Isengesho ryo muri Munyonyo ku bansi b’Imana: « Harageze yuko wiyerekana Mana. »

     ISENGESHO RYO MURI MUNYONYO KU BANSI B’IMANA

Uhoraho Imana yacu, mpagaze mu kwizera ijambo ryawe wacishije mu basavyi bawe bo mu gihugu cacu. Muri uku kwezi kwa Munyonyo ndasenze:

* Ukubite abungere, intama zabo zisanzare kuko bashizwe hejuru n’amareba n’amangetengete kugira ngo wiheshe icubahiro.

*Kubura uzimanganye amadini yazanye gupfukamira ibishushanyo n’ibindi bigirwamana agatitura igitinyiro cawe. Ujaniranye n’amashengero yose atigisha ukuri kw’ijambo ryawe akaziguriza icaha, kugira ngo bose bamenye igitinyiro cawe.

* Uhoraho we! Sangangura idini rikoresha n’impwemu zihumanye z’ikuzimu zigatera ingwara kandi zikica n’abo waremye mu gutanga ibimazi. Zimanganya ico gikoresho ca wa mubi kigerageza kuzimanganya izina rya Yesu Kristo rirengeye ayandi mazina yose, bimenyekane yuko Uhoraho Nyeningabo yitoranirije Ihanga ry’Abarundi kuba ashamvu yiwe mw’izina rya Yesu Kristo, Amen!

Yesu Kristo: Isi yinjiye mw’ishengero, Ishengero naryo ryinjira mw’isi habura gitabara ryazina risumba ayandi ricika agakingirizo gusa.

Mw’Ihanga Ryera ry’Imana turabizi, turavyatura kandi tukavuamamaza mu kuri no mu Mpwemu; ntahandi kandi ntayindi nzira umwana w’umuntu ashobora kuronka ubukiriro, uburuhukiro n’ubuhungiro atari muri Kristo Yesu. Mw’ijururu, munsi y’izuba n’ikuzimu nta rindi zina ryo gukirizwamwo atari izina rya Kristo Yesu.

Kurindira ugushitswa kw’isezerano si ukuvuga ivyagezwe canke ayandi majambo, ni ugukora ivyo ukugororoka.

Ubgami bg’Uhoraho Imana si ivyagezwe canke inyigisho z’abo biyita amazina, bavuga ngo bemera ibi na biriya. Ubgami bg’Umuremyi Imana burangwa n’ibikorwa: Ukwizera, ukwihana, ukwezwa, ukwamamaza Kristo Yesu, ukubatiza, ukubohora ababoshwe, ugufasha impfuvyi n’abapfakazi… ni ibintu n’abantu buntu babonesha amaso. Ingo dukorere Uhoraho Imana hakibona.