Ugomba ubufasha bgo kw’ihana, kwatura n’ukwezwa, vugana n’umukozi w’Imana kuri imwe mu nomero

IMBERE YO GUSENGA IMANA BANZA WIHANE KANDI WATURE IVYAHA VYAWE.

Amasengesho y’umunyavyaha ni urwamo, uruyogoyogo mu gutwi kw’Uhoraho Imana. Ni igisesema. Uramaze kwumva umubu uriko urakuririmbira mu gutwi? Warabikunze! Waciye ukora iki? Wumvise wowirukana, kandi warabikoze. Niko amasengesho y’umunyavyaha yanse kwihana no kwatura ivyaha vyiwe ameze mu gutwi kw’Imana. Kirazira kwinjira muri aya masengesho yo kwisonzesha y’iminsi itatu azotangura ejo kw’igenekerezo rya 3 arangire kurya 5 z’uku kwezi dutanguye, utabanje kwiyeza.
Hariho umuvugabutumwa wo kuri izi mbuga ngurukanabumenyi yavuze ngo umuntu yihana kangahe, ampa n’imitongo ya Bibiliya yayikuye mu gitereko cayo. Ubuzimire buri kwinshi. Umuntu yihana iminsi yose iyo yakoze icaha. Hari n’abandi batinya kwihana no kwatura ivyaha kubera abitwa abakozi b’Imana b’iki gihe benshi ari ibimenabanga baca babararaza.
Ihanga Ryera ry’Imana riri hejuru y’amadini n’amashengero, rirafise n’abakozi b’Imana basengewe, b’ibanga kandi Uhoraho Imana yabikije vyinshi. Ico umubariye kiguma hagati yawe n’Imana. Tumaze imyaka irenga itandatu bakora uwo murimo w’iteka n’ibanga abantu benshi bakabohoka, bakaruhuka abandi bakabatizwa kandi bakaramiriza mu rugendo ruja mw’ijuru.
Twabateguriye urutonde rw’inomero z’abakozi b’abizigirwa mushobora kurondera maze mugatunganya n’Imana imbere yuko mw’injira mu masengesho. Ihane, witunganye wezwe kugira ngo winjire mu ngoro y’Imana muri aya masengesho tugira dutangure. Tora inomero ushaka kuri ico gicapo bagufashe imbere yuko dutangura amasengesho.
Umwami Yesu Kristo yamamare!

Imburi n’ubuhanuzi: ni mwihane mubabariranire kuko bugira bgire

IMBURI N’UBUHANUZI KU BARUNDI BOSE AHO BARI

Bantu mwese mwiteguriye amasengesho y’iminsi itatu yo kwisonzesha. Namwe mwese mwinjira mu mashengero atandukanye. Tubafitiye iburi n’ubuhanuzi bihambaye. Umwami Yesu Kristo yagize ati ni mubabarirane, mureke kugiriranira ishari, mwiyambure amacakubiri , ibgibone n’icaha cose kuko mwahawe igihe co kwihana.
Umwanya urihuta cane imbere yuko bgira. Uri n’amatwi ni yumve ico Uhoraho Imana atumye umuntu wese kwihana imbere yuko yinjira mu masengesho.
UMWAMI YESU YAMAMARE!

Ikizamini kigira umunani

IKIZAMINI KIGIRA UMUNANI
Nkuko twatanguye tubigenza kuva ku kizamini ca mbere, ku kabazo kose kaba kariko inyishu zine mugabo imwe gusa niyo y’ukuri. Naho wobona umengo inyishu zirenga imwe zishobora kuba zo, iyo ukuri ni imwe gusa wisunze ico ijambo ry’Imana ryanditswe muri Bibiliya canke iryahishuwe na Mpwemu Yera.

 1. YESU KRISTO YAGIYE MURI YORODANI KUBATIZWA NA:
  a) Yohana Umubatiza kuko yari muvyarawe.
  b) Yohana Umubatiza kuko yabatiriza mu mazi meza.
  c) Yohana Umubatiza kuko yibera mu bugaragwa agatungwa n’ubuki.
  d) Yohana Umubatiza kugira ngo ashitse ukugororoka kw’Imana kwose.
 2. SAMUSONI YARONGOYE UMUFIRISITIYA KAZI DELILA:
  a) Kuko atabakobga beza bari mu b’Isirayelikazi
  b) Kuko Delila yari icitso catumwe n’Abafilisitiya abansi b’Abisirayeri
  c) Kuko wari umugambi w’Imana wo kwerekana ubushobozi bgayo.
  d) Kuko abavyeyi biwe n’abagenzi bamuhanuye ku murongora.
 3. ANANIYA NA SAFIRA BISHWE N’INKOTA Y’IMANA
  a) Kuko baciye kubiri n’amategeko y’umuganzabami wi Roma.
  b) Kuko bacumuye ku cagezwe Mpwemu Yera yari yatanze.
  c) Kuko kwiba no kubesha ari ivyaha vyanditswe mu vyagezwe icumi.
  d) Kuko bari bubatse bidaciye mu mategeko.
 4. NI TWASHIKA MU BURUNDI BG’ISEZERANO
  a) Tuzorongorwa n’ivyagezwe icumi Mose yaherewe ku musozi sinayi.
  b) Tuzokwicara turuhuke kuko tuzoba turangije urugendo.
  c) Tuzoba dutanguye urugendo ruhambaye rwo kurondera iminyago dutwara mw’juru. d) Tuzoca dutangura guhigana n’ibishusho biri mu gihugu.
 5. MURI CA GICIGU CANYUMA ABISIRAYELI:
  a) Bagiye batwaye ivy’iwabo n’ivyo Abanyegiputa.
  b) Bagiye imbokoboko kuko bari kumwe n’Uhoraho Imana.
  c) Bagiye ataco batwaye kuko bagiye bacitse mu ivyara vya Farawo.
  d) Bafashe inzira idashika kuko Mose yari yabahenze. WWW.ABISEZERANO.COMIHANGARYIMANA@GMAIL.COMTEL+257 61404181 & +257 61097472

UKUBGIRA UBUTUMWA AMAHANGA N’UKUBATIZA NI ICAGEZWE GIHAMBAYE TWAHAWE N’UMWAMI YESU.

Mw’ishengero rya Yesu Kristo- IHANGA RY’IMANA ntirivuga ku karimi ivyagezwe vy’Imana mugabo ryahisemwo kwumva no gukora. Nico gituma twakwiriye imihingo yose y’igihugu tugenda turigisha Abarundi bose n’abanyamahanga ukwizera Yesu Kristo, ukwinana ivyaha n’ukubatizwa mw’izina ry’uwababambiwe Kristo Yesu. Abizera baruzuzwa Mpwemu Yera bagahita bategurwa gukorera Uhoraho Imana. [IVYAKOZWENINTUMWA 2:38]
Imana ntiyadutumye kubanza kwubaka amasengero no gushiramwo ibikoresho vy’umuziki kugira ngo dukwege benshi bozana ibigiracumi n’amashikanwa nkuko abanyamadini babigenza. Yadutumye kubanza kwubaka ibicaniro vyo mu mitima, mu miryango no ku mitumba, abantu bakabanza kumenya ukuri kwose, bakagororokera Uhoraho Imana maze amakoraniro manini yo mu masengero y’agakura akaza Umwami Yesu Kristo amaze gushinga imizi muribo. Ntawokuyangiza ivyo agaciro ku bihunda. Nico gituma isi yose yuzuye amashengero, ivyo bita ubutumwa bukavurwa ariko abanyavyaha bagatera biyongera gushika naho abantu bibaza iyo abantu b’Imana baroye. [ Matayo 22:34-40]
Uyu mubatizo wabereye mu ntara ya Gitega, aho Ihanga Ryera ry’Imana risanzwe riremesha ibicaniro vyinshi. Muntu utarabatizwa muri Yorodani, uwahawe umubatizo wo kuruhanga yarahenzwe, urakwiriye kwizera, ukihana kandi ukurondera kubatizwa neza kugira ngo ushitse ukugororoka kwose. [Matayo 3:15]
Umwami Yesu yamamare!

Inyishu z’ikizaini kigira indwi

INYISHU Z’IKIZAMINI KIGIRA INDWI
Uhoraho Imana yacu ni Imana, iragomba yuko tumenya ukuri kwuzuye kugira ngo tureke kugendera mu mwiza w’umuzitanya wasutswe mw’ishengero ry’Imana n’inyigisho z’ibinyoma ziva mu madini yagiye arasukiranya ijambo ry’ukuri n’ivyiyumviro vy’igipagani. Harageze yuko abana b’Imana bamenya ukuri kwose. Ni muri iyo ntumbero Mpwemu Yera akomeza kuduha utunbazo two kwishura kugira ngo duhagarare ku kuri kwa Bibiliya kwonyene.

 1. IYOUMUNTUAPFUYEAJANWA:
  a) Mw’IPURUGATORI kugira ngo ategurwe.
  b) Mu muriro udahera ntarundi rubanza iyo ari umunyavyaha. c) Mw’ivu akarindira izuka ry’abapfuye iyo ari umugororotsi. d) Mw’IPARADIZO iyo ari umugororotsi.
  Inyishu yukuri ni(d) nkuko muri [Luka 23 :43] habivuga uko Yesu Kristo yishuye cagisuma gihejeje kwihana kumusaraba. Yamubariye ati : « Ndakubariye ukuri uyu munsi nyene tuzoba turi kumwe mw’iparadizo » Mwomenya neza ko atakindi kibanza c’ukuri kigenewe abera b’Imana kuko hataragera ko twinjira muri wa Murwa Wera twasezeranirwa n’Imana imva z’abera batwitangiye imbere zitarugururwa ngo dusanganire Yesu Kristo mu bicu [1 Abitesalonike 4 :16-17] Inyigisho zigishwa n’amadini zivuga yuko umuntu aca mwi Purugatori akababazwa mbere bakabusengera bamutangira n’impongano y’ivyaha vyiwe ni ikinyoma cambaye ubusa. Ntaho vyanditse muri Bibiliya Yera kandi na Mpwemu w’Imana aravyemeza avyeruye yuko ari inyigisho zizimiza abantu b’Imana. Murakwiriye gusohoka mu madini mwene ayo yigisha ibinyoma. Nta purugatori ibaho rero nkuko babivuga. Twese turazi yuko hari umuriro wateguriwe abanyakibi gusa base kuvavanura n’ivyaha [Mariko 9 :43-49 na Luka 16 :23]Iyo nyanja yaka umuriro ni ugukora uburyo bgose tugashikura satani abantu agomba kuyitwaramwo, bagakira.
 2. IYO DUSENGA DUSHOBORA KWIFASHISHA :
  a) Isanamu ya bikira Mariya canke Umusaraba.
  b) Izina rya Yesu Kristo ryonyene.
  c) Aberanda bakoreye Imana muri kahise.
  d) Kwisonzesha, kwikebagura no kwikubita mu gikaraza.
  Iyo dusenga tubikora mw’Izina rya Yesu Kristo. Inyishu rero y’ukuri ni(b). Nkuko Yesu Kristo yavyivugiye ubwiwe muri [Yohana 14:14 na16:23] ati : Ico muzosaba cose mw’izina ryanje nzogikora » Kanatsinda ugiye kuraba intumwa za Yesu zatwitangiye imbere ivyo zakora vyose zabikora mw ‘izina rya Yesu Kristo. Babatiza kandi basenga mw’Izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu agiye gutandukana n’abigishwa biwe ,yarabihanije kutaja ku mirimo batarahabwa.
  Mpwemu Yera kuko niwe yategerezwa kubaha urutonde. Kandi yarabitomoye neza muri [Yohana 16 :13] yuko uwo Mpwemu Yera ariwe ategerezwa gutanga urutonde mukubarongora akabashitsa ku kugororoka kwose. Rero Mpwemu Yera aho yururukiye ku musi wa Pentekote niho baciye bahabwa urutonde n’ubushizi bg’amanga yo kwemanga imbere yamahanga yose iryo zina risumba ayandi mazina yose mwi’si no mwijuru ariryo zina rya Yesu Kristo. Abakoresha amazina y’abantu bapfuye, amasanamu, amazi, imisaraba, amatara, amashapure, n’utundi tugenegene ntibasenga mu kuri nkuko ijambo ry’Imana ribitwigisha. Ivyabaye ku ntumwa bikwiriye kutubera akarorero kugira tubashe kugendera mu rutonde rwiza rw’Imana [1 Ab’ikorinto 10 :1-13]
 3. UHORAHO IMANA YASHIZEHO ISHENGERO KUGIRA NGO:
  a) Riduze ibendera ry’ivyagezwe gusa.
  b) Ribe umuryango w’abubaha Imana bakwize n’ishimwe ryayo c) Ritoze ibigiracumi n’amashikanwa bateze imbere imirimo yabo d) Rigwire, rigasare kandi rikwire isi yose.
  Twishimikije irijambo ryo muri [1petero 2:9] ritwereka neza abo turi nico twahamagariwe. Duca tubona neza ko inyishu y’ukuri ko ari (b). Nkatwebwe abantu twamenye Imana koko dutegerezwa kuba umuryango wubaha kandi ukubahisha Imana, tukamenyana, tukagenderaniranira, tukababarana mugusengeranira kugira duheshe ishimwe Data yadutoranije. Erega burya na satani arakwiriye kumenya yuko turi abana b’Imana Isumba vyose kandi yuko dufise urunani. Twaremwe kugira ngo twame tuduza amashimwe nkuko na Dawidi mu mazaburi yiwe yahora abikora. [Yesaya 43:7] hatubgira yuko umuntu wese yitirirwa izina ry’Imana, uwo yaremere icubahiro cayo, yaramubumvye, mbere yaramuremye. Kandi burya Imana yatoranije Ihanga ryayo kugira ngo rikwize amashimwe yayo. “Ariko mweho mur’ ubgoko bgatoranijwe, mukoranije kuba abami n’abaherezi, mur’ ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry’Iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. “[1 Petero 2:9]
 4. UBUVUGISHWA N’UBUHANUZI BUVANGIRWA IYO :
  a) Umuvugishwa atanditse ivyo yeretswe canke ngo avyiyibutse.
  b) Umuvugishwa atishimikije Ivyanditse Vyera ngo yemeze abantu.
  c) Umuvugishwa agomba yuko ivyiyumviro vyiwe vyemerwa n’abantu d) Imana yavuze maze umuvugishwa ntabiyungurure
  Inyishu y’ukuri ni (c) kubera ubuvugishwa buvangirwa iyo umuvugishwa ashizemwo ivyiwe ivyiyumviro vyiwe, amarangamutma yiwe canke satani akamushiririramwo ivyiwe canke naho se akavugishwa kugira anezereze abantu. Iyo rero ashizemwo ivyiyumviro vyiwe canke satani akamuvangira, asanga
  yavuze ibiteye kubiri n’ijambo ry’Imana. Nkubu Uhoraho Imana avuze iti bgira abantu banje bareke kugenda bambaye ubusa: impuzu ngufi, utubindo, impuzu zibonerana iziberekana ubgambure bgabo n’ibindi; naho atamurongo wa Bibiliya yishimikiza, ukuri kuba ari ukuri kandi ntikuza gutera kubiri na Bibiliya, vyose ni ijambo ry’Imana. Nkuko twabivuze, uretse ivyanditswe muri Bibiliya, n’itegeko Mpwemu Yera atanze kw’ihanga ry’Imana kiba ari icagezwe. [Ivyahishuriwe Yohana 22:7 na 1Yohana 5:3]
 5. KUGIRANGOIGIHUGUC’UBURUNDIKIBEAGAHOREHARAKWIRIYE:
  a) Ivyagezwe biremereye nk’amabuye bigondoza bose.
  b) Umuvyuro n’ikanguro mu mitima no mu bindi bisata.
  c) Infashanyo mva makungu nyinshi zo guteza imbere Abarundi bose. d) Ibikorwa rusangi iminsi yose n’amatagisi ku kintu cose.
  Kugira ngo igihugu cacu ciza c’Uburundi kibe agahore, abantu bose baronke ivyo bafungura vyiza n’ivyo batanga, baronke uburaro bgiza, amabarabara meza, ivyambarwa vyisa, ibitaro n’abaganga benshi b’ubuhinga bga none, abantu bagire amahoro y’umusesekara gushika naho ata wokwicura kwicwa, kurya uburozi, gukubabugrwa, kurenganywa canke guhunga; harakwiriye kuba umuvyuro n’ikanguro mu mitima y’abantu muvyo impwemu, ugukundana, ubutungane, ubutunzi, ibikorwa n’ibindi bisata vy’ubuzima bg’igihugu. Rero kuri iki kibazo inyishu ni (b).
  Tugiye mu mubiri, turabo yuko ibihugu vyose vyateye imbere muvyo agateka ka zina muntu, muvyo ubutunzi no muvyo ubumenyi, ivyiyumviyo vy’abantu vyabanje guhinduka baca bahindura ingendo. Umuvyuro n’ikanguro wabaye kwivyukiranyaibibi vyabagumiza mu kutabona no kutagira ico bakoze. Abarundi turakwiriye rero guhindura ivyiyumviro n’ingendo kugira ngo duhindure igihugu cacu.
  Twihweje neza ibibazo vyose biri mu gihugu cacu c’Uburundi dusanga vyose bitumwa nuko abanyavyaha ari benshi mu gihugu n’abiyita ngo barasenga ugasanga basenga babangikanije. Twebwe twamenye Imana ni twebwe twari dukwiriye kubera akarorero keza abandi mu kwitwara nkuko ijambo ry’imana rivuga kugira benshi bahindukirire Imana. Ivyaha biranduranywe n’imizi mu gihugu, ntakabuza yuko kitazoca kiba agahore. Yesu Kristo niwe yavuze ngo ni twe turi amatara n’umuco w’isi [Matayo 5: 1]. Rero umwe wese aca yumva ko hakenewe umuvyuro nikanguro kugira twese nk’abamenye Imana tuyubahe n’abandi batarayimenya batwogereko.
  Turashimiye bimwe vyivuye ku mutima abantu bose babandaya kwishura utu tubazo Mpwemu w’Imana akomeza kuturungikira ngo twige.
  WWW.ABISEZERANO.COMIHANGARYIMANA@GMAIL.COMMOBAPP:ISEZERANO TEL+25761404181

Amazina y’iminsi igize indwi canke iyinga: urya umunsi wose ufise izina ryawo.

AMAZINA Y’IMINSI IGIZE INDWI
Mu ndimi zose ziri kw’isi umunsi wose ufise izina wintwa, ntiwitirirwa igiharuro. Ngo kuwa mbere, kuwa kabiri. Burya izina ni kirumara. Iyumvire nawe umuntu yobaho adafise izina. Nta karangamuntu yogira, ntahantu na hamwe yoja kuko ntaco yoba ari. Abavyeyi ba kera iyo barengerwa, bumiwe bakabura n’izina bakwita bapfuma bakwita “NTAZINA”.
Mu Kirundi, umwaka wose urafise igiharuro cawo kandi ntawusa n’uwundi. Amezi nayo nyene arafise amazina yayo. Ariko iminsi igize indwi, twari tubayeho iyi myaka yose atamazina ifise. Ayandi mahanga arafise amazina yita umunsi wose. Izindi ndimi zikoresha amazina abakera bitirira Imana zabo, aha twovuga nk’ibinyenyeri biri kw’ijuru.
Twebge nk’abari mu gihugu c’abemera Uhoraho Imana, ntitwokoresha amazina y’imana nyenyeri zabo, ahubgo Uhoraho Imana yacu yaraduhaye ivyo yakoze kira munsi ugize indwi dushobora kwitirira umunsi wose.

 1. Dimanche (igifaransa) Sunday (icongereza) basenga izuba (sun) Uhoraho Imana yaremye umuco, uwo munsi tuwita kuw’umuco. [Itanguriro 1:3]
 2. Lundi (igifaransa) Monday (icongereza) basenga ukwezi (Moon) Uhoraho Imana yaremye injuru, uwo munsi tuwita kuw’ijuru. [Itanguriro 1:8]
 3. Mardi (igifaransa), Tuesday (icongereza) basenga inyenyeri yitwa (Mars) Uhoraho Imana yaremye ibimera, uwo munsi tuwita kuw’ibimera. [Itanguriro 1:12]
 4. Mercredi (igifaransa), Wensday (icongereza) basenga inyenyeri yitwa (Mercure) Imana yaremye izuba, ukwezi n’inyenyeri; uwo munsi tuwita kuw’ibinyenyeri. [Itanguriro 1:16]
 5. Jeudi(igifaransa) Thursday (icongereza) basenga inyenyeri yitwa (Jupiter) Uhoraho Imana yaremye amafi mu kiyaga n’ibiguruka mu kirere ni kuw’ibiguruka. [Itanguriro 1:20-22]
 6. Vendredi (igifaransa) Friday (icongereza) basenga inyenyeri yitwa (Venus) Uhoraho Imana yaremye ibikoko biba kw’isi n’umuntu mw’ishusho yayo ni kuw’abantu. [Itanguriro 1: 27]
 7. Samedi (Igifaransa) Saturday (icongereza) basenga inyeneri yitwa (Saturne).Uwo munsi ugira indwi Uhoraho Imana yarawuruhutse, iraweza, iwuha umugisha ni kuw’akaruhuko. [Itanguriro 2:2]
  Turahejeje kuronka amazina y’ukuri y’iminsi igize indwi, tuyakoreshe.
  Umwami Yesu yamamare!

Ukwitegurira amasengesho yo kwitanga.

INOMERO YO GUHAMAGARA UFISE IKIBAZO CEREKEYE AMASENGESHO YO KWISONZESHA.

Ihanga Ryera ry’Imana ryatumijeko amasengesho yo kwitanga ku Barundi bose abakuru n’abato, bari mu gihugu n’abari mu mahanga. Mu masengesho nk’aya Uhoraho Imana aba yatumye ngo turarikire abantu, ahora avamwo ibitangaza vyinshi: abantu kwishurwa imitwaro yabo, gukira indwara, gushirwako ikimenyetso c’uburinzi n’ibindi vyinshi bikoreka hirya no hino mu gihugu no mumahanga.
Ayo masengesho azoba ku magenekerezo ya 3, 4 na 5 Ruheshi (6) uyu mwaka twayatumiyemwo abategetsi batwara igihugu, abasirikare , abapolisi, abacamanza, abigisha n’abaigishwa, abanyagihugu bose harimwo impunzi, abapfunzwe, eka abantu bose.
Imana iragomba yuko abantu bihana bakezwa kugira ngo bakire. Iragomba yuko basengera amasezerano yabo, uburinzi niyindi mitwaro. Imana iragomba yuko twese tuduza ishimwe ryayo. Bibgirwa benshi bikumva benevyo.
Umuntu arashobora kuba afise ibibazo kuri ayo masengesho, umwe afise ibibazo vy’impwemu uwundi ashobora kuba afise ibibazo vy’umubiri, amagara n’indwara. Nico gituma twabahaye inomero y’umuhinga wo mw’Ishengero rya Yesu Kristo IHANGA RY’IMANA, Uyo ashobora kwishura ibibazo vy’impwemu n’ivyo ubuvuzi. Ufise ikibazo azomwandikire bavugane ivyekeye itegurwa ry’ayo masengesho n’ibindi bibazo vy’abiteze isezerano Uhoraho Imana yadusezetaniye. WhatsApp : + 257 6209 7472
Umwami Yesu Kristo yamamare!

Umutumiro w’amasengesho yo kwutanga y’iminsi itatu kuwa 3-4-6 Ruheshi 2021.

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO YO KWITANGA Y’IHANGA RYERA RY’IMANA YO KUVA KW’IGENEKEREZO RYA 03 GUSHIKA 05 Z’UKWA GATANDATU 2021.
Umurundi wese aho ari hose mu gihugu no mu mahanga, ndetse n’abanyamahanga baratumiriwe amasengesho adasanzwe y’iminsi itatu. Twese duhamagariwe kuba imbere y’Uhoraho Imana tutarya tutanywa, dusenga ijoro n’umurango muri iyo minsi itatu.
Ntaco bitwaye ishengero winjiriramwo, ntaco bitwaye ikibanza urimwo, haba mu buhungiro canke mw’ibohero, waba ukenye canke utunze, waba usanzwe ushonje canke ufise ivyo ufungura; umuntu wese arasabge kugira akigoro ko kwisonzesha muri iyo minsi kugira ngo dupfukame tudodore mw’ijuru, Uhoraho Imana itabare abantu, imiryango n’Abarundi bose.
Ayo masengesho y’amapfungo y’Ihanga ryose azotangura mu mutwenzi w’igenekerezo rya 3 ukwezi kwa gatandatu (Ruheshi) uyu mwaka arangire ku mugoroba w’igenekerezo rya 5 (Ruheshi). Tuzomara iminsi itatu, ata muntu agira ico afungura canke anywa. Abarongozi bobo bazoba batanguye amasengesho yo kwiyiriza kuva kw’igenekerezo rya 01/06 (Ruheshi) Basengera umurimo Uhoraho Imana yatanguje mu gihugu c’Uburundi.
URUTONDE

 • Umunsi wa mbere w’amasengesho kw’igenekerezo rya 03-06 (Ruheshi) ni umunsi wo kwihana ivyaha no gusaba imbabazi, kwiyeza no gutunganya n’Imana n’abantu. Mw’ijoro ryaho ni umwanya wo kwiga no kumenya umuhamagaro wawe, ico Imana yaguhamagariye. [Abalewi 11:44, Matayo 5:48, Abaroma 6:6]
 • Umunsi ugira kabiri w’amasengesho kw’igenekerezo rya 04/06 (Ruheshi) ni umunsi wo gusengera amasezerano y’igihugu cacu c’Uburundi. Umwe wese azokwereka Uhoraho Imana imitwaro yiwe yose, asengera umuryango wawe, anibuka amasezerano yahawe n’Imana. [2 Ingoma 7:14, Yakobo 5:16]
 • Umunsi ugira gatatu w’amasengesho yo kw’igenekerezo rya 05/06 (Ruheshi) ni munsi wo gushima Imana, gutazira no gushira hejuru Umwami wacu Yesu Kristo. Uwo munsi uwufise ishikanwa ryiwe azoritanga, ababishoboye bazoshira infungurwa abashonje, abapfunzwe, abarwaye, abamugaye n’abageze mu zabukuru. Amasengesho azorangira isaha cumin a zibiri z’umugoroba. [1Yohana 5:4, 1 Abikorinto 10:13, Yakobo 1:2-10]
  Mwibuke gutumirira abantu bose kwitabira aya masengesho, incuti n’abagenzi abana n’abakuze kugira ngo twese twibonere ukugira neza kw’Imana.
  UMWAMI N’UMUKIZA WACU YESU KRISTO YAMAMARE!

Ikizamini kigira 7: Ni wishure utwo tubazo 5 uheze uturungikire inyishu.

IKIZAMINI C’UTUBAZO DUTANU KIGIRA INDWI
UhorahoImanayacu niImanairagombayukotumenya ukurikwuzuyekugirango tureke kugendera mu mwiza w’umuzitanya wasutswe mw’ishengero ry’Imana n’inyigisho z’ibinyoma ziva mu madini yagiye arasukiranya ijambo ry’ukuri n’ivyiyumviro vy’igipagani. Harageze yuko abana b’Imana bamenya ukuri kwose. Ni muri iyo ntumbero Mpwemu Yera akomeza kuduha utunbazo two kwishura kugira ngo duhagarare ku kuri kwa Bibiliya kwonyene.

 1. IYOUMUNTUAPFUYEAJANWA:
  a) Mw’IPURUGATORI kugira ngo ategurwe.
  b) Mu muriro udahera ntarundi rubanza iyo ari umunyavyaha. c) Mw’ivu akarindira izuka ry’abapfuye iyo ari umugororotsi. d) Mw’IPARADIZO iyo ari umugororotsi.
 2. IYO DUSENGA DUSHOBORA KWIFASHISHA:
  a) Isanamu ya bikira Mariya canke Umusaraba.
  b) Izina rya Yesu Kristo ryonyene.
  c) Aberanda bakoreye Imana muri kahise.
  d) Kwisonzesha, kwikebagura no kwikubita mu gikaraza.
 3. UHORAHO IMANA YASHIZEHO ISHENGERO KUGIRA NGO:
  a) Riduze ibendera ry’ivyagezwe gusa.
  b) Ribe umuryango w’abubaha Imana bakwize n’ishimwe ryayo c) Ritoze ibigiracumi n’amashikanwa bateze imbere imirimo yabo d) Rigwire, rigasare kandi rikwire isi yose.
 4. UBUVUGISHWA N’UBUHANUZI BUVANGIRWA IYO :
  a) Umuvugishwa atanditse ivyo yeretswe canke ngo avyiyibutse.
  b) Umuvugishwa atishimikije Ivyanditse Vyera ngo yemeze abantu.
  c) Umuvugishwa agomba yuko ivyiyumviro vyiwe vyemerwa n’abantu d) Imana yavuze maze umuvugishwa ntabiyungurure.
 5. KUGIRANGOIGIHUGUC’UBURUNDIKIBEAGAHOREHARAKWIRIYE:
  a) Ivyagezwe biremereye nk’amabuye bigondoza bose.
  b) Umuvyuro n’ikanguro mu mitima no mu bindi bisata.
  c) Infashanyo mva makungu nyinshi zo guteza imbere Abarundi bose. d) Ibikorwa rusangi iminsi yose n’amatagisi ku kintu cose.