuye mu matora .

Ivyavuye mu matora birarindiriwe gushigwa ahabona uyu musi.

Akanama kajejwe gutegura amatora mu Burundi kavuga ko kaza gutangaza ivyayavuyemwo kuri uyu wa mbere.

Ariko umukuru w’urunanii rw’abigenga rutavuga rumwe na reta, Amizero y’abarundi, umushingamateka Agathon Rwasa, avuga ko ataza kwemera ivyavuye muri ayo matora, avuga ko ayo matora yaranzwemwo ubusuma hamwe n’iterabwoba.

Rwasa asaba akanama kajejwe gutegura amatora kuyafuta hanyuma hahamagazwe ayandi.

Ibiharuro vyagiye biragaragara vyerekana ko « ego » ari yo iza imbere mu turere twinshi.

Mu gihe iryo bwirizwa shingiro ryokwemezwa, rizoha uburenganzira prezida Pierre Nkurunziza kuguma ku butegetsi gushika mu 2034.

Mw’ikete Rwasa Agathon yashikirije akanama kajejwe gutegura amatora, we n’abo bari kumwe mu runani Amizero y’abarundi, bavuga ko ayo matora ataranzwemwo umwidegemvyo n’umuco.

Avugana na BBC kuri telefone, uwo mukuru w’abatavuga rumwe na reta avuga ko abamushigikiye batee ubwoba kuva hatangura imyiyamamazo gushika ku musi w’amatora.

Agathon Rwasa avuga ko atiteguye kwemera ivyavuye mu matora biza kumenyekana kuri uyu wa mbere.

Mu kiganiro n’ikinyamakuru cegereye reta, Ikiriho, icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo avuga ko ivyo avuga ari ububeshi. Sindimwo avuga ko vyoba vyiza Rwasa n’abo bari kumwe begeranije ivyemeza bakabishikiriza ubutungane.

Mu Burundi hatsinze « ego » canke « oya »? Bimenyekana uno munsi.

N’imbere y’uko Agathon Rwasa amenyesha ko atazemera ibizoba vyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha, umuvugizi w’akanama kajejwe gutegura amatora CENI, yamiriye kure abatavuga rumwe na reta bavuga ko habayemwo amanyanga.

Ntahotrwamiye avuga « Ni utunenge duto duto twagiye turibonekeza. Kandi n’ibintu bitotuma amatora yose asubirwamwo. Nta muserukizi w’umugambwe n’umwe yigeze yirukanwa ku tuzu tw’itora. Abaserukiye imigambwe barashize umukono ku vyegeranyo vy’uko amatora yagenze. Kuri ivyo rero novuga ko habaye utunenge duto duto, ariko igikorwa co gutora cagenze neza ».

Ikinyamakuru cegereye reta, Ikiriho, kiza caramaze gutangaza ko « ego » yatsinze ku majwi yababa ibice 74 kw’ijana.