Yesu Kristo niwe butunzi bgacu: Abantu benshi biuka inyuma y;ubtunzi bakibagira uwubutanga.

Abantu benshi biruka inyuma y’ubutunzi ubuzima bgabo bgose. Niyo babushikiriye bukaribga n’abandi. Hariho n’abatigera babushikira bagapfa barushe. Ariko umunyabgenge wewe aho kwiruka inyuma y’ubutunzi yiruka kurondera Yesu Kristo kuko niwe wenyene atanga ubutunzi bgamaho. Reke twese turondere uwo atanga ubutunzi, Yesu Kristo.

Yesu Kristo niwe rukiza rwacu ijoro n’umurango

Mu gihe abantu benshi bari mu madini, amashengero n’ibihugu bitandukanye agakomye kose birukira muri ba Rumenyi no mu bahinga batandukanye; Abarundi batari bake bibaza yukoumuti w’ingorane zabo uri muri ibi na biriya. Ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana ryaramenye yuko ata handi umuti wabo uzova atari muri YESU KRISTO, UHORAHO kuko niwe afise ubushobozi bgose mu minwe.

Abantu benshi barajuragizwa n’inyigisho z’ivyiyumviro vy’abandi ntibatahe icarico ICAGEZWE c’Imana.

Abantu benshi ntibazi ivyagezwe ivyarivyo. Bamwe bafata ya majambo icumi Uhoraho Imana yahaye Mose [Kuvayo 20:1-17], abandi nabo bafata ivyo vyagezwe icumi bakavyongerako imico n’imigenzo irenga 612 y’ubgoko bgabayuda bakavuga yuko arivyo vyagezwe vy’Imana vyo kwubahirizwa.
Ico badashikako n’uko Imana ibariye Mose kubgira urutare ngo rusese amazi mu bugaragwa maze akarukubita vyamubereye icaha [Guharura 20:11] canke Samusoni yabariwe kutimwesha umushatsi. Umunsi yamowe umushatsi yaciye yicwa. [Abacamanza 16:23-31]
Gukora icaha ni ukurenga ibgirizwa wahawe n’Imana. Iryo naryo rishobora kuba ryanditswe, ryaravyuzwe canke waribariwe ku ruhara rwawe. Twiyubare iyo Mpwemu w’Imana ariko atatubgira ibintu. Ivyo adutegeka vyose gukora kuri twebge canke ku bandi ni amabgirizwa, amategeko canke ivyagezwe.

Abantu benshi bariyima ubuzima bakiruka inyuma y’ubusa kandi muri Yesu Kristo ariho hari vyose

Si kubgo inkomemezi z’umuntu, si kubgo kugerageza kwicunguza ivyagezwe canke ukwikebagura mugabo ni kubgo ubuntu bg’Uhoraho Imana yatanze umwana wiwe w’ikinege kugira ngo uwumwizera wese akagenda nkuko shaka adapfa ahubgo ahabga ubugingo budashira. Hariho abagihagaze mugabo bamaze gupfa n’abandi bapfuye mugabo bazozukira kuronka ubugingo budashira. Ntube umuhombe mugenzi ni wakire Yesu Kristo wenyene uronke ubugingo. Amen!