Uhoraho Imana Yehovah Rapha, ni Imana ikora kandi ikoresha ibitangaza Ihanga ryayo ry’Abarundi

*TWABIHEREWE UBUNTU NONE TUBITANGIRA UBUNTU*

Yesu ashimwe ncuti z’umusaraba. Hariho abantu benshi bumva dusenga bakibaza yuko ari uguheza umugenzo haba namba. Ku bicaniro vy’Ihanga ry’Imana biri mu gihugu no mu mahanga, abantu batondana imitwaro itandukanye kugira ngo basengegwe nkabatonda kwa muganga, akarorero ni abo mubona kw’iyo shusho . Nkako dusenga Imana ikiza indwara zose atanimwe ivuyemwo kandi abaza bose ku bicaniro vy’amasengesho vy’Ihanga ry’Imana batahana ijambo rikiza ry’Umwami wacu Yesu Kristo.

Uhoraho Imana iguma ikiza abana , abakenyezi, abasore n’inkumi, abatama n’abatamakazi benshi. Ijambo Yesu yavuze muri Mariko 16:15-18 ririko rirashitswa mw’Ihanga ry’Imana, mugihe hariho abahendwa ngo na satani arakora ibitangaza. Satani nta gitangaza akora, niyo yiganye Imana yacu, aguha itunga n’ukuboko kw’ububamfu akaritwaza ukuboko kwiwe kw’uburyo abanje ku kumarako abawe. Uwufise impari arabaza umuririmvyi Rose Muhando.

Dusenga Imana yumva, ivuga kandi ikora ibitangaza. Ni Imana ikiza, ibohora kandi igomba gushikana Ihanga ryayo my mu Burundi bushasha bw’ISEZERANO, ntihakagire ivyikurikiza Ihanga ry’Imana bibajuragirisha utujambo twimburakimazi. Umwami Yesu araganje!

http://www.abisezerano.com

Publicités

Amasengesho yo gusengera abakozi b’Imana bose mw’ibanga no kumugaragaro

Kera ishengero niryo ryatunganiriza igihugu. Mugabo ubu igihugu nico gitunganiriza ishengero. Abatazi Imana nibo basigaye bigisha abakozi b’Imana ingendo ibereye. Twahagurutse ngo dusengere abakorera Imana bose kugira ngo ibihishurire gusunba, ibahindure gusumba, ibahe ubwengenge n’ihishurigwa, ibakingire, yishure imitwaro yabo kandi ibahe inkomezi. Isengesho rirakiza, rirabohora kandi riratabara. Rikora ibitangaza

Tutabandanya urutonde rwabo, uyu munsi twashimye guhera kuri aba:

1. MANIRAMPA thacien.

2. MIBURO Dieudonne.

3. BIMPENDA Isaac

4. NDINZAKAHA Laurent.

5. Jackson NKESHIMANA

6. Charles HARINGANJI

7. NTIRANDEKURA Frederick

8. BIZIMANA Ellie

9. NDIHOKUBWAYO Mathieu

10. Mbonankira Lionel

11. Vyizigiro Patient

12. Habonimana Partrait

13. Manirakiza Cedrick

14. HAKIZIMANA sylvestre

15. BASABAKWINSHI Melchior

16. MUHITIRA Fabrice.

17. NIYONZIMA Lucien

18. NZOHABONAYO Tharcise.

19. NTAWUMENYA Leonidas

20. Havyarimana Dieudonné

21. Habonimana Pascal

22. Nzikibazanye Guido

23. Mukunzi Ferdinand

24. Kimana Anicet

25. Disi Leopord

26. Nzisabira Bosco

27. Kamwenubusa Leonidas

28. Hakizimana Laurent

29. Gloriose

30. Aline

31. Merchiade

32. Nyandwi Salvatore

33. Ngendakumana Jeremie

34. Vyizigiro Ildephonse

35. Butoyi Adele

36. José

37. Ndikumagenge Gilbert

38. Marie Rose Manirakiza

39. PAST JUVENAL NDAYISHEMEZE

40. Past Blaise NIRAGIRA

41. Past Samuel Bayubahe

42. Ndihokubwayo Joseph

43. Barishinga Lamec

44. Buvugubusa Daniel

45. Ntiguma Lambert

46. Nyandwi Elie

47. Nsengiyumva Martin

48. Niyorugira Simeon

49. Nijimbere Edouard

50. Niyubahwe Eric

51. Nsengiyumva Eric Steeven

52. Rwasa Therence

53. Past Desire

54. Macumi Denise

55. Past Jean Pierre

56. Celestin njanywenimana

57. Kagisye Marc

58. Edmond kivuye

59. Irad ndihokubwayo

60. Jean claude nzisabira

61. Ndayizeye Albert

62. Chris ndikumana

63. BASABAKWINSHI Melchior

64. MUHITIRA Fabrice.

65. NIYONZIMA Lucien

66. NZOHABONAYO Tharcise.

67. NTAWUMENYA Leonidas

Abavugabutumwa ni benshi kandi burya bahura n’ibibazo vyinshi. Hari abo utabona kuri uru rutonde? Baturungikire dushira amazina yabo lu bicaniro basengegwe ico Imana yikorera.

Rungika ayo mazina yabo kuri: +966 55 667 4316, +254 770 599738, +260 97 8685755

Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe.

2 NGOMA 27:6 Nuko Yotamu aba uhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y’Uhoraho Imana yiwe. Alleluya bwoko bw’Imana, Yotamu yabaye Uhambaye kubera yubashe Imana akava mu ngezo mbi, akava muvyo Imana yanka! Wewe nawe ubwo nturi rurangiranwa mu busambanyi? mu busuma? mu kudandahirwa? mukuvugagizwa utandukanya abana b’Imana? mu kuvugagizwa usambura igikorwa ca NDIHO? mu kwiyemera mu binyoma? mu gutoteza abandi? mu kwirema ibice? mu gukorera ivyaha bitandukanye mu mpisho? Eeee raba neza uhindukirire Uhoraho, utunganye ingeso zawe, ehe benshi bariko bakorera Imana ariko imbere y’Imana baboneka nk’ibivume, Imana ntibabona ku kivi, ehe benshi bariko bakoresha inkomezi z’umwiza, bararaguza, bagakoresha amangetengete kandi bari baramenye Imana, eeee, hindukira ube rurangiranwa mu vyiza ntube rurangiranwa mu bibi! Yesu kristo Umwana w’Imana Nzima n’Umwami! Alleluya, DUSENGE : Turagushimiye Mana yacu Turaguhimbaje Wewe Wera ni Wewe gusa dushima ni Wewe gusa dukorera ni Wewe gusa twizigiye ni Wewe gusa Imana yacu Uhambaye Ushoboye vyose ni Wewe gusa urema Dawe Mwiza uyu musi turizeye kuza kuturemera bishasha uyu musi uze kutubera umusi udasanzwe uyu musi imbabazi zawe zitubonekeho guko uwo ugiriye imbabazi biramenyekana icubahiro kirushirizeho kuba icawe mw’Izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu Amen.

Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje : Mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga

ZABURI 5:3-4 Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje : Mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe, nderetse. Kuk’utar’Imana y’intambirakibi; Umunyakibi ntazobana nawe. Alleluya Amen. DUSENGE : Mwami Yesu tuje imbere zawe muri kino gitondo tuguhimbaza Wewe Wadukunze urukundo rudashobora guharurika n’Ushimwe urabambwa natwe turabambuka ducika bazima n’ushimwe Ewe Mana yacu Turakwinginze Mana ushishikare kuturinda no kutuzigama uturinde ikibi cose Mana utwigishe kugenda nkuko ugomba no kugukorera uko ugomba n’ uko bikwiriye abera uyu musi bize kumenyeka kur’Imana yacu twiringiye Imana ishoboye vyose dushoborere vyose Data Wera uduhe ivyokurya bidukwiriye uyu musi uduhe inkomezi tubandanye urugendo rwo kukubaha no kugukorera icubahiro inganji no gufukamirwa bibe ivyawe ibihe vyose Amen.

Ririmba, mwa majuru; nezerwa wa si we; turika muririmbe, mwa misozi miremire, kuk’Uhoraho amaze umubabaro abantu biwe, kand’atewe akagongwe n’abahahajwe biwe

YESAYA 49:13 Ririmba, mwa majuru; nezerwa wa si we; turika muririmbe, mwa misozi miremire, kuk’Uhoraho amaze umubabaro abantu biwe, kand’atewe akagongwe n’abahahajwe biwe. Alleluyaaaa. Muntu w’Imana, sinzi ivyo uriko uracamwo vyatumye ugaragara imbere y’Imana kuri IMPAHAZWA, Uhoraho Imana yawe ariyo Mana yanje yatewe akagongwe nawe ! Sinzi ikiguhahaje ic’ari co ? Uhoraho araje kukigukurako! Yoba ari ingwara, ubukene, kwankwa n’abatokwanse, kuvugwa nabi, gutotezwa n’abatogutoteje, ubupfuvyi, ubupfakazi, ubugumba, kubura akazi, sinzi, ariko Uhoraho yatewe akagongwe nawe, aravuze ngo RIRIMBA NEZERWA araje kugutabara araje kubiroranya araje kukwirura, Halleluya, DUSENGE : Mana Turagushimiye cane Ugize neza Mukunzi Mwiza Udatetereza raba turi bazima Mana kubw’imbabazi zawe zatubayeko n’Ushimwe, Shishikara kutugirira neza, Imbabazi zawe vy’ukuri zitubonekeho, ikigongwe cawe kibe kuri twe, bimenyekana Mana kuri mu ruhande rw’abakwizigiye, rw’abaguhamagara ijoro n’umurango, ni Wewe Mana Wenyene tweza amaso ni Wewe Mana We Nyene dusenga, icubahiro inganji ugufukamirwa bibe ivyawe ibihe vyose Amen.

Abacamanza bavuze ko abana basibanganije ifoto ya Prezida w’u Burundi bazobihanirwa

Sentare nkuru ya Kirundo yategetse ko abanyeshure b’abakobwa batatu biga mu mwaka w’indwi, bagirizwa gufutanganya ifoto y’umukuru w’igihugu iri mu bitabo vy’ishure, baguma bapfunzwe mu kurindira ko amatohoza arangira.

Abo bigeme bamaze imisi cenda bahagaritswe, baciye barungikwa mw’ibohero ry’abakobwa ryo mu ntara ya Ngozi. 

Mu runani rw’amashirahamwe aharanira agateka k’abana, FENADEB, hamwe n’uwunganira abo bana basaba ko bobarekura bakaburana bidegemvya.

Bagihagarikwa kw’igenekerezo rya 12 uku kwezi, abo banyeshure bari 7, bose bo kw’ishure nshingiro Akamuri muri komine Kirundo

Bagirizwa ‘kwonona isanamu’ y’umukuru w’igihugu iri mu bitabo vy’ishure bakoresheje ikaramu, nkuko vyemejwe na Francois Kayonde ababuranira. 

Umwe yaciye arekurwa ubwo nyene kubera adakwije imyaka yo gupfungwa, batatu nabo barekuwe inyuma y’imisi mikeya ngo kubera ata vyagiriji vyabonetse. 

Batatu basigaye mu gasho nabo, ngo nibo ivyo bitabu vyari vyanditseko.

Ghana: ‘Abantu barenga 50 bapfiriye mu mpanuka y’imodoka za bisi muri Ghana’

Amakuru avuga ko abantu barenga 50 bapfuye ubwo imodoka ebyiri za bisi zagonganaga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Kintampo, rwagati muri Ghana, ku birometero 430 mu majyaruguru y’umurwa mukuru Accra w’iki gihugu.

Hari ubwoba ko uyu mubare w’abapfuye ushobora kwiyongera. 

Uwabibonye biba yatangarije aya amafoto umunyamakuru wa BBC Thomas Naadi uri i Accra.

Izo bisi zombi zari zitwaye abagenzi barenga 100. Ntibiramenyekana icyateye iyo mpanuka.

Polisi ya Ghana itangaza ko bisi imwe yahise ishya nyuma yo kugongana.

Umuvugizi wayo yavuze ko « benshi mu bagenzi bari mu modoka zombi bahise bapfira aho » naho « abandi bakomeretse mu buryo butandukanye bahise bihutishirizwa ku bitaro » biri hafi aho aho bari kuvurirwa.