Radio Isezerano Internationale Ibiganiro bitgura amasengesha agira abe mukanya 00:00 sa sita zijoro.

countdown.-abisezerano
Abisezerano-isaha yo kwegera Imana irashitse
Publicités

Urutonde rw’Amasengesho yo kwisonzesha agire atangurevendredi minuit, kuwa nyuma w’Isabato canke kuwa gatanu kubandi sa sita z’Ijoro

countdown.-abisezerano*Urutonde rw’amasengesho y’amapfungo yo kuva uyu musi vendredi isaha 00:00 (minuit) zijoro 15 rishira 16 gusika vendredi 6:00 rirenze kuwa 22/2/2019. Niho amasengesho aza gutangura*
-Abahisemwo kutagira ikintu na kimwe bafata nkuko babimenyereye, amasaha ni uko ameze.
– Ababwiwe kuzoza barafata ubuyi kira munsi mwijoro bobunywa iminsi yose hakati ya sa kumi na zibiri kumugoroba na sa kumi na zibiri imbere yuko buca.
– Abakozi bakora ibikogwa vyinguvu n’abandi bose bagomba kwegera Imana bazohora bafungura hagati ya sa kumi na zibiri zo kumugoroba na sasita zijoro.
– Abavyeyi bonsa n’abagwayi bazohora bafungura rirenze sa kumi na zibiri kandi kumurango banywa amazi canke umutobe w’amatunda.
1.- Umunsi wa mbere (Samedi)16/02 kuva mugaturuturu ni umunsi wo kwihana ivyaha n’akaha, kwiyeza no kwitunganya, gusaba imbabazi, kwaturanira, kwitatura n’Imana n’abantu.
2. – Umunsi ugira kabiri (Dimanche)17/02 ni umunsi wo kwiga no gusenga ngo umenye ico Imana ikugombako, kuvangura ibibi n’ivyiza, kuvangura ibinyoma n’ukuri.
3.- Umunsi ugira gatatu (Lundi)18/02 ni umunsi wo gutanga ikimazi c’ishimwe, gutanga ishikanwa (Gufasha aboro, abarwaye, impfuvyi,n’abari mu bibazo)ukwitanga no gusezeranira Imana kutayihemukira no gufata ingingo yo kuyikorera.
4.- Umunsi ugira kane (Mardi)19/02 ni umunsi wo gusenga wereka Uhoraho Imana imitwaro yawe yose no gusengera imitwaro y’abandi (Kwisengesra , gusengera umuryango wawe, ababanyi, incuti, imiryango, n’abandi bafise imitwaro). No gusengera Uburundi.
5.- Umunsi ugira gatanu (Mercredi)20/02 ni umunsi wo kwibutsa Imana no gusengera amasezerano yawe ayo igihugu no gusengera muri Mpwemu (mu ndimi). Abatarabatizwa muri Mpwemu Yera ni igihe co kumuronka.
6.- Umunsi ugira gatandatu (Jeudi) 21/02 ni umunsi wo kubohoka kubitwizingirako vyose( imivumo, imikoshi, gukira indwara, ubukene, urwanko, ishavu, …) kwirugwa no kwatura amasezerano yawe nayo igihugu.
7.- Umunsi ugira indwi (Vendredi) 22/02 ni munsi w’intsinzi, amashimwe, gutazira no kunezerererwa Imana yacu dushira hejuru Umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi w’intibagiranwa.
*Muri Ihanga Ryera ry’Imana*

Haleluya ! Mushimire Imana ahera hayo, Muyishimire no mw itazanure ry’ubushobozi bwayo ! Muyishimire ivy’ inkomezi yakoze,

ZABURI 150:1-2 Haleluya ! Mushimire Imana ahera hayo, Muyishimire no mw itazanure ry’ubushobozi bwayo ! Muyishimire ivy’ inkomezi yakoze, Muyishimire nk’uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye ! Alleluya bwoko bw’Imana ! Shimira Imana yawe kubw’uyu musi ! Yagukoreye vyinshi yakugwaniriye vyinshi vyari bibundiye ubugingo bwawe, yateguye imitego myinshi wari wategewe mw’ibanga, ariko NDIHO yahabaye ! Alleluya. DUSENGE : Mana Data wa Twese, Mana y’Ubushobozi turagushimiye cane waturinze watuzigamye nushimwe Mana turakwinginze Ushishikare kudutwikiriza imbabazi zawe udukureko ibigaragara nka goriate udukureko ibigaragara nka farawo utegure imitego yose badutegeye mw’ibanga mw’izina rya Yesu Kristo utwuzure kandi utwuzuze mw’ijambo ryawe icubahiro inganji no gufukamirwa birushirizeho kuba ivyawe mw’Izina rya Yesu Kristo Amen.

Ntimukikame ngo mukurikire ivy’impfagusa bidashobora kugira ikimazi canke gukiza, kukw ar’ubusa.

1Samuel 12:21-22 Ntimukikame ngo mukurikire ivy’impfagusa bidashobora kugira ikimazi canke gukiza, kukw ar’ubusa. Uhoraho ntazoheba abantu biwe, kubw’izina ryiwe rikuru, kuko vyahimbaye Uhoraho kubagira abantu biwe yiharije. Alleluya, ntuve mu rutonde rw’Imana ntuve mu bikorwa vy’Imana wewe bandanya urugendo rwawe werekane vyukuri ko wakiriye Yesu Mwami nturabe ibiriko bigushikako guko utazosubira kubibona ukundi, Imana ntishobora kubikurekeramwo kandi uri mu bantu biwe yiharije, Alleluya, DUSENGE : Turagushimiye Mana Mushobora vyose Uri Imana yacu Uratizigamu ku murango no mw’ijoro n’ushimwe Mana Nyeninyoma, turakwinginze ushishikare kubana natwe turi abantu bawe wiharije ivyo vyose vyotuma izina ryawe rihambaye rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu Amen.

13Ariko uwihangana akageza kwiherezo niwe azokizwa

Matayo24:13Ariko uwihangana akageza kwiherezo niwe azokizwa Irijambo rikurikira imburi Yesu Kirisito yariko aratanga!hari kumugabane wa Aziya mugihugu ça Isirayeri kumurwamukuru waco Yelusaremu

Yesu ahaciye yigisha yigendera abayuda bamwe baramwemera abandi baramurwanya.hagat’aho nkuko biri nuyumusi mukibano iwacu ntajambo imvukira igira mukarere ivukamwo KO Yesu rero yari yavutse mubwoko bwabayuda yari umuyuda(Umuyahudi) ntuvyari vyoroshe KO kuvugako ariwe mutsima w’ubugingo kndi KO ariwe Mana vyemerwa nabo bavukiye rimwe CG yasanze bariho .nibwo hagiye kuvamwo bamwe baramwemera abandi baramuhama.

Ijambo dufise niri ngo:ARIKO UWIHANGANA AGASHITSA KWIHEREZO AZOTABARWA

Yesu kumusaraba azira ivyaha vyacu yaragiriwe nabi.ndetse atarabambwa yaravumwe amate aratukwa(Yesaya53:4-6) ariko akomeza kwihangana

Uku kwihangana rero kwamuviriyemwo kuzurwa na Se ariwe Data Imana cane KO Yesu ubwiwe yari Imana.Ico kwibukwa nkuko Stéphanie’ Yohana Petero Matayo Luka Daniel Shaduraka Meshake na Abedinego bihanganye bagatabarwa bakabata mumuriro ntibashe muntambwe ntizibarye niko nawe ugiye gutabarwa kndi reka uhereye none Ubu nokugeza ibihe vyose ab’arivyo ngusabira nanje nisabira mwizina rya Yesu

Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe

2NGOMA 27:6 Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe. Alleluya. Yotamu igihe yamaze ari kungoma yatandukanye n’abandi bami benshi, atunganya ingeso ziwe imbere y’Imana, Imana ica imugira uwuhambaye, none Wewe, igihe umaze warakiriya agakiza, igihe umaze uririmbira Imana igihe umaze uvuga ubutumwa bw’Imana igihe umuze ukorera Imana woba utandukanye n’abandi benshi?Tunganya ingeso zawe, ushaka ivyiza n’icubahiro, tunganya ingeso zawe, gukomera no gushirwa hejuru biri mu kiganza, gutunganya ingeso bishitsa mu masezerano wasezeraniwe n’Imana,Alleluya. DUSENGE : Turagushimiye Mana yacu ugize neza Dawe Mwiza kuba utweretse uyu musi n’ushimwe ushirwe hejuru, shishikara kuturinda no kutuzitirira ivyo vyose vyotuma izina ryawe rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu kristi