*Umutumiro w’amasengesho yo gusengera Ihanga ry’Imana ry’Abarundi n’igihugu c’Uburundi.*

Nkuko Uhoraho Imana yabidutegetse twama dufise amasengesho ya bose kabiri mu ndwi Mercredis na Samedis. Uretse amasengesho adasanzwe abera ku bicaniro bitandukanye, ayabera mu migwi itandukanye y’ intara kama, whatsapp na Facebook, abari I Bulaya basenga Lundi, Aziya na Ostraliya basenga mardi, Afika ni Jeudi, Canada na Amerika ni Vendredi.

Mu masengesho ya bose dusengera imitwaro y’abarundi bose abari mu gihugu n’abari mu mahanga, tukongera tugasengera Uburundi n’ihanga ry’Imana.

URUFATIRO:

-Abantu benshi bashize ivyizigiro vyabo ahatariho. Bata umwanya mu bihuha, mu bitagira akamaro, mu kwiyubakira no gukurikira ibinyoma biri mu migambwe n’imihari n’ivyigira ibiva ku Mana atarivyo. Abantu ni bamenye yuko atanumwe azi umugambi n’iseha Imana ikorerako ntibabateshe umwanya ahubwo murusheko kugwiza ubwenge muvyo Imana.

-“ Ihanga ryaciwemwo imigwi na satani yishimikije cane cane amoko n’ubutandukane bw’ivyiyumviro vya politike, asuka Abarundi mu vyaha vy’ubwicanyi, urwanko, uburyarya, n’ibindi vyinshi; maze asuka igihugu mu marira n’amaganya, hibonekeza isabagire. Uhoraho Imana niwe wenyene wo ku dutabara no kudushikana mw’Isezerano.”

IBISOMWA

——————-

-Zaburi 138:8

-Yobu 42:10-17

-IVYAHISHURIWE YOHANA 2:18-26 na 3:11-12

INDIRIMBO

——————-

126, 295, 350, 97, 210.

IVYO MWEMU W’IMANA AHISHURA

———————-

-Abantu beshi cane bategereje isezerano ariko icananiye Abakristo bikigihe uno musi barizera ejo bakabivamwo kandi isezerano rekenera abariteramira bashikamye.

– Abandi benshi ukwizera Isezerano kwabo gushingiye ku bihuha vyiki gihe aho guhagarara kuco Imana yavuze.

-Muri iyi misi irangiza umwaka ikongera igatangura umwaka mushasha, abantu benshi bafise ibibakandamije. Ni babibwire Yesu (Ivyakozwe n’Intumwa 28: 1- 6 )barindire babure. Rema ntupfa ntaco uba urajabuka iryo bohero urimwe ryaba iryubukene, indwara ibohero nyezina urarisohoka naho umenga ni nkindoto (Ivyakozwe n’intumwa 12:1-11.)

IVYOGUSENGERA

—————————–

1. Uretse imitwaro yaho mu herereye, ni ugusengera no gushika ku abihebuye, abaruhijwe n’ubuzima, abagwayi, abapfunzwe, abashonje, abari mu bitaro, abageze muzabukuru, abamugaye n’ababa mw’ibarabara.

2. Mwibuke gusengera abarongozi b’Ihanga ry’Imana hamwe n’ihanga ryose aho riri mu gihugu no mu mahanga.

3. Mwibuke gusengera abavyeyi bibungenze, abana bato, abimirije kugira imanza z’ubugeni, abari mu ngendo n’impunzi.

4. Musengere igihugu c’Uburundi kugira ngo umugambi w’Imana abe ariwo uranguka ivya satani vyose bisendwe.

Ni dusangwe Imana, Burundi n’Isezerano.

Bigiriwe I bujumbura 18/12/2018.

http://www.abisezerano. com

Publicités

Mbega uriko utegura kurangiza umwaka gute?

ZABURI 100 Yemwe abari mw’isi yose,muvugirize Uhoraho impundu.Musabe Uhoraho munezerewe: Muze mu nyonga ziwe muririrmba. Mumenye yuk’Uhoraho ari we Mana: Ni we yaturemye,natwe tur’abiwe, tur’abantu biwe,tur’intama zo mu canya ciwe.

Mushike mu birimba vyiwe mushima,no munyubakwa ziwe muhimbaza; mumukengurukire,mushemagize izina ryiwe. Kuk’Uhoraho ari mwiza,imbabazi ziwe zihorah’ibihe bidashira,kand’ahora ar’umwizigirwa no gushitsa ibihe vyose.

Dusenge: Mwami Mana yacu,utwigishe Ku gushima uko bibereye. Reka uduharire ivyaha vyacu. Urukundo rwawe rwame rutugira bazima uko bwije uko bukeye. Ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Ahamagaza imuri,yitera mu nzu, ari mu gatengo k’ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila.

IVYAKOZWE N’INTUMWA 16:29 Ahamagaza imuri,yitera mu nzu,ari mu gatengo k’ubwoba,yikubita imbere ya Paulo na Sila.

Ivyabaye ibohero rimaze kwuguruka,mbere n’iminyororo ikadohoka Ku mbohe zose:

1.umurinzi w’ibohero yagira yiyahure.

2.Paulo aramubwira ati turi ngaha twese.3.umurinzi asanga Bose barakwiye.

4.Umurinzi yikubita imbere ya Paulo na Sila.

Paulo na Sila ntibahisemwo guca bigendera muri iryo joro, bararindiriye kuko bari bishimiye Imana rurema yabahaye igikorwa mbere inabatabara.

Turabe ibintu vyaranze Paulo na Sila:

Ukwihangana,ukutadendebukirwa,ukudatinya,urukundo.

Mbega wewe urangwa n’iki?aho ntiwosanga harimwo urwanko,inzigo n’amacakubiri?mbese n’ibibi vy’uburyo bwinshi? HARACARIHO UMWANYA WO KWIHANA NEZA UGAHINDURA.

Twame duhesha agaciro Imana yacu. Mukuyikorera tubikunze n’imitima yacu yose,n’ubwenge bwacu bwose.

Murakoze.

Arabasohokana, arababaza, ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? baramwishura, bat’izere umwami Yesu, urakira, mwe n’abo mu nzu yawe.

IVYAKOZWE N’INTUMWA 16:30-31 Arabasohokana,arababaza, ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? baramwishura, bat’izere umwami Yesu, urakira, mwe n’abo mu nzu yawe.

Kubwo ukudatinya canke ukwihangana Kwa Paulo na sila, umurinzi w’ibohero niwe yabasohokanye mbere afise ubwoba. Yabonye ko ububasha bafise budasanzwe hama abasaba ico yokora ngw’akire. Nabo baramubwiye ati niwizere umwami Yesu, urakira hamwe n’abo mu rugo rwawe.

Izere nawe umwami Yesu, umwe akora ibitangaza. Niwe ahindura ivyanse guhinduka. Icaha cakunaniye kwihebesha kimubwire, arakirandura. Ingorane zose ufise zimubwire,niwe nyishu y’ibibazo.

Yesu ateze ibiganza. Arashaka ko tumujako akatwiganzira. Ivyiyumviro vyacu,ingendo zacu,imvugo zacu,inyifato yacu, vyose biganzwe nawe.

Dusenge: Mwami Uhoraho nyaguhoraho,tugushimiye imbabazi zawe nyinshi utugirira. Harira ivyaha vyacu vyose. Vugana natwe mw’ijoro nokumurango. Turwanirire intambara zacu zose.Utuzigamire mu mababa yawe. Ni mw’izina rya Yesu nsenze nizeye.

Amen.