Uburundi ni itongo ry’abapfuye/ le Burundi est un cimetière/ The country of Burundi is a criminal cemetery

Umugwi wo kumenya ukuri umaze gushira ahabona ibinogo rusangi vyahabgemwo abantu ikivunga uku gukurikira. Les fosses communes déjà identifiées par
@CVR_Burundi
: Bubanza :240
Bujumbura :250
Bururi :88
Cankuzo :41
Cibitoke :345
Gitega :640
Karusi :91
Kayanza :322
Kirundo :200
Mairie :74
Makamba :207
Muramvya :315
Muyinga :184
Mwaro :181
Ngozi :337
Rumonge :396
Rutana :119
Ruyigi :133

Hariho ibituma vyinshi Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga ry’Imana ryahagurutse gusengera igihugu c’Uburundi. Iki gihugu nticigeze kironka agahengwe n’umwaka n’umwe. Abana b’igihugu bamye bicwa bazira uko bavutse kandi nta ntwaro n’imwe yashoboye guhagarika ako kabi kabishe. Harageze yuko bihagarara abana b’UBurundi bose bakaronka amahigwe.

Umutumiro w'amasengesho y'iyi'ndwi: Ubugombe bgImana bube.

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO YO KUVA 13-20/1/2020

Ihanga Ryera ry’Imana ni Ishengero rya Yesu Kristo, rifise ibicaniro birenga 50 mu ntara zose z’igihugu c’Uburundi no mu bindi bihugu vya Afrika, Canada, Amerika, Australia, Ubulaya na Aziya. Ivyo bicaniro vy’Ihanga Ryera vyose nta kindi bikora atari ugusengera amasezerano Uhoraho Imana yahaye igihugu c’Uburundi vyamenyekanye biciye mu buvugishwa butandukanye, gusengera imitwaro itandukanye, kwigisha ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo no kuramura abanyengabire batandukanye. Iri shengero rya Yesu Kristo ariryo Ihanga ry’Imana rikora ku mugaragaro ryemewe n’amategeko mu bihugu biteye imbere cane 2 no mu bihugu biri mu nzira y’amajambere 3 n’igihugu cacu c’Uburundi kirimwo. Umurundi wese afise ico Uhoraho Nyeningabo yamuhishuriye kw’Ihanga Ryera ry’Imana canke ugomba kumenya Ishengero rya Yesu Kristo, arahawe kaze kwifatanya urugendo rugana mw’ijuru n’Ihanga Ryera ruciye mu bikogwa vy’Ikanguro rizotwagwa n’Uburundi Bushasha bg’Isezerano. Uragomba gusengegwa, uragomba inyigisho, uragomba kubatizwa canke ubundi bufasha, uragomba gukora imirimo y’Imana mu kugororoka, Twandikire kuri ihangaryimana@gmail.com canke whatsapp: +257- 61404181.

URUFATIRO

Muri uru rugendo ruja mw’ijuru, harimwo abantu benshi bihamagaye n’abandi bahagurukijwe no gusamaza abari mu rugendo. Abakozi b’Imana bavuga ubutumwa bgiza bg’Umusaraba wa Yesu Kristo, bakigisha abantu ukwihana, ukwiyeza no guhinduka kugira kugira ngo abantu bitegurire ukugaruka kwa Yesu Kristo. Abasamaza ubgoko bg’Imana nabo bavuga ivyo Imana umurenzako bakabivanga n’inyigisho z’ugutandukanya abantu bitwaje ngo aba basenga ibikoko, ngo bariya bokejwe ivyapa vya 666, ngo abandi basenga iminsi itariyo, ngo ivyagenzwe n’imigenzo n’ibindi vyinshi vyo gutesha umwanya n’intumbero ubgoko bg’Imana. Mwiyubare abadahamagarira Ihanga ry’Imana gutumbera umusaraba wa Yesu Kristo wonyene. [1 Petero 2: 9, Ivyahishuriwe Yohana 5: 11-14, 1 Timoteyo 6:16, 1Abikorinto 12:4-7, Abifilipi 2:1-5, Abifilipi 2:5-17, Abaroma 6:4, Abaheburayo 5:12-15]

IVYEREKANYWE

  1. Abari ku bicaniro vy’ishengero rya Yesu Kristo – Ihanga ry’Imana bose basabge kutivanga n’imugambge no gutagira ibiyago vya politike.
  2. Imvura ihitana abantu n’ibintu iracagwa kandi inyuma yayo hazoba indwara z’ivyaduka, inzara n’ubukene biziyongera. Musabge guteganye imiti, infungugwa.

INYIGISHO

– Twahamagariwe kwamamaza no kumenyekanisha ubuntu, imbabazi n’urukundo rw’umukiza, umwami n’umuremyi w’ivyaremwe vyose.

– Twahagurukirijwe guhamagarira amahanga yose kwihana, kwiyeza no guhinduka kugira Uhoraho Imana mu kwizera Umwami n’umukiza Yesu Kristono kurongongwa na Mpwemu w’Imana mu buzima bg’iminsi yose.

– Twese dutegerezwa kumenya intumbero n’umuhamagaro umwe wese yahawe muri uru rugendo ruja mw’Ijuru.

– Abantu benshi birabagora kuva ku binyoma bigishijwe ngo bagaruke mu kuri, abandi bikabagora kuva kuco bamaze imyaka bigisha bavyita ukuri. Uko biri kwose, mweho mubabgire ukuri kandi muguhagararire, Mpwemu Yera azobatahuza ku mwanya wabo. [Isaie 6:5]

– Nkuko Adamu na Eva baguye mu mutego wo gushaka gusa nk’Imana. N’ubu abantu b’ibi bihe bagwa mu dutego two gushaka kuba abategetsi, abarongozi, kwitwa iki na kiriya. Weho ni wibere ico Imana yakugize: igitwazi c’Ubutumwa bgiza bg’umusaraba wa Yesu Kristo.

– Uko umuntu ashira ivyiyumviro vyiwe ku ngorane niko nya ngorane zica zimwamako. Kandi uko ushira umutima wawe kubitagenda, ibikogwa vya satani, ivyo nivyo bica vyuzura imitima wawe. Ariko Tweho Ihanga ry’Imana, nkuko turi ishengero rya Yesu Kristo dushire umutima kuri we kandi abe ariwe wenyene twiyumvira, tuvuga, dukorera kandi twamamaza. [Psalms 73:25-26]
– Dutegerezwa gukora ikintu cose kugira ngo Yesu Kristo ahabge icubahiro. [Matayo 6:23, 16: 25]
Reka turondere ubgambere na mbere ubwami bg’ijuru ibindi vyose bizoba inyongera.

IMITWARO

– Dukurikije urutonde rw’amasengesho twahawe n’ijuru, umwanya ku mwanya tuzosenga ngo ubugombe bg’Imana bube ku gihugu cacu c’Uburundi.

– Tuzosengera umurongozi Imana yashize imbere mw’Ihanga ryayo, abo bakorana bose bari mu gihugu no kumpande zine z’isi, abakuru b’ibicaniro, abakozi b’Imana bose hamwe n’Ihanga Ryera ryose.

-Tuzosengera abari mu buzimire bg’amadini canke inyigisho z’uruvange ngo ab’Imana ibihishurire, abanyavyaha benshi ngo bakizwe n’abagerereye kure y’Imana ngo bagaruke ku gakiza kugira ngo bose binjire mw’Ihanga Ryera ry’Imana, begere umusaraba kandi baramirize mu rugendo ruja mw’ijuru.

– Tuzosengera impfuvyi, abapfakazi, abageze muzabukuru, abapfunzwe, abahunze, abagendana ubumuga, abagwaye, abashonje, abatagira aho baba, abari mu mutekano muke, n’iyindi mitwaro itandukanye.

Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire mwese, amen!

Intambara n’impuha z’intambara ni bimwe mu bimenyetso vyerekana ukugaruka kwa Yesu Kristo

Ingene indege yitwa Drone yarashe umusirikare mukuru wo muri Iraki

Abantu benshi barumviriza ingene ibinyamakuru bimwe bimwe bikwiragiza impuha, ibinyoma bivuga yuko ibintu bicika mu Burundi kandi ari Amakuru y’ibinyoma. Abandi baribonera uko ibintu biriko biragenda kw’isi: Intambara, imiduga iraswa, indege zikorogwa n’amatati y’amahanga adateze gutoregwa umuti uyu munsi. Vyose birerekana yuko ari ibimenyetso vy’iminsi tugezewo.

Twebwe nk’Ihanga Ryera duhamagarira abantu bose kwihana, bakezwa kuko ntawuzi umunsi n’isaha.

Umutumiro w'Ihanga Ryera ry'Imana w'iyi ndwi

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO WO KUVA KUWA 6-12/1/2020

Ihanga Ryera ry’Imana ni Ishengero rya Yesu Kristo, rifise ibicaniro birenga 50 mu ntara zose z’igihugu c’Uburundi no mu bindi bihugu vya Afrika, Canada, Amerika, Australia, Ubulaya na Aziya. Ivyo bicaniro vy’Ihanga Ryera vyose nta kindi bikora atari ugusengera amasezerano Uhoraho Imana yahaye igihugu c’Uburundi, gusengera imitwaro itandukanye, kwigisha ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo no kuramura abanyengabire batandukanye. Iryo shengero rya Yesu Kristo rikaba n’Ihanga ry’Imana rikora ku mugaragaro ryemewe n’amategeko mu bihugu biteye imbere cane 2 no mu bihugu biri mu nzira y’amajambere 3 n’igihugu cacu c’Uburundi kirimwo. Umurundi wese afise ico Uhoraho Nyeningabo yamuhishuriye kw’Ihanga Ryera ry’Imana canke ugomba kurimenya arahawe kaze kwifatanya urugendo rugana mw’ijuru n’Ihanga Ryera. Twandikire kuri ihangaryimana@gmail.com canke whatsapp: +25761404181.

URUFATIRO RW’AMASENGESHO

Mu Burundi no kw’isi hagiye kuza ibihe bigoye. UmuKristo wese asabwe gushikama agashira amanga kugira no kwihane, kwezwe kugira ngo yambikwe inkomezi n’uburinzi. Muri Yesu Kristo honyene niho hari ubukiriro kandi Yesu we nyene niwe nzira n’ukuri n’ubugingo mu bihe vyose. [Yohani 14:6]

IVYO MPWEMU YERA AHISHURA

1. Imvura yahishuwe mu bihe biheze ntirarangira kandi izokurikigwa n’inzara ivanze n’indwara zivyaduka.

2. Uko Umwami Yesu Kristo yihamagarira akikwegerako abakira agakiza gashitse benshi niko na satani nawe yinyegeza mu mirongo y’ijambo ry’Imana kugira ngo azimize abandi.

INYIGISHO

1. Abakuru b’ibicaniro basabwa kwigisha ijambo ry’Imana nkuko bazorongogwa vyiyongera kuvyo bahawe bakurikije urutonde n’inyigisho abo barongoye bakeneye kugira ngo bakuzwe kandi bakomezwe mu gakiza. Ibicaniro vyose bihawe urutonde rwo kwigisha urukundo rushitse [1Abikorinto 13:7-13]

2. Hariho ibikoresho vya satani vyikinga agahumbezi kugira ngo babibe urwamfu mu buro bakigisha ngo Ihanga Ryera ry’Imana ni irihagarara ku vyagezwe 10. Nti bazi yuko ya madini yirigwa ariha inkumbi yigisha iryinyo kurindi n’ijisho kurindi yobatwenga kuko arakurikiza ivyagezwe kubarusha. Kuvuga ngo ivyagezwe ivyagezwe vyumvikana neza ariko ni ikinyoma ca satani. Yesu Kristo niwe ntango n’iherezo [Ivyahishuriwe Yohana 22:13]

– Ihanga Ryera rirongogwa n’Imana yo nyene kuko abana b’Imana ni abarongogwa na Mpwemu Yera. Ivyagezwe ntibisumba uwavyanditse. Ivyagezwe nti vyumva, ntibibona kandi imvugo yavyo ni mubambe gusa. [2Abikorinto 3:4-6] Ariko muri Yesu niho hari isoko y’ubugingo. [Imigani 14:21]

– Ihanga ry’Imana ni Ishengero rya Yesu Kristo. Mwene Ishengero niwe nyene arirongora. Yesu Kristo yararikunze, araripfira urupfu rubi, yavuye amaro ku musaraba, araribambigwa kugira ngo aricungure. Ntitwacunguwe n’ivyagezwe kandi nta muntu n’umwe ivyagezwe vyakunze ngo bimubambigwe, bimukize kandi bimweze ahubgo bizana, umuvumo n’urubanza rw’iteka. [Abigalatiya 3:10-13]

– Ihanga ry’Imana rirubahiriza ivyagezwe vyose atanakimwe kivuyemwo mu gukunda Imana n’imitima yacu yose no gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda kuko Uhoraho yavyanditse mu mitima yacu. [Abaroma 2:15-16] Ivyagezwe 10 vyari vyiza iyo Yesu Kristo ataza kubaho. None uwanditse ivyo vyagezwe niwe yihinduye umuntu aba Yesu Kristo aza kuducungura. Kumurutisha inyuguti ni uguhemuka, ni ubuzimire n’ikinyoma ca satani. [Abikolosayi 1: 15]

3. UmuKristo wese, umuryango canke igicaniro, musabge inyuma y’ibi bihe vy’imvura nyinshi yahitanye abantu, imirima n’ibitungwa n’amazu; guca muja mu mirima kurima canke. Abadafise aho barima bakoteshe abatabishoboye begere abarongozi bo mw’Ihanga Ryera babibafashemwo. Abari ku bicaniro mu bihugu biteye imbere basabge kubifashamwo abari mu gihugu. Kuko ukwizera kutagira ibikogwa kuba gupfuye [Yakobo 2:14-26]

4. UmuKristo wese, umuryango canke igicaniro bazorondere kandi bazigame iminti ya nkenegwa ivura ingwara za malariya, ingwara zo gucibgwamwo, ingwara z’ibiturika, ibihute, ibiguma n’utundi duti tuvura mu nda n’utwo kuvura abana n’abakuze. Abari ku bicaniro vy’abari mu mahanga hateye imbere bisabwe gufasha abari mu gihugu. Imbere yuko wubaka ubanza kwicara hasi ugaharura neza [Luka 14:28]

IMITWARO

– Dukurikije urutonde rw’amasengesho twahawe n’ijuru, umwanya ku mwanya tuzosenga ngo ubugombe bg’Imana bube ku gihugu cacu c’Uburundi.

– Tuzosengera umurongozi Imana yashize imbere mw’Ihanga ryayo, abo bakorana bose bari mu gihugu no kumpande zine z’isi, abakuru b’ibicaniro, abakozi b’Imana bose hamwe n’Ihanga Ryera ryose.

-Tuzosengera abari mu buzimire bg’amadini canke inyigisho z’uruvange ngo ab’Imana ibihishurire, abanyavyaha benshi ngo bakizwe n’abagerereye kure y’Imana ngo bagaruke ku gakiza kugira ngo bose binjire mw’Ihanga Ryera ry’Imana, begere umusaraba kandi baramirize mu rugendo ruja mw’ijuru.

– Tuzosengera impfuvyi, abapfakazi, abageze muzabukuru, abapfunzwe, abahunze, abagendana ubumuga, abagwaye, abashonje, abatagira aho baba, abari mu mutekano muke, n’iyindi mitwaro itandukanye.Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire mwese, amen!

Ubuvugishwa bukuru bukuru bgashikirijwe n'abasenzi kuva mu mwaka wa 1995

TBIBUTSE BUMWE MU BUVUGISWA BGAVUYE MU NZOZI N’IYEREKWA KU BURUNDI

1* Mu mwaka w’1995 imigwi y’abasenzi batandukanye babwiwe ivy’ikivange vyariko vyinjira mu mashengero, bongera babgigwa n’ivy’amasezerano y’Imana akomeye cane ku gihugu, mbere bivanye n’uko babona k’umengo birahejeje gushika, abenshi cane baciye bava mu madini basengeramwo bitwa abasohoke.

Abasohoke baciye biyita Ihanga Ryera ry’Imana canke ishengero ry’Imana ritagira irindi zina kuko bari babgiwe yuko Ihanga ry’Imana ariryo rizotwara ikanguro mu gihugu no mw’isi. Kuko igihe kitari bgagere, ntiborohewe bitewe n’uko abarongozi bahoranye mu madini baciye bifatanya n’abajejwe intwaro hamwe n’abajejwe umutekano, barabatoteza bakubitwa inkoni banapfungwa agasakisaki bibatera benshi guhahamuka no gusanzara bamwe baca basubira mu madini.

2* Mu mwaka w’1996 mu bihe vy’intambara, abasenzi bahishurigwa inyuma y’intambara yariko iraba hazoba iyindi ntambara izomara umwanya mutoya cane, ariko igahitana abantu benshi cane; mugabo amahoro y’umusesekara akazoca aboneka.

3* Mu mwaka w’1999 umukozi w’Imana Beba ava muri Congo yeretswe uruzi runiniya cane rutemba ruva mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura, ngo abona rutembera mw’itanganyika ngo ruca rukwira isi yose. Yavuga ikanguro.

4* Mu mwaka w’2000 hagaragaye satani asutse impwemu mbi mu mashengero no mu bakozi b’Imana, kugira ngo bacanemwo, bivange na politiques n’imigambge, bongere bagwize n’ubudumbidumbi bw’amadini. Ivyo birahari uyu munsi.

5* Mu mwaka w’2002 abasenzi bongeye kwerekwa ivy’amasezerano y’Imana ku gihugu c’Uburundi, bavugako Intwaro yagira ijeho izokundwa cane mugabo yuko abategetsi bazohava bacanamwo cane, ariko ngo inyuma yayo hazoza ubundi butware buvuye ku Mana. Ico nico Abarundi barindiriye uyu munsi muri 2020.

6* Mu mwaka w’ 2005 abasenzi babgiwe yuko hazoba imvura nyinshi izokwica abantu ikonona imirima igaca ikurikigwa n’ibiza, inzara, uruzuba, abandi babwigwa imvura nyinshi.

TBIBUTSE BUMWE MU BUVUGISWA BGAVUYE MU NZOZI N’IYEREKWA KU BURUNDI

1* Mu mwaka w’1995 imigwi y’abasenzi batandukanye babwiwe ivy’ikivange vyariko vyinjira mu mashengero, bongera babgigwa n’ivy’amasezerano y’Imana akomeye cane ku gihugu, mbere bivanye n’uko babona k’umengo birahejeje gushika, abenshi cane baciye bava mu madini basengeramwo bitwa abasohoke.

Abasohoke baciye biyita Ihanga Ryera ry’Imana canke ishengero ry’Imana ritagira irindi zina kuko bari babgiwe yuko Ihanga ry’Imana ariryo rizotwara ikanguro mu gihugu no mw’isi. Kuko igihe kitari bgagere, ntiborohewe bitewe n’uko abarongozi bahoranye mu madini baciye bifatanya n’abajejwe intwaro hamwe n’abajejwe umutekano, barabatoteza bakubitwa inkoni banapfungwa agasakisaki bibatera benshi guhahamuka no gusanzara bamwe baca basubira mu madini.

2* Mu mwaka w’1996 mu bihe vy’intambara, abasenzi bahishurigwa inyuma y’intambara yariko iraba hazoba iyindi ntambara izomara umwanya mutoya cane, ariko igahitana abantu benshi cane; mugabo amahoro y’umusesekara akazoca aboneka.

3* Mu mwaka w’1999 umukozi w’Imana Beba ava muri Congo yeretswe uruzi runiniya cane rutemba ruva mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura, ngo abona rutembera mw’itanganyika ngo ruca rukwira isi yose. Yavuga ikanguro.

4* Mu mwaka w’2000 hagaragaye satani asutse impwemu mbi mu mashengero no mu bakozi b’Imana, kugira ngo bacanemwo, bivange na politiques n’imigambge, bongere bagwize n’ubudumbidumbi bw’amadini. Ivyo birahari uyu munsi.

5* Mu mwaka w’2002 abasenzi bongeye kwerekwa ivy’amasezerano y’Imana ku gihugu c’Uburundi, bavugako Intwaro yagira ijeho izokundwa cane mugabo yuko abategetsi bazohava bacanamwo cane, ariko ngo inyuma yayo hazoza ubundi butware buvuye ku Mana. Ico nico Abarundi barindiriye uyu munsi muri 2020.

6* Mu mwaka w’ 2005 abasenzi babgiwe yuko hazoba imvura nyinshi izokwica abantu ikonona imirima igaca ikurikigwa n’ibiza, inzara, uruzuba, abandi babwigwa imvura nyinshi.

7* Mu mwaka w’ 2008 abasenzi babgiwe yuko mu Burundi hazoba Umwami yubaha Imana, hazoba ubutunzi bwinshi cane murico gihe, yuko kwinjira canke kuba mu Burundi bizoba bigoye, yuko hazoba umuvyuro n’ikanguro ukomeye cane mbere hakabaho n’ishengero rimwe rishwara igihugu cose kandi rikwire no mahanga yose yo mw’isi, yuko indimiro zizosubira kumera  n’ukwimbuka cane, yuko hazoba amabarabara y’indarayi hamwe n’indege nyinshi, kandi yuko Uburundi buzotera imbere gusumba ibihugu vyimbura ibitoro.