Turateramye kandi duteramiye ico twabariwe n’Uhoraho.

MWIFATANYE N’IHANGA RYERA RY’IMANA GUTERAMIRA AMASEZERANO.
Igihe cose twama dufise amasengesho akurakuranwa ku bicaniro bitandukanye vy’Ihanga Ryera ry’Imana. Uko imindi igira indwi ingana, ijoro n’umurango haba hariho abera bari kubicanoro bariko barahimbaza Imana, batazira kandi basenga. Muvy’ukuri ni icirore canke igitutu c’ivyo tuzobandaniriza mw’ijuru.
Uhoraho Imana aratishimira kandi akururuka akaza kuganira natwe amabanga ahambaye kandi akatwigisha. Ivyo tubacira agace kw’iradiyo y’Abera ni ukubatsiysurira.
Ivyo bikorwa bihambaye bituma satani ajingitwa,abadayimoni bakadedemba.
Naho biri uko benshi barabohoka n’ingwara zigakira amashimwe akaba menshi.
Urashobora kwifatanya n’Abera bose muri iki gikorwa co guteramira amasezerano. Abatarihana ni bihane bezwe ntihagire uwibaza yuko yarenganye, ari kabizi canke ari umwigisha. Twese duce bugufi twigishwe n’Uhoraho Imana mw’izina rya Yesu Kristo uwuje gushitsa amasezerano ku gihugu cacu c’Uburundi n’ahandi kw’isi muri iyo ndwi. Amen!

Il faut absolument se defaite des mensongrs introduits dans notre croyance en Dieu.

Dieu ne laissera pas impuni les mensonges introduits dans la croyance divine:

En 325, au concile de Nicée, Constantin le Grand créa l’Église catholique après un génocide de 45 000 chrétiens, où il les tortura pour qu’ils renoncent à la Réincarnation. En même temps les livres religieux de tous les villages de l’empire sont collectés et créent ainsi LA BIBLE.
En 327, Constantin, connu comme l’empereur de Rome, ordonna à Jérôme de traduire la version Vulgate en latin, en changeant les noms propres hébreux et en falsifiant les écritures.

En 431, le culte de la VIERGE est inventé.
En 594, le PURGATOIRE est inventé.
En 610, le titre de PAPE est inventé.
En 788, le culte des divinités païennes est imposé.
En 995, le sens de kadosh (mis de côté) a été changé en saint.
En 1079, le célibat des prêtres est imposé >> un mot totalement catholique.
En 1090, le Rosaire est imposé.
En 1184, l’Inquisition est perpétrée.
En 1190, les indulgences sont vendues.
En 1215, la confession est imposée aux prêtres.
En 1216, le conte du pape Innocent III sur la terreur du pain (un dieu de la mythologie grecque), qui se transforme en chair humaine, est inventé.

En 1311, le batesimo l’emporte.
En 1439, le PURGATOIRE inexistant est dogmatisé.
En 1854, l’Immaculée Conception est inventée.

En 1870, l’absurdité d’un pape infaillible s’est imposée, dans laquelle le concept de Contractualisation a été inventé

Il y a plus de 2 500 choses inventées par cette religion pour asservir les êtres humains au christianisme…
Les religions et leurs dieux ont été créés comme un moyen de MANIPULATION et de COMMERCE. Dans le cadre de l’EVOLUTION de l’être humain est la LIBERTÉ de ces moyens de manipulation. Bien que peu à peu l’être humain soit dans l’ère de l’ÉVEIL, les jeunes sont MOINS RELIGIEUX chaque jour pendant encore deux générations et la religion catholique sera dans son déclin. (Je souhaite voir ce moment)
Tout fera partie de notre ÉVOLUTION.
C’est à vous de continuer à croire ce que vous croyez maintenant être la vérité absolue, car vous ne vous êtes pas remis en question… interrogez-vous et vous verrez que toutes les religions sont une invention… de l’homme !!!
-Esoteric Spiritual Knowledge.

Kaze mwese mw’Ihanga Ryera ry’Imana mwakire ivyasezeranywe

KAZE MWESE MW’IHANGA RYERA RY’IMANA MUNEZERERERWE IVYASEZERANYWE

Ihana Ryera ry’Imana ni Abera, abatoranijwe bahawe Isezerano ry’intahava. Ni Ishengero rya Yesu Kristo ritegura umugeni.
Ntimuhendwe n’inyigisho z’ibihendabaja: zigizwe n’amajambo meza menshi mugabo atagira ubugingo.
Bakoresha amajwi y’amacurano, bakayabongeka kugira ngo bagukwegeshe akarimi mugabo batagushikana ku gakiza gashitse.
Ntugakurikire umwana w’umuntu, inyigisho ziwe canke ubuhanuzi bgiwe, kurikira ijambo rya Yesu Kristo urongorwe na Mpwemu w’Imana.
Benshi ni abasukanyi bafise ishusho yo kwubaha Imana ariko imbere muribo ari amabingira.
Bamwe bagukwegesha ubutunzi n’ugufashwa, abandi bakagukwegesha amajambo yabo bitirira Uhoraho Imana. Suzume abigira abakozi badafise igishingantahe kizima. Mw’iriba rimwe ntihashobora kududubizamwo amazi asosa n’ayarura. [Yakobo 3:1]
Benshi batambikije mu madini n’amashengero kuko bankiye Mpwemu w’Imana kubarongora naho nabo nyene badasiba kuvuga ivyo uburongozi bga Mpwemu, n’Ishengero rya Kristo Yesu barivuga ku karimi gusa kuko niko kabatanduka na Roma na Maka. Ni ibicu bitagira imvura bikuberwa n’umuyaga kandi usanga ari amariba atagira amazi. [2Petero 2:17]
Vyoba bibabaje cane utamye ugatamira ubusa kubera uruhendo no gusukwa n’ivyiyitirira Imana atarivyo. Ibisa n’umuhondo vyose s’inzahabu kandi n’ivyera vyose s’amata.
Uwuri mu Mana, yakiriye Yesu Kristo akamubera Umwami n’Umukiza w’ubugingo bgiwe ntatambikiza canke ngo atambatambe mu madini n’amashengero y’abandi. Arashikama agashira amanga mw’Ishengero rya Yesu Kristo-Ihanga Ryera ry’Imana kuko aba azi uwamuhamagaye n’uwo akurikiye yuko adahinduka. Ukurikiye inyererezi uba nyamujiryanino ukarwa muri wa mutego w’inzira zibiri zananiye impyisi igatabukira mu mayirabiri. [Yuda 1:12]
Izo mpwemu zo zitatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho zirahumanye nta n’uwozitako umwanya atari ugusengera intama zanyegeyemwo ngo zibohoke.
Hagarara wemye wamamaza Uhoraho Imana yigize umuntu agacungura abaremwe bose, akaba n’ubu agiye kugaruka kwima ingoma. Umwami Yesu Kristo yamamare!

Amasengesho y’iminsi 30 ya Ruheshi 2022 agire arangire mu ntsinzi.

IHANGA RYERA RY’IMANA AHO RIRI MU GIHUGU CACU NO KW’ISI YOSE RIGIRA RIRANGIZE AMASENGESHO Y’IMINSI 30 YA RUHESHI 2022.

Wabaye umunezero nta ngere kuguma imbere y’Imana iminsi 30 dusenga uko bidasanzwe twezwa, tuvugutirwa kandi tuguma twibirwa amabanga yo mw’ijuru, aya hano kw’isi nayo ibgina ikuzimu. Mw’izina rya Yesu Kristo, turashimiye Mpwemu Yera yagendanye natwe umunsi ku munsi, isaha kw’isaha n’umunota ku wundi.
Turashimiye na beneData bose bifatanije n’Ihanga ryose muri aya masengesho adasanzwe.
Hagati muri aya masengesho Uhoraho Imana yadutegetse kumara iminsi ya 18-19-20 ataco turiye canke tunyoye. Iyo minsi 3 ryabaye itekaka rinini kuri twebge twese abayakoze. Uhoraho yatubariye amabanga aca atubuza no kugira uwo tuyacira agace. Imana y’Ihanga Ryera irahambaye mwa bantu mwe. Abarundi n’isi yose bagiye kwibonera utwumiza, ibitari bgabeho mu mateka y’isi.
Mu ncamake, Uhoraho araje kwiyerekana mu buryo budasanzwe, butangaje kandi busiga ubgenge bg’abantu mu Barundi no mu Burundi. Ivyo bigiye gukoreka kugira ngo abantu bose bamenye yuko Abarundi ari w’Ihanga ryatoranijwe n’Uhoraho Imana.
Kuri uyu munsi wa nyuma wa Ruheshi, turatazira Imana, tuyigine, tuyitambire twongere tuyishimire yuko ishikije amasezerano. Ni muze mwifatanye natwe mu gushima Uhoraho Imana y’Ihanga Ryera. Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo yamamare hose!

Uhoraho ni Imana y’Ihanga Ryera

Abatabizi bagiye kumenya yuko Uhoraho ari Imana y’Ihanga Ryera, Ihanga ryatoranijwe na Yehova kugira ngo rikwize ishimwe ry’iyariremye.

Yesu Kristo ni Umwami w’abami, Uhoraho, Emanuweli, Umwami w’amahoro kandi yuko ubutware bgose buri ku bitugu vyiwe.

Niwe agiye kwima ingoma mu gihugu c’Uburundi ahindure ivyakera vyose, ashiteho bishasha. Agiye gusenyura ivyigira agahambaye ashiteho ivyiyoroheje abantu bose batangare.

Impunzi zose zigiye gutaha, impfungwa zose zitezurirwe, abashonje bahazwe, abakene bikenure, abarwayi bakire kuko Jehova Shamah ariryo zina ryiwe.

Ibintu vyose agiye kubikoresha ukuboko kwiwe kw’inkomezi nk’uko vyose yabihanuye abicishije mu bavugishwa nayo batandukanye. Uwutizera ijambo ry’Imana ni yifate ku mutima kandi yitangire itama, ariko uwuvyizera n’avuge ati Amen!

Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo ni yamamare hose!

Ikimenyetso c’amaraso ya Kristo Yesu ku bambaje Uhoraho mu minsi 3 yo kwisonzesha n’amahoro n’umunezero.

AMARASO Y’UBURINZI YA YESU KRISTO ARI KU MIRYANGO Y’ABAMBAJE UHORAHO BOSE KANDI BAHAWE AMAHORO N’UMUNEZERO.

Turi kw’igenekerezo rya 20/06/2022, aho Ishengero rya Yesu Kristo-Ihanga Ryera ry’Imana rirumije iminsi 20 y’amasengesho y’ukwezi kwose kwa Ruheshi, rirakwije kandi iminsi 3 y’amasengesho yo kwitanga ryisonzesheje ritarya kandi ritanywa na mba kubera ari icagezwe Mpwemu w’Imana yatanze kubgo umugambi w’Imana. N’abatahora bashobora kwisonzesha iki gihe babishobojwe.
Aya masengesho y’amapfungo yitabiriwe n’ibicaniro 316 hamwe n’imiryango myinshi n’abandi isinzi bayakoze ku giti cabo. Abarundi isinzi iyo bari hose ku mubumbe w’isi bakoze aya masengesho. Ni rya sezerano twahawe yuko Uhoraho yatugize Ihanga rikomeye kandi yahaye umugisha. Amahanga yose agiye kubibona atangare. Ikigeretseko n’uko imiryango yose yahawe uburinzi , amahoro n’umunezero kandi tuguma duhishurirwa amabanga menshi cane yo mw’ijuru, hano kw’isi n’ibgina ikuzimu. Haragowe ba sindabibazwa, ibihemu, ababeshi, abibone, abakoresha imizimu, ubupfumu, abanse kwihana n’abavuga Imana ku karimi gusa.
Yesu Kristo Yamamare!

Amasengesho yo kwitanga ariko aragenda neza twinjiye mu munsi ugira 2 kw’isi yose.

IHANGA RYERA RY’IMANA-ISHENGERO RYA YESU KRISTO RIRI MU MASENGESHO KANDI RYINJIYE MU MUNSI UGIRA KABIRI WO KWITANGA.

Nk’uko usanzwe mu bizi, w’Ihanga Ryera ry’Imana riri mu masengesho y’ ukwezi kwose rikaba ryinjiye ku munsi ugira 19. Ariko muri ayo masengesho hariho iminsi itatu twahawe kumara twese atawuvuyemwo twisonzesheje atawurya kandi atawunywa kuko ni urutonde rw’ijuru. Hariho ibituma Uhoraho yabigize uko.
Muri ayo masengesho yo kwitanga y’iminsi 3, twese ubu turinjiye mu munsi ugira kabiri kandi kw’isi yose biriko biragenda neza. Amashengero n’ibicaniro biri mu gihugu no mu mahanga, abariko barasenga ku giti cabo; twese hamwe twahezagiwe kandi Mpwemu Yera akomeza kuduhishurira amabanga menshi y’ikuzimu, kw’isi no mw’ijuru.
Hose batanze ivyegeranyo kandi biriko biragenda neza. Abantu batuvuyemwo bagakurikira uwazimiye, uwivumbuye kubera ubgibone n’inyosha mbi ya satani; abantu bakiriye inyigisho z’ibinyoma n’abagize intege nke bagasubira inyuma, bose basabge kwigarura umwe wese kugiti ciwe hatararengerana. Umumarayika w’Imana yururutse abazaniye umwambaro wera no gushirako ikimenyetso c’amaraso ya Yesu Kristo ku ngo zabo. Satani ntaguhende ngo aho uri hose ni sawa. Oya namba, utegerezwa kuba uri muri Yesu Kristo neza kandi uri muri beneData bari mu mugambi w’Imana. Ntuhendwe ngo uze wicuze.

Amasengesho yo kwisonzesha y’iminsi 3: ni musige amaraso y’umwagazi w’intama ku bishimaryango.

AMASENGESHO Y’IMINSI 3 YO GUSIGA AMARASO YA YESU KRISTO KU BISHIMARYANGO VY’INGO ZACU.

Nkuko musanzwe mubizi, Ihanga Ryera ry’Imana risanzwe riri mu kwezi kw’amasengesho. Iminsi 30 igize ukwezi kwa Ruheshi (6). Abantu bose begereye Uhoraho Imana mu kwiyeza, ugusenga n’ukwinginga ku munsi ku munsi.
Muri iyi minsi 30 nyene, Uhoraho yaduhaye iminsi 3 ni ukuvuga kuwa 18-19 na 20, kuba iminsi yo gusenga twisonzesheje ata kurya no kunywa. Turiyeza gusa, dukomanga mw’ijuru.
Twabariwe yuko ari n’iminsi igereranywa no gusiga amaraso y’uburinzi ya Yesu Kristo ku bishimaryango vy’amazu y’ingo zacu kugira ngo Malayika murimbuzi ni yaza aho dutuye ace arengana abonye ikimenyetso c’amaraso. Bibgirwa benshi bigatahurwa na benevyo.
Twese ata n’umwe avuyemwo twitabire aya masengesho kugira ngo twumve ico Uhoraho Imana avugana natwe kandi turonswe ubgo burinzi kuri twebge no ku bacu.
Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo Yamamare !

Imburi n’ubuhanuzi ku basenga ibigirwamana n’abahamagara abazimu.

IMBURI N’UBUHANUZI KW’IHANGA RY’ABARUNDI : IBIGIRWAMANA N’IMIZIMU IRABAKWEGEYE KO MWANSE KWIHANA.

Abarundi ni Ihanga ryatoranijwe n’Uhoraho Imana kandi barabimenyeshejwe ariko baranse guhitamwo gukora ivyo Imana ikunda.
Ijwi ry’Uhoraho Imana ryanjeko riti mwana w’umuntu, subira uburire ubganyuma Abarundi bari mu gihugu n’abari mu mahanga. Uti: « ko mwanse kuvavanura n’ingeso zo kwikorera ibigirwamana no kuvyikubita imbere, mukanka guheba guhamagara imizimu y’abapfuye mu kubaninihaza, kuraguza, kugendana ibiheko n’ibindi bizira; icago mutazitura kibashitseko giturumbuka.»
[Kuvayo 20:3-5 na Gusubiramuvyagezwe 18:10-14]
Iyi mburi ishikirijwe abantu bari mu madini n’amashengero akoresha ibishushanyo akabipfukamira, agahamagara imizimu y’abapfuye ngo ni aberanda canke agakoresha ubushobozi bg’umwijima.
Iyi mburi yerekejwe kandi ku bategetsi b’igihugu basenga muri ayo madini yikubita imbere y’ibishushanyo, bakanisuka mu migirwa yo kuninahaza imizimu y’abapfuye, abapfumuza n’abakorera ku biheko.
Abagira gatatu ni abanyagihugu basenga ibigirwamana, abaragura n’abaraguza, abahamagara imizimu n’abagendana ibiheko ngo ni ukwikingira canke babikoresha mu zindi ntumbero.
Umuntu wese agendera muri ivyo bizira Imana yanka asabge kwihana hakiri mu maguru masha atararigatwa y’inkota y’Uhoraho Imana kuko yarabahaye igihe gikwiriye co kwisubirako kugira ngo ihumanure igihugu cacu.