Intahe ya Fulgence NIMBONA: yagarukiye ku munwa warwo/ Diane NSHIMIRIMANA.

                                      INTAHE YA FULGENCE NIMBONA

Aha munsi y’izuba habera vyinshi. Hari ivyo twumva ku maradio ukamenga nivyo mu bindi bihugu kandi ari ngaha iwacu. Bagenzi, satani yaratwinjiranye, yaratwinjira kandi twese dukwiriye  uguhaguruka tukamurwanya, mw’izina rya Yesu Kristo. Fulgense NIMBONA yatanguye anywa inzoga nk’abandi bantu bose tubona, hanyuma akanywa n’itabi nkuko n’abandi babigenza na rimwe rimwe agashirako n’utundi.

Nkuko vyama vyabaye kenshi bamwe bagahereza kuja kuvurirwa mu bitaro vy’abagwaye mu mutwe, abandi bakaba ba ruhebga burundu bakitwa abasazi; Fulgence NIMBONA we yaragize amahirwe kuko umuryango wiwe waramwirukiye umujana kw’Ishengero rya Yesu-Ihanga Ryera ry’Imana akaba ariho yatabariwe na Yesu Kristo, ubu Fulgence akaba ari muzima ashinga intahe nkuko yabigize kuri Radio Isezerano Internationale.

Umuryango wiwe wamushikanye ku gicaniro c’Ihanga Ryera ry’Imana kiri ku MUGARURO mu KINAMA ca Bujumbura atagishobora kuvuga canke ngo yumve kandi asigaye ari nkabo bita abasazi. Umwungere Diane NSHIMIRIMANA w’Ishenero rya Yesu Kristo Ihanga ry’Imana ryo ku MUGARURO agira ati: “Ishengero rya Yesu Kristo-Ihanga ry’Imana, rishima Imana cane kubgo uyo mugabo yitwa Fulgence NIMBONA yari yarabaye ruhebga, imiryango, abo bavukana ndetse n’umugore wiwe basa nabamuhevye kuko batigera bamubona. Bishitse bagahura yababgira amajambo atari meza.
Ivyo vyose vyava kumvo yo kunywa ibiyayura mutwe (yanywa itabi, urumogi na zanzoga ziyovya ubgenge.)
Harageze igihe bimugira umusazi, agatangura kuvuga amajambo adatahuritse ico umubajije ntabe arico yishura. Yaramaze umwaka n’amezi 3 ataduga kuraba umuryango.

Aho hose yarara mu nyubako z’amashure, yama akubitwa, mundwi yakubitwa nka 3 canke 4, n’ahandi akanacumitwa ariko Imana yaramurinze, ntiyapfuye. Umunsi bamuzana ku rusengero ngo tumusengere bari bamukuye aho amaze iminsi aryamye ku mbaho kw’i JABE mu gisagara ca Bujumbura. Nti yavuga yari ikiyingiyingi canke ngo yumve. Iminzerere myinshi ngo niyo yumva mu mutwe wiwe kandi vyaraboneka abamutuzaniye bari bafise intuntu n’akabonge. Bashiki biwe na Murumuna wiwe bamutuzaniye bamutuzaniye bababaye cane.

Twarasenze Imana irururuka maze iramubohora, iramukiza. Ubu arafise ubgenge bukwiriye, yarasubiye ku kazi kandi ubu aba mu muryango kwa mushikiwe kandi ariko aritegurira kuduga kuraba umugore kuko yari yaje gukora akazi mugisagara ca Bujumbura avuye ruguru i Gitega iwabo.
Imana ihabge icubahiro ibihe vyose bitazoshira kubera ibitangaza vyo kubohora abari mu ngoyi za satani iguma ikora mw’Ihanga Ryera ryayo.”

Hanga Ryera ry’Imana, namwe mwese bakunzi b’ubusaraba wa Yesu Kristo. Ntihakagire uwuguma mu ngoyi za Satani kuko yaratsinzwe mw’izina rya Yesu Kristo. Ntihakagire umuntu n’umwe afatwa mpiri n’icaha kuko kijana mu rupfu. Ivyo Yesu Kristo yakoreye Fulgence NAHIMANA nkuko mwamwiyumviye kuri Radio Isezerano, uwo Yesu Kristo nawe ashobora ku bigukorera. Yavuze ati:” ni muze kuri jewe mwese abarushe n’abaremerewe ndabaruhura.” [Matayo 11:28]

Uragomba ubufasha canke urafise ico ubaza? Rondera umwe mu bakozi b’Ihanga ry’Imana ari mu gihugu uherereyemwo canke  utwandikire +257 61404181. Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire mwese.

Uwigishijwe inyigisho z’ibinyoma asa n’uwariye uburozi, agenda umubona.

Lambert Muhimpundu vyabuze apfukamiye ikibazano

            UWIGISHIJWE INYIGISHO Z’IBINYOMA AMEZE NKUWARIYE UBUROZI.

Abantu benshi baribuka yuko Muhimpundu Lambert yatangure ari umuvugabutumwa ku mihora ya whatsapp na Facebook akavuga yuko azokwira isi yose avuga ubutumwa. Aho ahungiye mu mwaka wa 2015, nako ubu hoho yivugira ngo yagiye muri 2014 ngo ntiyahunze, yahavuye afatwa n’impwemu zimukubagura. Yahavuye yifatanya n’abahawe ISEZERANO, aragerageza kuvuga ubutumwa mugabo kubera yabuvanga n’ubgibone vyahavuye bimugora arasezererwa. Yaciye ahinduka umucokoranyi w’abisezerano nka SENIBARATI na TOBIYA.

Avuye mw’Ihanga Ryera ry’Imana yaciye aja kwifatanya n’imihari ya politike, aba umwe muba MITHEBU, barananiranwa ngo”Nta nkuba zibiri zisangira igicu” aca ariyimika maze urubuga rwiwe aruhindura ngo “Ingoma y’Uburundi”. Yandize vyinshi, avuga menshi amajwi yiwe yirirwa aracanacanako ngo abantu bamwemere nk’umwami w’Uburundi. Yiyimikiye mu buhungiro mu gihugu ca Uganda. Yumvise yuko abantu hirya no hino baguma bamutera ivyatsi yagiye arahindagura hamwe ngo Ingoma ya Dawidi I Burundi, ahandi ngo ingoma ibi na biriya agashinga leta n’abatwara intara z’ingoma ziwe y’Uburundi gushika naho ahindura izina abgita ingoma y’ubukiriro.

Aho ahungukiye ntiyagataye hasi. Aguma ahendesha abantu ibiti n’amaronko. Abarundi benshi bumvise ugutwara agatima kabo kararebareba kuko bisigura kurya ivyo utabiriye akuya, ukaronka ivyubahiro. Nico gituma yaronse abamwiruka inyuma kandi bakanamushikanira ivyo bita ibigiracumi n’amashikanwa. Uko bagenda baramuhinyura yuko ari umubeshi kandi ivyo avuga yuko ari ubuswaganyi baciye bamutazira SAMANDARI. Bagenda baramuvako kubginshi mugabo hari akarwi yifatiye basangira ivyobakura muvyo bita abayoboke biwe. Muvyatumye bamwe bamuhinyura:

 • Yataye ubu-Kristo akavuga yuko ivyagezwe arivyo bicungura abantu. Izina rya Yesu Kristo ni ikizira kuri we avuga ngo EMANUEL gusa. Mbere benshi bamwita anti-Kristo. [Abifilipi 2:9]
 • Avuga yuko Bibiliya Yera irimwo amakosa menshi azoyikosora mbere yuko atazoyita bibiliya ngo azoyita igitabo c’ivyagezwe. Isezerano rishasha ryoryo ntaryerekwa. [Ivyahishuriwe Yohana 22:18]
 • Kudatahura kwiwe ivyagezwe asanzwe yigisha ahubgo akaba ari nawe akora ubusambanyi, akaborerwe, gusenga ibigirwamana. [2 Abikorinto 3:6, Abaroma 4:15]
 • Kutagira inyigisho z’ukuri akama ariko arigisha ku bandi acokora umuntu wese, abategetsi, amashengero amadini… kugira ngo aronke ingene avuga ivyo ubgami bgiwe kumihora yiwe ya whatsapp na facebook.  [Ivyahishuriwe Yohana 12:9-10]

Uyu munshi abantu benshi bagira bati uwarushe ntaruhuka kandi wubakira ku kinyoma umunsi umwe kikagutekurukana. Aho abunze ku BUTERERE bga Bujumbura n’ubu za mpwemu zihumanye ziguma zimukubagura. Ubuho yaribaziye igishushanyo c’isandugu, ni ico apfukamiye kuri iyo foto, akacita ngo ni ya sandugu y’isezerano y’abayunda. Ntazi gutandukanya ivyo umubiri n’ivyo Impwemu. Nkako aho ageze ubu, adakoze igishushanyo nkico kiboneka n’amaso ntiyoronka ikindi kintu yohendesha abantu. Ukwibisha uruyeri canke gushuka abantu bisaba ubuhinga buhanitse.

Abashakashatsi baragerageje kurondera kumenya iyo isandugu y’isezerano ry’Imana n’Ihanga rya Isirayeli, yaroye birabata kuwa’amazi. Ni isandugu ryubatswe haciye imyaka irenga ibihumbi bitatu (3000). Benshi barariburiye irengero. Iyo sandugu yatanguye kuburirwa irengero igihe abo ibabuloni basahura Yerusalemu. Hariho abavuga yuko mu mwaka wa 586 imbere yuko Yesu Kristo avuka, ABALEWI bayihungishirije muri EGIPUTA igahava igaca imanukanwa muri ETIYOPIYA mu gisagara ca AKSUN muri Katedrali MARIYA MWERANDA WI ZAYONI. Iyo sandugu icunzwe nabo bavuga yuko bihebeye Imana. Naho biri uko abo bihebeye Imana ntibigeze bakundira umuntu numwe kuyihweza ngo bamenye yuko ari iyo ukuri canke yuko ari iciganano nkico uyo yitaziriye MUYIHIMPUNDU Yosuwa apfukamiye.

Ahuko umuntu yozimirira mw’Ijambo ry’Imana yotuma azimirira mu nzira icamwo abantu benshi kuko bomuzimurura. Uwuzimiririye muvyo impwemu amaze kurogota kuri Mpwemu Yera akihakana Yesu Kristo ariwe Mwami n’Umukiza we nyene yitanze akababazwa, agahambga kugira ngo atwoze ivyaha. Uyo muntu ntakindi wokora atari ukumengera kuko aba afise impwemu zitava k’Uhoraho Imana Yehova yaremye ijuru n’isi.

Nti hagire umu-Kristo ahendwa n’ibibazano ngo akurikire bgije, ntihangire umuntu ashaka kugororokera Uhoraho Imana atwarwa n’inyigisho z’ubuzimire. Twese dutumbere Yesu wenyene.

INGOMA Y’UBWAMI BGA DAWIDI:ivyaranze ubgo bgami.

Abantu benshi na cane cane aba-Kristo bo mu baporisanti, iyo bariko baravuga ubutware bgiza bgo mw’isi bavuga ivyerekeye INGOMA YA DAWIDI yo mu bg’Isirayeli. Abavugishwa iyo bariko baravuga ivyo intwaro Uhoraho Imana yishimira canke igiye kwishiriraho haba mu bindi bihugu canke mu Burundi, bavuga yuko Imana nyeningabo yitoranirije uwo yiyimikikira azotwara gihugu nk’ingoma ya Dawidi. Bamwe bamwe babisubiramwo uko nyene kumbure bakurikije inkuru bumvise n’izo basomye muri bibiliya yuko Dawidi yari umwungere aragira intama maze Imana Nyen’ingabo kubera yamwikundiye ikamushikana ku butegetsi akaba umwami wa Isirayeli.
Turavye ivyo Umwamu Dawidi, Bibiliya iratubgira yuko yabayeho kuva mu 1035-970 ari umwami agira kabiri w’ubgami bgunze ubumwe bga Isirayeli yakera, akaba ariwe yafashije gushiraho intebe y’ubutware yamaho y’Imana. Umwungere w’intama za se ISAYI (Jesse) [1 Samweli 17:12], Dawidi yabaye icamamare cane cane kubgo urukundo rutangaje yarafitiye Uhoraho Imana, amazaburi akora ku mutima yanditse, ubuhinga yarafise bgo kuvuza indirimbo, uburyo yatera intege abantu; ingene yari umuhinga w’intambara; ingene yasa n’intore ku mubiri; ingene yarenze ibigo n’umukenyezi Berisheba na cane cane ingene yabaye sekuruza w’umwana w’Imana Yesu Kristo wi Nazareti.
Yavutse mu myaka wa 1000 imbere yuko Yesu Kristo avuka, akaba yari uwanyuma mu bana umunani ba ISAYI wo mubgoko bg’abayuda. Co kimwe n’umwami Sawuli canke umwami Salomon, Umwami Dawidi yatwaye imyaka mirongo ine (40) kandi ni kimwe mu bihe vy’umwimbu n’iterambere igihugu ca isirayeli cagize. Benshi bita “Ibihe vy’inzahabu”vy’Ihanga rya Isirayeli.
Naho Dawidi aboneka nk’uwudatunganye kandi w’umunyavyaha baravye abandi bami baje inyuma yiwe, ibitabo bitari bike vya Bibiliya bimwerekana nk’umwami w’akarorero mu rukundo, mu kwihana no muguca bugufi ategura umuzo wa Mesiya. Umwami Dawidi ni sekuruza wa Yesu Kristo kuko nawe nyene yitwa “Umuhungu wa Dawidi.” Ikintu gikuru muri Dawidi kandi camushize hejuru n’uko yiswe n’Imana yuko ari umugabo afise umutima nk’uwo Uhoraho Imana ikunda. “Uhoraho aramaze kwironderera umuntu ameze nkuko umutima wiwe ugomba; kandi niwe Uhoraho yashinze ngw’azabe segaba w’abantu biwe.” [1Samweli 13:14, Ivyakozwen’intumwa 13:22]
Amasezerano 10 Uhoraho yahaye Dawidi
Umwami dawidi yarafise Isezerano yahawe n’Imana kuva akiragira intama kuko yari yaramutoranije gushika yisaziye agahamvya ba sekuru. Muri iryo SEZERANO harimwo:

 1. Yuko yamukuye inyuma y’intama ikamuha kuragira Ihanga;
 2. Imugira segaba w’abantu b’Imana;
 3. Yagendana nawe ahantu yaja hose ijoro n’umurango;
 4. Yarandura abansi biwe imbere yiwe;
 5. Yamuhaye izina rurangiranwa mw’isi yose nkuko nabandi bari;
 6. Abantu biwe yabahaye igihugu cabo bgite gitemba amata n’ubuki;
 7. Abantu b’ibirara baguma babica ntibaba bagisubira kubagirira nabi nk’ubgambere;
 8. Yamuhaye impore hagati y’abansi biwe;
 9. Uhoraho yamugize igisata, umutware amuha n’amahoro kw’Ihanga rya Isirayeli;
 10. Yisaziye akimika umwana wiwe yivyariye azokomeza ingoma yiwe, yubake ingoro y’Uhoraho kandi akomeze intebe yiwe. [2 Samweli 7:8-17]
  Intsinzi nkuru nkuru za Dawidi
  Iyo umuntu yatoranijwe n’Imana ikamuha amasezerano, biramuseruka. Uhoraho Imana yatoranirije Dawidi kuba Umwami wa Isirayeli kuva akiri muto.
  1.Yatsinze ikigatanya Goliyati, arongora umukobga w’umwami sawuli aba n’uhambaye mu ngabo ziwe [1 Samweli 16:1-13; 17:1-58, 18;20-30]
 11. Dawidi yabaye umwami w’abayuda n’umwami w’imiryango 12 yo mubg’isirayeli aca arinyagira n’umurwa wa Yerusalemu [2 samweli 2:4 n’igice ca 5];
 12. Dawidi yagarukanye isandugu y’ISEZERANO ry’Imana I Yersalemu [ 2Samweli 5:7, 1 Ingoma 15:25- na 16:3];
 13. Uhoraho Imana yahaye dawidi Isezerano yuko ubgami bgiwe buzamaho ibihe n’ibihe [2Samweli 7:16, 23:5, 1 Ingoma 17:16-27, 2 Ingoma 13:5…]
 14. Mu ntambara Dawidi yanesheje abafilisitiya [2 samweli 13:14]; Dawidi yanesheje aba Mowabu, aba Moni n’aba Siriya azana amahoro arama mu bg’isirayeli [2 Samweli 8:2-10:19];
 15. Uhoraho yavuze yuko Dawidi afise umutima ikunda [1Samweli 13:14] igihe cose Dawidi yakora icaha yarihana akarambarara hasi asaba imbabazi gushika naho atabonekako agasembga [2Samweli 22:24-26];
 16. Dawidi yemeye gutanga ubuzima bgiwe kugira ngo akize abantu icago c’urupfu, imana ica ivuga yuko inganji yiwe izokwamaho [2 samweli 24;10-17, 1 Ingoma 21:1-5];
 17. Dawidi yahawe inyereko ku musozi Moriya abgirwa kwubaka igicaniro c’Imana [2 samweli 24;18-25; 1 Ingoma 21:18-28];
 18. Uhoraho Imana yahaye Dawidi urutonde rwo kwubaka ingoro y’Imana, aca ashiraho ugutazira n’ingene amasengesho azohora atunganywa ku ba-Lewi n’abaherezi no kuri bose [1Ingoma16:1-42, 23 gushika 25, 28:11-19];
 19. Dawidi yahavuye yimika umuhungu wiwe Salomoni kuba umwami w’abisirayeli [1Abami 1:28-40] Aho niho hatanguriye ibandaniriza ry’ingoma ya Dawidi gushika hashikijwe ubgami bga Yesu Kristo. [Matayo 1:1, 1 Timoteyo 6:14-15]
 20. Dawidi yarafise ishaka n’ubgira mu ntambara, akizera Uhoraho Imana yuko imukingira. Yagumye ari umwizigirwa kuri Sawuli naho yagomba kumugirira nabi. Mu buzima bgiwe bgose, Dawidi yagumye yizigira kandi akunda Uhoraho Imana n’umutima wiwe wose n’ivyiyumviro vyiwe vyose. [ Zaburi 54; Zaburi 63, 1 Samweli 23 na 24]
 21. Umwami Dawidi kandi yahora asiguza Uhoraho Imana imbere yo kugira ico akoze kutyo akama ari mu rutonde n’ubugombe bg’Imana. [2 Samuweli 2:1, 2 Samweli 5:19]
  Ingorane nkuru nkuru za Dawidi
  Iyo umuntu yatoranijwe n’Imana agahabga amasezerano ahambaye y’intahava, agira amahoro, amahirwe n’iterambere mugabo nti bimubuza kugira ibimugora n’intambara zitoroshe.
 22. Umwami Dawidi yarahuye n’ibigeragezo ataranima ingoma, Umwami Sawuli amugirira ifuhe agomba kumwica arahunga agaruka aruko Sawuli apfuye [1 Samweli 19:1121:11; na 19-25]
 23. Umwami Dawidi yasambaye na Berisheba muka Uriya maze atwara inda, abura uko abigenza [2 Samweli 11:4 -11:5];
 24. Dawidi yicishije umusirikare Uriya [2 Samweli 11: 17];
 25. Dawidi yaratuye arihana icaha ciwe, Imana iramuharira mugabo umwana wigitwarire bavyaranye na Betisheba arapfa [2 Samweli 12:10, 13, 19];
 26. Dawidi vyaramunaniye guha indero abana biwe, gushika naho umuhungu wiwe Amunoni akora icaha co gufata ku nguvu mushiki wiwe tamari, aca yicwa na mwenewabo abusolomu. [2Samweli 13:14-29];
 27. Abusalomo umuhungu Dawidi yakunda cane yaragumutse afata ubgmi bga se Dawidi, hanyuma aza kwicwa aca asubirana inganji [2 Samweli16-17; 18:14-15];
 28. Dawidi yaratutswe na Shimeyin’abandi benshi ibitutsi vy’akavunamutima [2 Samweli 16:5-14,20:1-7];
 29. Incuro zibiri Dawidi yaharuye abantu biciye kubiri n’icagezwe c’imana bibazanira ivyago [2 Samweli 24:2-15, 24:1-9;1 Ingoma 21:1-4, 7-17];
 30. Dawidi yipfuje kwubakira Uhoraho Imana ingoro I Yerusalemu, Imana iramwankira kuko iminwe yiwe yariko amaraso y’abantu [2Samweli 7:1-2, 1Abami 5:16]

EMELYNE NTUNZWENIMANA: Umusenzi akaba n’Umuvugishwa n’Imana yerekwa vyinshi ku gihugu no kw’ishengero

UBUHANUZI BG’UMUVUGISHWA EVELYNE NTUNZWENIMANA.

Emelyne NTUNZWENIMANA ni umukenyezi w’umurundikazi yavukiye mu gihugu c’Uburundi, mu ntara ya Gitega muri Komone Mutaho. Yavutse kw’igenekerezo 5 z’ukwezi kawa kane (Ndamukiza) mu mwaka wa 1974. Kubera indyane igihugu cacu caciyemwo yahavuye ahungira mu gihugu ca Tanzaniya mu nkambi y’impunzi ya KARAGO muri Kibondo. Aho niho yaronkeye izina ry’iritazirano rya MUSUMARI kubera yari akerebutse, ari umuhizi akaba n’umukuru w’umugwi wakina umupira w’amaguru n’uwamaboko. Arazwi cane kuko yarabaye umukuru w’indero (Coordinator) aho i Karago mu gihugu ca Tanzaniya mugabo ubu atuye mu gihugu ca Amerika. Iryo zina ryiritazirano ryaramukurikiranye gushika naho umuvugishwakazi w’umunyamerika yitwa Desiree BROWN yamubgiye yuko yitwa musumali (Nail) nka wawundi bateye mu kiganza ca Yesu Kristo.
Uhoraho yaramwihishuriye incuro nyunsi yongera amuha ubuhanuzi bginshi kw’ishengero no ku gihugu. Tuzoza turabashikiriza bukebuke. Mugiye kumwiyumvira kw’ihishurirwa yahawe mu mwaka wa 2012 ryerekeye amungane ane (4) yahawe n’Uhoraho Imana kw’ishengero ryose ryitirirwa Imana yo mw’ijuru. [1. Batereye amagara hejuru, umwe wese ni asame ayiwe; 2. Izere, uhinduke, wihane maze wandike ibaruwa ry’igisabo; 3. Ntuze wigere wigira kabizi kuko ntaco uzi; 4. Ntuze wigere uba umucamanza w’abandi.] Afise n’ihishurirwa ritangaje ryitwa E.D.C (Evaluation, Decision Conclusion). Atubikiye amabanga menshi y’ijuru muzoza murahishurirwa.
Dufise imburi nyinshi yataze ku gihugu cacu c’Uburundi no kubindi bihugu tuzoza turabashikiriza co kimwe n’ubundi buvugishwa bginshi yahawe kw’ishengero.
– Abantu benshi baribuka yuko kuwa 28 Nzero 2013 yagize ati: « Indege izokoroka abigira abahinga bose bazorondera ntaniyo bazobona irengero. Umuntu isi izomumira aho aciye bahabone ariko ntabahinga bazomubona irengero. Eka haba no mu mazi y’umwuzure, mu nzuzi z’ibiyaga, amabahari, inyanja n’ibindi, abahinga bazokoresha ivyuma vyabo nta nakimwe bazobona. » Yavuga indege yo muri Malaisiya yarimwo abantu 239 bava mu bihugu 14 yahavuye ikorokera mu nyanka kuwa 8/03/2014. Abahinga bava kw’isi yose baragiye kuraba aho yakorokeye, bose yibuze iregero n’abarimwo bose.
– Mu mwaka wa 2016 yatubariye yuko yeretswe umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA apfiriye mu ntara ya KARUZI mugabo akabona bagiye ku mushingura mu ntara ya GITEGA. Abitubariye twagize tuti reka tubirindire turabe. Ivyo vyagenze uko yabivuze namwe murabizi.
-Kwigenekerezo rya 6 mu kwezi kwa 6 (Ruheshi) uyu mwaka 2020, igihe uyo mukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yariko arirorerera agapira, Umusenzi akaba n’umuvugishwa Evelyne NTUNZWENIMA yatubariye ngo yumwivise ijwi ry’Uhoraho rimbarira yuko Petero NKURUNZIZA asandavye. Riti ivyo wavugishijwe birashikijwe. Ntitwaciye dutahura ivyarivyo mugabo inyuma y’umunsi 1 gusa kw’igenekerezo rya 8/6/2020 niho leta y’Uburundi yatangaza yuko umukuru w’igihugu yaraye atanze, ahitanywe n’ingwara y’umutima.
Hari n’ibindi vyinshi uwo mukozi w’Imana yaduhishuriye vyerekana neza neuko ari ari umuvugishwa w’ukuri, umuhanuzi yasizwe amavuta n’ijuru kandi akorera Uhoraho Imana. Uyu munsi Umuhanuzi Evelyne NTUNZWENIMANA yahawe gusemerera kw’Ihanga ry’Abarundi ngo twese twihane, twezwe kuko Uhoraho Imana araje gushitsa ico yasezeraniye ihanga ry’Abarundi. Tuzobashikiriza ivyo yeretswe vyinshi binezereye n’ibiteye ubgoba.

Quel parfum laissez-vous derrière à votre passage!

Nous avons tous une mesure d’influence.Certains influencent une ou deux personnes au quotidien ; et d’autres, des centaines. L’influence peut être un outil entre les mains d’un serviteur ou une arme entre les mains d’un pseudo-leader.

vous avez de l’influence. Où que vous alliez, il y aura toujours une personne qui vous regarde vivre. Que vous le vouliez ou non, partout où vous passez vous laissez une trace, une marque et un parfum.Jésus a fait de vous une lumière et le sel de la terre.

Vos décisions peuvent amener d’autres personnes dans les bras de Jésus ! Alors, avant de prendre une décision majeure, assurez-vous qu’elle soit un exemple. La direction que vous prenez libère-t-elle la vie ? Pouvez-vous la conseiller à d’autres ? 

Voici l’encouragement de l’apôtre Paul envers son enfant spirituel Timothée : « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté«  (1 Timothée 4.12). 

Aujourd’hui, choisir d’être un modèle pour les autres peut vous aider à appréhender le processus de prise de décision d’une façon nouvelle et profonde. Vos choix impactent une partie de votre futur et celui des autres ! Dieu vous appelle à influencer les autres par votre comportement, vos paroles, votre amour et votre pureté.

Il faut à tout prix chercher à plaire à Dieu

Pendant des années, nous nous sommes battu contre cette tendance maladive et très dangereuse à vouloir plaire à l’homme plutôt qu’à Dieu. Nous avons connu beaucoup de rejet et de trahisons…. “Je voulais être accepté et je ne pensais même pas à ce que Dieu pouvait penser de ma vie, de mes décisions ou de mes actes. Je me disais que Dieu devait être fier de moi tant que je rendais les autres heureux.” Voilà comment se plaignent les gens.

Hanga Ryera, avez-vous connu ce genre de situation où vous devez prendre une décision majeure, MAIS vous savez que la bonne décision, celle qui plaît à Dieu, va franchement déplaire à votre entourage ?

Dieu veut que nous soyons solides et dignes de confiance. Paul nous défie avec ce verset qui dit : « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ » (Galates 1.10).

En réalité, Peuple de Dieu, il est plus simple de plaire à Dieu que de plaire à l’homme ! Car, contrairement aux hommes, Dieu ne change pas d’avis.

À partir d’aujourd’hui, avant de prendre une décision majeure, cherchez l’approbation de l’Esprit Saint ! Cherchez à savoir si la voie que vous empruntez plaît à Dieu. Dieu vous aime tel(le) que vous êtes ! Il vous aime tellement qu’Il ne vous laissera pas tel(le) que vous êtes. Faites-Lui confiance.

“Au Burundi il y a recrudescence de la violence et des tueries” certains médias relatent.

Au mont où le Président de la République se la coule douce des médias découvrent des morts multiples et atroce. Des militaires meurent, des civils sont régulièrement décapités. Qui sont les auteurs ?
Non seulement que la paix ne signifie pas absence de guerre, même la sécurité physique est menacée, le nombre de personnes qui sont tuées par mois font plutôt penser à une situation de guerre.
Certains medias publiant sur les réseaux sociaux donnent des bilans alarmants. Les autorités de Gitega diront que ce sont des medias de l’opposition qui donnent des chiffres incorrects. Ce n’est pas du tout vrai car une personne déclarée morte ne revient pas et par ailleurs, les sources officielles restent silencieuses.
Tenez : selon ces sources, seulement en une période d’un mois (presque la durée du règne d’Evariste Ndayishimiye), plus de 20 personnes ont été tuées ; 10femmes dont 05 violées ; 10 hommes et 02 enfants. La plupart de ces gens ont été tués, puis décapités. Pourquoi ce geste ? Pourquoi décapiter des gens ? Pour quel intérêt ? Quel genre de stratégie ? Quel message ? Cette pratique n’est pas nouvelle au Burundi, mais, elle commence à prendre de l’ampleur ces derniers jours. Jugez en vous-même : Marie Annick Ndayishemeze de Musongati à Rutana ( violée puis décapitée) ; Annita Nsavyimana de Muramvya ( voilée puis décapitée); Spés Nshimirimana de Karuzi ( voilée puis décapitée) ; Bukuru de Ngozi ( voilée puis décapitée) ; Annita Nshimirimana de Karuzi ( violée puis décapitée) ; Prime Sindibagira de Gitega ( tué puis décapité); Celestin Hakizimana et Nicodeme Ndikumana de Cibitoke ( tués puis décapités) . Deux hommes non identifiés ont été découverts flottant sur le lac Tanganyika, l’un à Mukungu / Nyanza lac et l’autre à Rukaramu. La découverte de ce dernier homme date du 27juillet 2020. La population s’est approchée pour tenter d’identifier le cadavre, mais la position militaire la plus proche, en collaboration avec l’administration, l’en ont interdit et l’ont fait enterrer sans aucune identification. C’est cette pratique qui est couramment utilisée ; et c’est visible qu’elle émane d’une instruction qui a été donnée par le pouvoir en place. Pourquoi le pouvoir empêcherait l’identification des cadavres retrouvés ? Parce que ce sont ses organes qui tuent. Il n’y a aucune autre justification possible (l’exemple de Kayogoro dans Makamba où des burundais en provenance de la Tanzanie étaient régulièrement dépouillés de leurs biens, puis quelque fois tués est éloquent.
Ces tueries n’ont pas épargné les hommes en uniformes. En effet, 04 cadavres des hommes portant des bottes et des uniformes de l’armée burundaise ont été découverts le 27 juillet 2020 par la population sur la colline Nyave, zone Ndora, commune Bukinanyana, province Cibitoke. C’était à 4km de la réserve naturelle de la Kibira. Un élu collinaire interrogé par le medias regrette que ça soit la 3eme fois que des cadavres soient découverts dans la localité et que l’administration leur ordonne de les enterrer sans aucune identification. Soulignons que 05 autres corps avaient été découverts le 22juillet 2020 dans la même province de Cibitoke, dans la zone Butahana en commune Mabayi, toujours en tenue militaires de l’armée nationale.

NB. Certaines affirmations de ce texte sont sciemment enlevées de notre publication car elles ne sont pas vérifiables.

ISEZERANO Ihanga ry’Abarundi ryahawe n’Uhoraho rigiye gushitswa.

ISEZERANO KU GIHUGU C’UBURUNDI

Uhoraho Imana Nyeningabo yitoranirije Ihanga ry’Abarundi ngo bamubere inyegu yiwe nkuko kera yatoranije Ihanga rya Isirayeli. Abarundi ni ihanga rya babajwe n’imiruho, ryatuntujwe n’urwanko, indyane ni intambara z’ubwicanyi z’urutavanako none Uhoraho Imana yasezeranye kuza ku birangiza. N’Uko rero turi Ihanga ry’Imana, abatoranijwe bahawe isezerano. Umurundi wese ahari hose amenye yuko ari uwo Ihanga ryatewe iteka n’Uhoraho Imana. Twahamagariwe kwihana, kwezwa, gutungana no gukorera Imana kugira ngo dushobore gukorera Imana mu gihugu cacu no kujana ubutumwa bgiza bg’umusaraba wa Yesu Kristo mu gihugu cose no mu mahanga. Turi abami n’abaherezi. Mu gihe tukiri hano kw’isi, Imana yadusezeraniye igihugu gitemba amata n’ubuki kugira ngo gutegure urugendo ruja mw’ijuru.Urashobora kwibaza uti iryo sezerano mwarimenye gute? Abavugishwa batandukanye bararihishuriwe kandi n’uyu munsi tuguma turihishurirwa. Ubuvugishwa canke ubuhanuzi bwa mbere ku gihugu c’Uburundi bwa vuzwe mu mwaka wa 1935, umwaka amashengero ya pentekote yatanguzwa mu Burundi n’abakozi b’Imana bari baje bava mu gihugu ca Suwedi. Bbavugishwa yuko Abarindi ari ihanga ryatoranijwe n’Imana. Ubundi buvugishwa bwasaba abarundikwiyeza, kwishonzesha no gusenga cane kuko Abarundi ari Ihanga ryatoranijwe, bwavuzwe muri Myandagaro 1968 mu gikorane c’Amashengero ya Pentekoti cari cabereye i Mugara. Inyuma yaho hari n’abandi bavugishwa baturuka muri Isirayeli, ubudagi, ububiligi amerika n’ahandi bavyeretswe. Kuri abo hiyongerako n’abandi bavugishwa benshi bayeretswe harimwo ba BEBA Gidiyoni, ba Evelyne Ntunzwenimana, ba Alphonse Niyonzima, n’abandi benshi tutarinze kudondagura ngaha. N’uyu munsi iyo dukoranye dusenga Uhoraho Imana, tuguma tuyahishurirwa kandi nawe ugomba wosenga ukibariza Uhoraho, ntakabuza Mpwemu Yera arayaguhishurira.N’uko rero Uhoraho Imana yahaye igihugu cacu isezerano ry’intahava rigizwe n’ivyiza vyinshi. Reka tubabgire icumi mur’ivyo.1. Igihugu c’Uburundi, Uhoraho Imana ya Aburahamu yaragitoranije ngo Abarundi bamubere Ihanga Ryera rimukorera. Inyegu yiwe.2. I Burundi, Uhoraho Imana y’Ubushobozi yahatoboye iriba ry’Agakiza, Umuvyuro n’Ikanguro kandi n’abanyamahanga bazohora baza kurinywako.3. Uwo Uhoraho Imana yarobanuriye kurongora Uburundi bw’ISEZERANO azotunganiriza Ihanga ryose, ahesha Uhoraho Imana icubahiro kandi azotwara nk’umwami yorohewe kubera yuko atamigambwe canke imigwi yitwaje ibigwanisho izomugwanya, Abarundi bazobaho mu mahoro.4. Imbibe z’igihugu c’Uburundi bw’Isezerano zizaguka kubera agakiza, ivugururwa n’ikanguro mu Mpwemu, mu mibano, mu ntwaro, mu butunzi, iterambere n’ubugwaneza bw’Ihanga ry’Imana ry’Abarundi.5. Ubutaka bw’Uburundi buzovumugwa, isi ndimwa yimbuke, hazoboneka ubutare n’ubundi butunzi busanzwe bunyegeje mu butaka mu Burundi; ivyo bizotuma Abarundi babaho neza kandi mu buryo bwa kijambere.6. Igihugu c’Uburundi kizotera imbere, ifaranga rigire agaciro, impunzi zose zitahe, Abarundi babeho neza mbere n’abanyamahanga bipfuze kuza kwibera iBurundi. Amabarabara ya kijambere n’amagorofa maremare azubakwa mu kanya gato, amagari yo kundarayi, indege mu kirere, ibitaro n’abaganga vya kijambere n’ibindi bozoca bikogwa kandi nta Murundi n’umwe azipfuza kuja kuba hanze.7. Urwanko n’amacakubiri y’amoko, imiryango, intara, imigambwe n’amadini bigiye kuzimangana Abarundi babeho mu mahoro, urukundo, kwubahana no gutinya Imana.8. Uhoraho Imana Isumba Vyose azosuka Mpwemu y’ubwenge n’ibitanganza mw’Ihanga ry’Abarundi. Abizeye, abihanye bakezwa bazotangaza abantu kandi n’abanyamahanga bazotangazwa n’ibikorereka i Burundi.9. Ikirundi ni ururimi rw’Ihanga ryatoranijwe n’Imana, ururimi ruzohabwa agaciro, rukomere, rumenyekane kw’isi yose, n’abanyamahanga baziga kuruvuga. N’abantu bari hirya no hino kw’isi bazokwiyigisha urwo rurimi rw’Ihanga Ryera ry’Imana.10. Imbere yuko Isezerano rishika, murazi yuko Uburundi n’Abarundi baciye mu bihe bigoye vy’ubwicanyi kuva kuntwaro za cami, igihugu kironse intahe yo kw’ikukira birunyuka gushika n’uyu munsi. Harabaye ibihe amaraso aseseka ku bginshi, uruhungo, itotezwa, ihamwa, ubukene, inzara, akarenganyo, intwaro z’igikenye n’ayandi mabi gushika naho amakungu ahagurukira Abarundi mugabo vyose bikaba impfabusa. Ariko vyose kandi vuba cane Uhoraho Imana iraje kubishira kw’iherezo akoresheje inkota yiwe yo guhana no guhemba maze Uburundi bucike igihugu c’amata n’ubuki, amahoro n’amahonda, abantu b’Imana batabarwe.Mwame muzirikana yuko Uhoraho Imana yitoraniriza Ihanga Ryera ngo abantu bamukorere. Yatoranije Abarundi kugira ngo bihane, bezwe kandi batunganye ingeso zabo kugira ngo bashobore gutwara IKANGURO. Iryo kanguro niryo ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire, Amen!
Hari ico ubaza, utwandikire ku mihora twabahaye-Ihanga Ryera ry’Imana.

Umutumiro w’amasengesho arangiza ukwezi agatanguza ukundi

Nkuko twama tubigenza mw’Ihanga Ryera ry’Imana, itariki ya nyuma irangiza ukwezi n’itariki ya mbere itangira ukwezi; tuba dufise amasengesho yo kwiyeza no kwitunganya, gushimira Uhoraho Imana no gusengera imitwaro itandukanye.

Bagenzi , ncuti z’umusaraba, ntakinanira Uhoraho Imana. Yesu Kristo arabishoboye vyose. Ni muze mwese tumusenge, abiyiriza babikore kandi turusheho kwamamaza izina ry’ubushobozi rya Yesu Kristo. Mwese murahawe kaze!

Umutumiro w’amasengesho

Mwibuke yuko abizera Yesu Kristo twese kw’italiki ya nyuma n’iya mbere ya kira kwezi tuba dufise amasengesho yo kwiyeza, kwitunganya no gusengera imitwaro itandukanye. Mwese murahawe kaze ku mwisho y’ukwindwi no mu ntango y’ukwezi kw’umunani. Ihanga Ryera ry’Imana risavye umurundi wese aho ari hose mu gihugu n’ahandi hose kuzokwitaba ayo masengesho. Abahawe kwiyiriza bazobikora uko. Ufise (1)imitwaro yo gusengera (2) ufise inzozi uronderera ubusobanuro (3) Ugomba gufatanya ibikorwa n’Ihanga Ryera ry’Imana mutwanikire.Umwami Yesu Kristo yamamare!