Umubatizo w’Ihanga Ryera ry’Imana i Bujumbura. Abantu 11 nibo babatijwe kuwa 20-03-2021

UMUBATIZO MW’IZINA RY’UBUSHOBOZI RYA YESU KRISTO NI NKENERWA. [IVYAKOZWENINTUMWA 2:38]

Mu gihe hariho abizerara baguma bitongera kubgo imirimo y’abakozi b’Imana bo mw’Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga Ryera ry’Imana, hariho abandi baguma bata umwanya wo kurwanya umugambi w’Imana bavuga utu na turiya, bajarajara baja aha na hariya, abandi bagakora ibi na biriya. Birababaje kubona hariho abata umwanya mu bintu bitagira akanaro ngo ni amaronko n’ivyubahiro kandi hariho ibifise akamaro k’ubu na kazoza bokoze. Abo Imana irabareka kugira ngo irabe yuko bokwikebuka mugabo umunsi ur’izina izobereka yuko bataye umwanya.
Ishengero rya Yesu Kristo – Ihanga ry’Imana ntaryahamagariwe gusayangana mu nyubako nini, nziza kandi zitatse amabara benshi. Ico gihe ntikiragera. Twahamagaruye kwigisha ukuri kwose kw’ijambo ry’Imana, kwigisha abaremwe kwihana n’ukwezwa, gushitsa ukugororoka kwose n’ikwubaha ivyagezwe vy’Uhoraho, kugorera Uhoraho Imana atakwivanga n’ibisesema Umuremyi.
Nico gituma dukwira imitumba n’ibibaya twigisha abaremye bose yuko bakwiriye kwizera Yesu Kristo akaba Umwami n’Umukiza w’ubugingo bgabo, bakiyeza, abatarabatizwa , bakuzuzwa Mpwemu Yera kandi bahore basenga kugira ngo baramirize mu rugendo. Abantu bose basabga kudatangurira ku nyubako z’amasengero mugabo ku nyubako z’imitima, ku bicaniro vy’amasengesho yabo mu mazu iwabo no ku mitumba kugira ngo Umwami Yesu Kristo yamamare mu bantu.
Yesu Kristo ntiyadutumye ngo gende mukwire amahanga mwubaka amasengero, yadutumye guhindura amahanga abigishwa biwe no kubatiza abamwizeye. Ico nico gihambaye imbere ya vyose. Ivyerekeye inyubako navyo bakaza mu rundi rutonde Uhoraho Imana yaduhishuriye. [Matayo 28:16-20]

Mwezwe, mwitunganye kandi mugire ukwizera kuko mugiye kubona inkomezi z’Imana.

WIBAZA IKI KU GIHUGU C’ISEZERANO ABIZERA BOSE BARINDIRIYE?

Umuntu adafise ico Uhoraho Imana yamuhishuriye yumvise “igihugu c’isezerano” yiyumvira yuko ari ukuja mw’ijuru, kandi ntaho aba ataye.
Uwumvise amasezerano Imana yahaye Ihanga ry’Abarundi nawe y’umvise “Igihugu c’isezerano” aca abona Igihugu c’Uburundi nk’uko cavugishijwe n’abahanuzi batandukanye, aho kizokwitwa igihugu c’amata n’ubuki nk’uko Imana yise KANANI yo mw’isi. Ico abantu benshi ntibagihurizako mbere hariho ababihakana yuko bitabaho ngo mbere nta n’inzira ihari vyocamwo.
Ariko rero jewe ndazi neza yuko muvyo ukuri Uhoraho Imana yasezeranye Uburundi Bushasha bg’Isezerano kandi yuko Abarundi benshi bagiye kububona. Kuvuga gutyo si ukugwanya leta ihari uyu munsi canke kugwanya abavuga yuko bayigwanya ahubgo ni ukuvuga ico Imana igiye gushitsa kandi mu mutima w’umurundi wese Uhoraho Imana yarashizemwo uko Uburundi bg’Isezerano bugiye kumera. Ariko benshi bagumana ukudatahura n’ukutemera n’abandi baryemeye.
Abantu benshi baribaza aho iryo jambo isezerano, abisezerano canke amasezerano ryavuye. Abatari bake bararifise kumutima, bakaryemera kandi bakaba baratanguye no kurikorera no kuriteramira bivuye inyuma.
Naho biri uko hariho nabandi batazi icarico, abaryinuba n’abarinebagura. Abo barifata uko ni uko batazi icarico kuko bibaza yuko ari ivyiyumviro vya politike nkibindi vyose canke ivyiyumviro vy’idini vyadutse nkuko muvyo abarundi bizera harimwo ivyo usanga benshi badasobanukirwa.
Ivyerekeye isezerano, uretse yuko abasenzi, abavugishwa, abaririmvyi n’abavuga butumwa benshi bavyigishijwe, bakabisoma kandi bakanavyerekwa; umurundi uwariwe wese yaba mukuru canke muto aramaze, mu mutima wiwe, guhabwa iciyumviro (inspiration) c’UBURUNDI BUSHASHA BW’ISEZERANO.

Ntaho uriyumvira uti none Uburundi bwacu buzogira amahoro kuri bose ryari? Aho indyane zamoko zizohera, hakaba ubutungane kuri bose, abana b’uburundi bose bakangana mukuronswa amashure, akazi, itunga ry’igihugu, hakaba uburenganzira kuri bose maze ntihagire uwusubira kwicwa, kwangazwa, gupfungirwa ubusa no kuburabuzwa.
Ntaho uribaza uti iki gihugu cacu kizova mubukene ryari aho umwana wese w’umurundi azoronka ivyo afungura bikwiriye, uburyamo bwiza, ivyambarwa vyiza, amabarabara agezweho, ibidukikije vyiza, nibindi nibindi…
Nturaraba abantu bari mubukene bw’ubujora basabiriza , bambaye ubucocerwa, baba mudushonge canke baturatura bikagutera umubabaro?
Nturicara hamwe ukiyumvira uti icozana aya mabi yose ashikira abarundi agahera maze hakiganza amahoro kuri bose, ubutunzi bufise umusesekara kumuryango wose n’ubutungane butagabanije.
Usanga umaze kugira ivyipfuzo nkivyo uramaze nawe guhishurirwa ibanga ry’Isezerano kandi Uhoraho Imana araje kukwishura.
Ihanga Ryera ry’Imana ni rya Shengero rya Yesu Kristo azogaruka gutora. Ni abatoranijwe maze bagahabga iryo sezerano ry’Uburundi bgagizwe igihugu c’amata n’ubuki kubera bgahumanuwe kugira ngo bube ishamvu y’Ihanga ry’Imana rigiye gutwara umuvyuro n’ikanguro kw’isi yose. Ni abo b’isezerano.
Abisezerano baramaze kubona ishusho y’igihugu c’uburundi kidafise impunzi hanze, kidafise abanyororo bapfungiwe ivyiyumviro vyabo, ivya politike canke bapfungiwe ubusa.
Abisezerano babona igihugu cuzuye umutekano, uho umurundi wese ndetse n’umunyamahanga uwariwe wese ashobora, bumwiriyeko, kuja gusaba indaro kumuhana uwariwo wose aticura kwicwa kunyuruzwa canke gusahurwa.
Abisezerano babona igihugu kitagiramwo urawanko ubukene, inzara n’amacakubiri, kuko kubgo ico Imana yasezeranye birashoboka.
Kugira ngo umenye ivyo UBURUNDI BUSHASHA BWISEZERANO niwegere uwisezerano akubwire uko abona uburundi tugiye kwibjiramwo bumeze. Eka noneho twararonse umwanya ukwiriye wo gusigura ivyerekeye ISEZERANO ku bantu bose.
Wihererane n’Imana, uce bugufi usenge uyisiguza nayo izogusigurira.
Ico gihugu c’isezerano ntawuzobuza abarundi kukibonana naho yoba nde. Ntugire ubwoba bwivyo ubona vyigira ibiteteye ubwoba. Imana iri muruhande rw’abisezerano ntaco gutinywa kihari.
Bandanya wiyumvire ico gihugu c’akararuhore kandi mushire mumajwi ivyo mubona muri ico gihugu ihanga ry’abarundi rigiye kwinjiramwo.
Semerere abantu bose bamenye yuko hari UBURUNDI BUSHASHA BWISEZERANO abana bose b’uburundi bazobamwo mu Mahoro, iterambere n’uguhimbaza Imana. Abarundi bose bakunda igihugu cabibarutse ni bafatane munda n’abisezerano kugira ngo bashike muri ico gihugu mu mvugo ngereranyo citwa UBURUNDI BW’AMATA N’UBUKI
Abo mwumva bagerageza kwiyitirira ayo masezerano ntibabasamaze kuko ivyo Imana vyose biri ku rutonde. Ingoma y’Imana ntiyibga, ntihindukizwa canke ngo ihangurwe. Mugiye kwambuka mwibonere ivyo mwabariwe kuva kera.
Umwami Yesu Kristo yamamare!

Urupfu rwa President Magufuli Pierre Pombe rwari rwarahanuwe.

Umuhanuzi Ian Ndlovu yari yarahanuye urupfu rwa President Magufuli imbere yuko apfa. Yagize ati abantu bategerezwa gusengera President Pombe Magufuli kuko afise abansi benshi kubera ukwitangira abanyagihugu ba Tanzaniya. Yasavye yuko aba Tanzaniya bofata iminsi itanu yo kumusengera kuko uwo muhanuzi yeretswe uwo mu kuru w’igihugu yicaye mu ntebe aruhutse ariko hariho imyampi myinshi y’uburozi bariko baramurasa.

Ntivyatevye President Pombe Magufuli yaraye asandavye kuwa 16-03-2021 yahavuye nawe yivugira yuko abari muri leta n’ibindi bihangange bitamwihanganira kubera yuko arwanya igiturire kandi aguma aharanira ineza y’abanyagihugu. Yahavuye avuga yuko yatemereye igisagara ca Dodoma bamunywesheje isumu mugabo Imana igakinga. Abantu benshi uyu munsi baravuga yuko yishwe n’uburozi kandi bukaze. Aha munsi y’izuba satani akoresha vyinshi abantu batandukanye. Amaraso ya Yesu Kristo abe kuri mwebge mwese mumwizeye.

Ba-Kristo muhagarare mw’ijambo ry’Imana ryose naryo rizotsinda satani.

SATANI N’ABADAYIMONI NIBAJUGERAGEREZA UBEREKE IVYAGEZWE VY’IMANA KIMWE KU KINDI.

Twebge nk’Aba-Kristo bashaka kugororoka, turafise ingene turwana intambara iterwa na satani n’abambari biwe. Aho duca hose, aho tubaye, aho dukorera imirimo hose, mu butegetsi, ku rusengero n’ahandi hose turahasanga ibigerazo. Woba umuhungu canke umukobga, woba umugabo canke umugore, twese twamana ibigeragezo hirya no hino kuko satani wewe ntaryama.
Nico gituma uwugomba kunesha wese yomenya ingene arwanisha ijambo ry’Imana mu mutima wiwe no mu kubaho kwa minsi yose. Ivyagezwe icumi Imana yahaye Ihanga rya isirayeri ngo rigendereko biratubera inkinzo mu bihe bimwe bimwe iyo satani aduteye ngo adushuke. Akubariye ngo ni usambane umwishura uti handitse ngo ntugasambane; akubariye ati ni wibe uti handitse ngo ntukibe; akubariye ati raba urahumiwe ntugasinzire ukamwishura uti handitse ngo wibuke kuziririza umunsi w’isabato; akugerageresheje ibigirwamana, ukuraguza n’ibindi vyose uce umwibutsa ivyagezwe ico bivuga gutyo uzotsinda. [Kuvayo 20]
Mwame mwibuka kwambara ibirwanishwa vy’umu-Kristo vyose kuko abo tunigana atarabo inyama n’amaraso gusa. Satani asusutse ngo ni ubeshe uvuge ibinyoma umunore uti namba kuko nkenye ukuri; azanye twatuntu yasutse mw’isi two guhinyika ibintu vyose asange mwambaye ukugororoka muti shwi; azanye ibiyago bisesema n’urusinziriza asange mutwaye ubutumwa bgiza bg’amahoro bga Yesu Kristo; azanye gukekeranya asange mufise ukwizera guhamye; muri vyose aho aca hose asange mufise agakiza muzi n’ijambo ry’Imana maze abure aho amenera. [Abayefeso 6:10-18]
Satani, abadayimoni n’abanyakibi bose baratsinzwe mw’ijuru. Natwe twisunze ijambo Uhoraho Imana yaduhaye tuzomutsina hano kw’isi kuko ikibanza ciwe ni mu muriro udahera.
Hanga Ryera ry’Imana mwibuke kutishushanya n’ab’isi, abanyamadini n’abadahagarara mw’ijambo ryose. Duhagarare mw’ijambo ry’Imana, satani azoduhunga. Umwami Yesu Kristo yamamare.

Vive toujours avec la soif de Dieu en faisant de Jésus Christ votre source de vie.

Dernièrement, un jeune m’a de­man­dé comment est-ce que je fais pour rester toujours aussi pas­sion­né pour Jé­sus-Christ et pour le ser­vice de Dieu et de Son pré­cieux peuple, après plus de 20 ans dans le mi­nis­tère. Après quelques se­condes de réflexion, j’ai ré­pon­du : « J’ai soif de Lui de plus en plus. »

je sais que vous aussi, vous avez soif de Lui.

Pour ma part, cela n’a pas tou­jours été ain­si. J’ai connu des sai­sons de sé­cheresse spi­ri­tuelle in­tenses et par­fois trop longues. Mais, je sais que ma soif de Dieu – même dans le dé­sert – m’a tou­jours pous­sé à cher­cher à re­ce­voir de Lui.

Le dé­sert, comme tout mo­ment de sé­che­resse, nous rap­pelle qu’avoir soif de Dieu est ce qui nous pousse à cher­cher la Source.

C’est ce qui nous main­tient en vie. À la femme qui a soif et qui cherche l’amour sur terre, « Jé­sus lui ré­pond : « Si quel­qu’un boit de cette eau, il aura en­core soif. Mais s’il boit l’eau que Je lui don­nerai, il n’aura plus ja­mais soif. Au contraire, l’eau que Je lui don­ne­rai de­vien­dra en Lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour tou­jours » (Jean 4.13-14).

Avoir soif de Jé­sus-Christ vous as­sure de dé­cou­vrir et de redécouvrir Son amour conti­nuel­le­ment ! Cette vie sa­tu­rée de Son Amour vous garde pas­sion­né(e) pour Sa pré­sence et pour ce qui pas­sionne le cœur du Père.

Au­jourd’­hui, je vous en­cou­rage à prier en di­sant : « Jé­sus-Christ, je re­con­nais que Tu es la Source de la Vie. J’ai soif de Toi. Tu es la seule et vé­ri­table Source qui ne ta­rit ja­mais ! Comment pour­rais-je Te re­mer­cier pour Ton Amour ? Je sais que toute vic­toire com­mence par la soif de Ta pré­sence. Je T’aime, Jésus. Amen. »

N’abandonnez jamais la marche avec Jésus Christ.

Ceux et celles qui me côtoient m’entendent souvent répéter cette phrase : « Il est toujours trop tôt pour abandonner.«  Ce n’est pourtant pas l’envie qui manque lorsque les défis de la vie, les doutes, les péchés, les erreurs nous plaquent au sol ! Dans ces moments-là, rappelons-nous que nous savons en QUI nous croyons.

pour accomplir votre destinée, il va falloir sérieusement refuser et « fracasser » toute pensée qui vous pousse à abandonner.

Lorsque nous choisissons de marcher dans l’amour, nous choisissons de nous abandonner entre Ses mains de Papa parfait ! Celui ou celle qui s’abandonne entre les mains de Dieu n’abandonne jamais.

 • « L’amour supporte avec patience et calme.
 • L’amour est bon et attentionné.
 • Il n’est pas jaloux ni envieux.
 • L’amour ne se vante pas, il n’est ni fier ni arrogant.
 • Il n’est pas grossier, il n’est pas égoïste.
 • On ne peut le chiffonner, l’irriter, l’amour n’est pas trop sensible et ne se met pas facilement en colère.
 • Il ne tient pas compte du mal subi.
 • Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit dans la vérité, quand la justice et la vérité prédominent).
 • L’amour supporte toutes choses indépendamment de ce qui arrivera.
 • L’amour croit toutes choses regardant au meilleur en chacun.
 • L’amour espère toutes choses (restant inébranlable/loyal dans les moments difficiles).
 • L’amour endure toutes choses sans s’affaiblir. »

(1 Corinthiens 13.4-8  – traduction de la version amplifiée.)

Aujourd’hui, je vous encourage à prier en reprenant les versets ci-dessus, en remplaçant le mot amour par votre prénom. Vous pouvez dire « JE » ou, par exemple, proclamer ce passage avec ces mots : « supporte avec patience et calme. »

Je suis fier de vous. Vous êtes dans mes prières.

N’oubliez pas que l’amour véritable empêche d’abandonner.

Harageze yuko uwizera wese atwara ubutumwa bgiza bg’umusaraba kadi akaja kuburira abaremwe bose.

                                     Alexis Ndinzemenshi n’abo bari kimwe bari kwamamaza Yesu Kristo

Hariho abantu bama bariko baragwanira mu masengero kubera kuvuga ubutumwa canke bagaterana inkokora ngo bariko bararwanira gushikana abantu ku gakiza. Amasengero ni meza mugabo siho usanga abakeneye kwakira Yesu Kristo kuba Umwami n’Umukiza w’ubugingo bgabo gusumba abandi bose.

“Baragenda bigisha kw’abantu bakwiriye kwihana” [Mariko 6:12]. Ishengero rya Yesu Kristo ariryo Hanga Ryera ry’Imana ririko rirakwiragira mu misozi n’ibibaya, mu masengero no mu ma barabara ryigisha ubutumwa bgiza bgo kwihana, na cane cane ko isi n’uburundi bgacu yamaze gushika mu bihe bitoroshe.

Abatarumva imburi barazibarirwa, abatarumva uburumwa bgiza barabubarirwa, ndetse n’ababariwe ubutumwa bg’amadini n’ibinyoma bikwiragizwa n’imirwi itandukanye, barabarirwa ukuri kw’ijambo ry’Imana kutamvangiwe n’imigenzo canke amarangamutima y’abantu.

Abo bagwanira ivyicaro mu mashengero, abo bagwanira kwitwa iki canke kiriya mu mazina y’ivyubahiro; abo bagwanira uburongozi bitwaje ngo ni ugukorera Imana bomenye yuko kuzana intama za zimiye kuri Yesu Kristo ari ugusohoka baja mu misozi n’imitumba. Umuntu wese arakwiriye kuja mu kibano ciwe mbere na kure kuja kuvuga ubutumwa bgiza bg’umusaraba wa Yesu Kristo.

Ubutumwa bubohora ntibuvugigwa imbere kuri arutali gusa. Ma masoko, mu nkambi, mu mihana, mu mabarabara, mu bisagara, ku nzira mu kibano eka na kure mu miduga, mu magari ya moshi, mu ndege n’ahandi hose umuntu ageze ashobora kuvuga ubutumwa.

Umwami Yesu Kristo ntiyatumye abigishwa biwe kuja gukora amadini n’amashengero ngo bahezen bicare batsimbatare bayaganze nkuko abiyita abakozi b’Imana babigenza uyu munsi. Yesu yagize ati:” N’uko ni mugende, muhindure amahanga yose abigishwa…” [Matayo 28 :19]

Mw’Ihanga Ryera ry’Imana, twigiriye inama yo kugera ikirenge muca Yesu Kristo, tugakora nkuko intumwa z’Umwami n’Umukiza wacu zakoze kanatsinda nivyo Mpwemu w’Imana anadutegeka utu munsi. Harageze rero yuko umuntu wese, aho aherereye hose aja kuvuga ubutumwa mu mihana, aho bishoboka ukadodora inzu kuyindi, aho bidashoboka ukaja kw’ibarabara ukagira ico ukoze mu kuburira abantu kuko haraho wogira uwo ukijijije. Hariho abumva ishengero bakabona inyubako. Inyubako sico baherako kuko zozo zizosenyuka ariko abantu bazoja mw’ijuru.

Naho abantu bogutwenga, naho abantu bokugaya, naho hogira ugucishamwo ijisho ntugatinye igitsure c’abantu kuko uriko uraharanira igitsibo cawe. N’uyu munsi hari intumwa za satani zigenda zirigisha ngo abo mw’Ihanga Ryera ry’Imana barazimiye, ngo bakora ibi na biriya. Bamwe muribo twarahoranye maze indero iranga abana b’Imana ibananiye baridohora baragwa. Abandi nabo babitumwa n’ishari n’inzigo kuko ari ba nsumirinda. Hariho abagerageje kuja kutubeshera mu butegetsi, babonye inzira zabo zanse ubu bageze mu kugerageza ubgicanyi bakoresheje inzira zose. Uwuhagarikiwe na Yesu Kristo arabandanya urugamba kandi yama ariwe atsinda urugamba. Abo nabo baragowe kuko barahenzwe na satani kandi bagiye kwibonerako.

Tuguma dukora dukorera Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo, ijoro n’umurango. Abo bashaka kudusamaza tukabima amatwi n’amaso kuko dufise uwaduhamagaye akaba n’uwuturwanira. Turakeneye kuzokwakaka nk’uko umuhanuzi Danieli yavyeretswe. “Kandi abagize ubgenge bazokayangana nk’ugukayangana kwo mw’itazanure ry’ijuru, n’abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk’inyenyeri ibihe bitazoshira.” [Danieli 12:3] Ngico rero igitsibo Ihanga Ryera ry’Imana ririko rirakorera. Ngico rero igitsibo abana b’Imana bariko bararondera mu gukwira Uburundi bgose, mu kuja mw’isi yose aho umwe wese aherereye twigisha ukwihana, ukwezwa, ukubatizwa no kwuzuzwa Mpwemu Yera kugira ngo tubashe gukorera Uharaho Imana,Amen.

                                          Umwami Yesu Krsisto yamamare hose!

Mwibuke kwama muja kumisozi kwihererana n’Imana.

Nkuko Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo yama abigenza, yirirwa arigisha hanyuma kumugoroba akaja ku musozi kurara arasenga; natwe abana b’Uhoraho Imana turakwiriye kwama dufata umwanya tukaja ku misozi y’amasengesho kwihererana n’Imana yacu. Aho bishoboka.

Intumwa zagiye mu cumba co haruguru munzu kwihererana n’Imana kandi niho Mpwemu Yera yabasanze baruzuzwa batangura kuvuga mu ndimi.

Umuvugishwa n’Imana Mose, yahora aduga ku musozi kuvugana n’Imana kandi ni naho yaherewe ivyagezwe 10 vy’isezerano ry’abantu n’Imana.

Uko uduga hejuru ku musozi urondera Uhoraho Imana, ugenda witunganya kandi wiyeza; ugira akigoro ko mu mubiri n’ako mu mutima uduga ni nako Uhoraho Imana yururuka ava mw’ijuru aza ku gusanganira kugira ngo akwumvirize.

Aba-Kristo twese turakwiriye kwama tuja ku misozi y amasengesho kuja gushima no guhimbaza Imana. Nti twokwama tuduga imisozi tugiye dutwaye ibisabo gusa. Igihe cose dufise amashimwe turakwiriye kwama tuja kumushimira. Amen.

Faites du bien à votre ennemi si possible.

« Ouch ! Ça commence bien, Frère . » S’il y a bien une attitude qui m’inspire et qui me défie, c’est celle qui consiste à continuer à faire du bien à ceux qui nous ont offensés. Ne pas se venger est déjà un excellent signe de maîtrise de soi pour un enfant de Dieu ! Et que dire lorsque Jésus nous demande d’obéir à Ses paroles qui disent : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent »(Matthieu 5.44-45) ?

Shengero, faites comme moi, respirez un bon coup ! Je suis dans la même barque que vous, celle dans laquelle nous crions à Dieu : « Au secours, Seigneur ! C’est impossible ! » Mais notre précieux Capitaine sait nous répondre : « Avec Moi, TOUT EST POSSIBLE.« 

Pourquoi Jésus-Christ est-Il si radical ? Parce qu’Il veut effacer toute zone d’ombre et toute racine d’amertume.

Peuple de Dieu, vous et moi nous devons continuellement :

 • « Faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur ».
 • Veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu.
 • Faire attention à ce qu’aucune racine d’amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs personnes de notre entourage.

Aujourd’hui, dites simplement avec moi : « Seigneur, je ne veux aucun poison dans mon cœur ! Je choisis de bénir ceux qui me maudissent. Je prie pour tous ceux et celles qui me maltraitent. Je les remets entre Tes mains. Car je suis libre en Toi. Amen. »