Inyishu z’ikibazo kigizwe n’utubazo 5: Suzuma ivyo wizeye.

INYISHU ZI KIZAMINI CA MBERE
Kubera inyigisho nyinshi kandi zitandukanye zitangwa n’amadini, amashengero n’imirwi n’abantu kugiti cabo; aba-Kristo benshi ntibazi ico bakwiriye kwizera n’ico bakwiriye kureka. Vyabaye ngombga yuko Mpwemu Yera atanga ikibazo kugira ngo umwe wese apime ugutahura ukuri kw’Ijambo ry’Imana yakiriye. Mpwemu Yera yongeyeko ati : “ Abafise ugutahura baramenya yuko hagera ibihe vy’ibibazo n’inyishu, iyo umwaka w’ishure ugira urangire. Umwami Yesu abahezagire.
Akabazo ka 1. INZIRA YO KUGOROROKA NI:
a) ukuja mu rusengero runaka.
b) ugutanga ikigiracumi n’amashikanwa.
c) Ukwizera, ukwihana, ukubatizwa, ukwuzuzwa Mpwemu Yera no gukorera Imana.
d) ukwubaha ivyagezwe.
Inyishu ni © kandi abantu benshi baragitoye kuko Bibiliya irahishura neza yuko inzira y’agakiza ni Ukwizera Umwami Yesu Kristo, Ukwihana ivyaha vyawe vyezwa n’amaraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba. Uwizera wese agaca abatizwa bakamurambikako ibiganza maze akuzuzwa Mpwemu Yera. Abarongorwa n’imana nibo bacika abana bayo bashobora kuyikorera mu bushobozi. [Ivyakozwe n’Intumwa 2:38, Abaroma 8:14]
Akabazo ka 2. INTWARO Y’IGIHUGU C’ISEZERANO NI:
a) Intwaro rusangi, b) intwaro ya cami,
c) intwaro ya Tewokarasi
d) intwaro yo gusiguza Imana
Inyishu ni (d). Kubera imirwi itandukanye yihenda mu kwigisha igakoresha ijambo ry’imvugo ngereranyo ritari no muri Bibiliya, hariho benshi bayobewe iyo nyishu bishura ngo ni tewokarasi. Ijambo tewokarasi riva mu rurimi rw’ikigiriki ryakozwe n’abanyabgenge b’abapagani bagomba gusigura intwaro z’imana mu bginshi kuko bari bafise utumana twinshi. Ubushakashatsi bgerekana yuko kw’isi uyu munsi hari Imana zirenga 100.000 zose zokwitirirwa tewokarasi. Imirwi y’intagondwa nka Etat Islamique, Boko Haram na El Shabab ivuga yuko igomba gushinga Tewokaratie bita intwaro ya Allah. Inyishu y’ukuri ni ugusiguza Imana.

Kuva kera na rindi mu gihe ca Mose, Dawidi, intumwa gushika n’uyu munsi mw’Ihanga Ryera ry’Imana, iyo hari ikizazaniye abarongozi, bategekwa kuja imbere y’Imana bakayisiguza. Soma [ Kuvayo 33:7-11, Ivyakozwenintumwa 14:23]
Akabazo ka 3. ABAZOJA MW’IJURU NI:
a) abasenga kw’isabato gusa
b) abacunguwe n’amaraso ya Yesu Kristo. c) ababatijwe bonyene.
d) abatanga ivyo bafise.
Inyishu benshi barayitoye kubera yuko atawuzoja mw’ijuru kuko yicunguje amaraso y’ibikoko canke gukurikiza ivyagezwe. Ariko umuntu wese ashobozwa kugororokera Uhoraho Imana no guca bugufi kubgo amaraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba. [ Abikolosayi 1 :20, Abayefeso 1 :7, Abaheburayo 9 :14]

ISEZERANO RY’IGIHUGU C’UBURUNDI RIHAGAZE KU:
a) Ku butware n’ubutunzi
b) ku gutwara umuvyuro n’Ikanguro mu gihugu no mu mahanga.
c) ku watowe n’Imana ngo arongore igihugu. d) ku bitangaza vy’utwumiza.
Inyishu ni (b) kandi hariho abagito nabo cananiye. Abo cananiye n’uko bigishijwe gushira umutima ku bintu nk’uko bamwe bamwe babitwara. Iyo umuntu avuze isezerano ry’Imana, utegerezwa guca ubona ukugendana n’Imana, ukugororoka no no gukora ico yaguhamagariye, ibindi ni inyongera. [Matayo 6:33]
Akabazo ka 5. UHORAHO IMANA ICO ASABA UMURUNDI WESE MURI IKI GIHE NI: a) Ukwihana, ukwiyeza no gusenga cane.
b) Ugutunga intoke abanyavyaha.
c) Ukunezerererwa ivyago yaretse bikaza kw’isi.
d) Ukujabuka yorodani.
Inyishu y’ukuri ni (a) kuko Uhoraho Imana yatumwe abahanuzi benshi kuburira Ihanga ry’Abarundi yuko ibafiseko umugambi uhambaye. Kugira ngo habe ishitswa ry’uyo mugambi ku bantu bayo, basabga ukwihana, ukwiyeza no gusenga cane basaba uburinzi n’ubugombe bg’Uhoraho Imana gushitswa. [2 Ingoma 7 :14]

Uragomba kumenya yuko ata nyigisho z’uruvange canke ivyiyumviro vy’abana b’abantu wizeye? Kora ico kibazo.

TORA INYISHU IMWE GUSA KU KIBAZO COSE 1. INZIRA YO KUGOROROKA NI:
a) ukuja mu rusengero runaka.
b) ugutanga ikigiracumi n’amashikanwa.
c) Ukwizera, ukwihana, ukubatizwa, ukwuzuzwa Mpwemu Yera no gukorera Imana.
d) ukwubaha ivyagezwe.

 1. INTWARO Y’IGIHUGU C’ISEZERANO NI:
  a) Intwaro rusangi
  b) intwaro ya cami
  c) intwaro ya Tewokarasi
  d) intwaro yo gusiguza Imana
 2. ABAZOJA MW’IJURU NI :
  a) abasenga kw’isabato gusa
  b) abacunguwe n’amaraso ya Yesu Kristo.
  c) ababatijwe bonyene.
  d) abatanga ivyo bafise.
 3. ISEZERANO RY’IGIHUGU C’UBURUNDI RIHAGAZE KU :
  a) Ku butware n’ubutunzi
  b) ku gutwara umuvyuro n’Ikanguro mu gihugu no mu mahanga. c) ku watowe n’Imana ngo arongore igihugu
  d) ku bitangaza vy’utwumiza.
 4. UHORAHO IMANA ICO ASABA UMURUNDI WESE MURI IKI GIHE NI: a) Ukwihana, ukwiyeza no gusenga cane.
  b) Ugutunga intoke abanyavyaha.
  c) Ukunezerererwa ivyago yaretse bikaza kw’isi.
  d) Ukujabuka yorodani.
  Tanga inyishu kuri email : ihangaryimana@gmail.com canke WhatsApp Tel : +257 61404181

Umubatizo w’Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga Ryera ry’Imana mu ntara y’a Gitega wuzuye munezero, ubuvugishwa n’ibitangaza wo kuwa 10/04/2021

UMUBATIZO W’ABIZERA MU GIHUGU COSE URABANDANYA- MUNTU UTARABATIZWA MURI YORODANI NTUTANGWE.

Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese mwumva ururimi rw’ikirundi, dukundire tubibutse yuko isi n’Ishengero ry’Imana biri mu bihe bidasanzwe. Nico gituma duhamagarira abaremwe bose gushitsa ukugororoka kwose. Uwutarizera Yesu Kristo kuba Umwami n’Umukiza wiwe abikore vuba bgango, uwutarabatizwa muri yorodani mu mazi menshi abatizwe neza, uwutaruzuzwa Mpwemu Yera yuzuzwe kuko turi mu rugendo rugana mw’ijuru.
Mwirinde inyigisho z’abihamagaye, ingurukizi n’abandi bacurika ukuri n’ibigirankana ni mwumvire abatoranijwe. Bantu muri mu ntara za Mwaro, Gitega na Muramvya mwipfuza ubufasha mu Mwami n’Umukiza Yesu Kristo muturondere kuri +257 69 04 05 14 tubashikeko.
Umami Yesu Kristo Yamamare!

Aba-Kristo bose barakwiriye guhagukuruka bagahagararira ukuri.

UBUDASA HAGATI Y’ISHENGERO N’ISENGERO- UMUTIMA W’UMUNTU NIWE RUSENGERO RWA MBERE.
Hariho abantu bitiranya ishengero n’isengero. Mbere iyo babonye isengero baca bibaza yuko hariho Ishengero. N’uyu munsi kandi hariho abantu, iyo batabonye inyubako bibaza yuko ata shengero rihari. Ukwo ni ukwihenda cane kuko hariho n’amasengero menshi atagira ishengero. Isengero riratandukanye n’ishengero kuko hariho inyubako zitwa isengero baja gukoreramwo ibizira, aho bambariza satani canke izindi mana twokwita mu Kirundi nk’ibitabo vy’imandwa. [1Abami 16:32]
Mu bisanzwe umuntu avuze ishengero ntaho bihuriye no kuvuga isengero. Kuko uvuze ishengero uba uvuze abantu, ariko uvuze isengero uba uvuze inyubako. Muri Bibiliya, intumwa Paul yaravyanditse neza ku buryo umuntu wese aca atahura ishengero icarico: “Mu ntahirize ishengero riri mu mazu yanyu” [Abaroma 16:5]. Ishengero ni umubiri wa Yesu Kristo, nawe akaba aribereye umutwe. Umubiri wa Kristo Yesu ugizwe n’abizera bose kuva wa munsi wa Pentecote aho Mpwemu Yera yamanuka intumwa zikuzuzwa maze zikavugishwa. [Abayefeso 1:22-23, Ivyakozwen’intumwa 2]
Ishengero rya Yesu Kristo rigizwe n’umuntu wese, iyo ari hose, afitaniye ubucuti ku giti ciwe na Yesu Kristo, akaba yamubereye Umwami n’Umukiza w’ubugingo bgiwe. “Kuko twese twabatijwe na Mpwemu umwe, mu mubiri umwe- yaba umuyuda, umugiriki, umuja, uwidegemvya, umuzungu, umwarabu, umunyafurika…-kandi twahawe twese Mpwemu umwe wo kunywako. [1Abikorinto 12:13]
Mu Burundi, nkuko hariho amazina y’imigambge yemewe n’amategeko irenga 36 niko hari n’amashengero yemewe n’amategeko asaga 800 afise amazina atandukanye. Mubisanzwe, nkuko Bibiliya ibiduhishurira, Ishengero ni umubiri wa Kristo Yesu ugizwe n’abo bose bamwizeye kugira ngo bazohabge ubuzima budashira. Iryo niryo shengero rimwe gusa ryategerezwa kubaho. [Yohana 3:16] None bigenda gute ngo habe ubudumbidumbi, ubuhojojo, ubudini n’ubushengero bginshi? N’uko bibazayuko kugira abantu n’inyubako arikwo kuba mw’ishengero. Muri ibi bihe Uhoraho Imana yahaye isezerano ihanga ry’Abarundi ryo gutwara umuvyuro n’ikanguro, hariho ibikorwa vy’ishaka ryinshi bitegerezwa kuja mu ngiro kubgo inyigisho z’urusinziriza abanyamadini bagiye barasuka mw’ishengero ry’Imana.
Ubu hariho abigira abakozi b’Imana kandi ari inyererezi n’abigira utumana kubgo ibintu n’abantu gushika naho badatinya amacakubiri, bakicisha bagenzi babo canke abo barongoye, bakiba bagasambana, bakabesha…. n’ibindi vyaha vyagahomerabunwa bikorerwa mu mashengero yabo. Birateye agahinda kubona abitwa abakozi b’Imana bamwe baja i kuzimu abandi baja kuraguza ngo bahabge ububasha bgo kuganza amashengero yitirirwa Imana. Abo nyene kugira ngo babe intakorwako, bivanga n’imigambge, amadini n’ubutegetsi maze ivyo Imana bigateshwa agaciro ivyo umubiri akaba arivyo bishirwa hejuru. Ishengero rya Yesu Kristo, wa mubiri wiwe abereye umutwe ntiryobireka uko.
Kugira ngo ivyo bihinduke icaha citwe icaha, ubuzimire bgitwe ubuzimire maze ngo ukugororoka kuje ahabona, hategerezwa kuba intwari zo mw’Ishengero rya Yesu Kristo zihaguruka zigasemerera zishize amanga. Dufise igikorwa co kuvyura amahema yaguye, kuvyura bagatwarwa akayombekere. Dutegerezwa kunyiganyiza ibijegajega kugira ngo tubikomeze. Hariho abavuga ngo iryo shengero rivuga nabi ayandi mashengero ryo ni iryahehe! Muvyo ukuri kw’isi yose hariho ishengero rimwe gusa rya Yesus Kristo.
Kuja kuvyura abantu n’amashengero asinziririye mu vyaha ntugenda usoboka kandi wongorera. Mu kuvyura uwasinziriye kugira ngo ntahure n’impanuka urakubita ku rugi, ukamuhamagara mw’izina, ugasemerera, mbere binakenewe ukinjira munzu ukamunyiganyiza. Nico kimwe n’iyo uriko urajana n’umuntu agenda arakonyera akwega amaguru, utangura umutera intege, mugabo ubonye ari umunyabute ntuguma umubgira utujambo two kumuryosharyosha. Uramuhamagara mw’izina ukamubgira ijambo rituma yinegura kugira ngo ntimuhere mu bugaragwa. Urwo nirwo rukundo rw’abana b’Imana.
Twebge nk’ishengero rya Yesu Kristo, ntidutegerezwa gutinya satani n’udutego twiwe. Yaratsinzwe hamwe I Golgota, aho Yesu Kristo yavuga yuko birangiye, duhejeje gucungurwa. [Yohana 19: 30] Twese dutegerezwa guhaguruka, abari kure n’abari hafi. ico Uhoraho Imana ahishuye kw’ihanga ry’Abarundi cose tukagishira ahabona kugira ngo ntihagire uwo tuzobazwa amaraso yiwe. [Ezechiyeli 33:9] Twahawe gutwara urumuri rw’isezerano kubaremwe bose tutaravye ngo aba bitwa ibi, bafise ibi na biriya mugabo tugenzwa no gutwara kwa kuri gutanga kwidegemvya kuri bose. [Yohana 8:32]
Nk’uko tugera ikirenge muca Yesu Kristo, twibuke yuko yasanze urusengero baruhinduye akaguriro aca afata ikimoko arirukana abagize inzu y’Imana akaguriro, aranatembagaza ama meza bariko baradandarizako. Yababgiye ati handitse ngo Inzu yanje yitwa urusengero ariko mwayihinduye ihuriro ry’ibisuma. [Matayo 21:12-13] Muri ibi bihe amashengero yacitse amadandarizo n’ibindi bihumanya, turakwiriye kugira ico dukoze. Semerere, bahamagare, banyiganyize bikangure, Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo Yamamare!

Mukomeze ibicaniro n’amasengesho yo mwibanga kuko turiko turegereza.

AMASENGESHO Y’IBICANIRO VYOSE YO MW’IBANGA MU GIHUGU COSE NO MU MAHANGA.

Ishengero rya Yesu Kristo si idini, si umurwi canke Ishengero nkayo mashengero mwumva avurwa hirya no hino kuko indiganizo, urutonde, amakoraniro, ivyizerwa n’uburongozi biratandukanye n’ivyo mubona kandi nivyo abantu bamwe boba biyumvira.
Turi Ihanga Ryera ry’Imana, rifise Umwami umwe gusa yitwa YESU KRISTO, turongorwa mu bikorwa vyose na Mpwemu Yera. Ni naco gituma turi hejuru y’amadini, amashengero n’imirwi y’abizera itandukanye. Duhamagarira umu-Kristo wese ndetse n’abanyamahanga kutabohwa n’amadini, n’amashengero, n’imirwi yitirirwa Imana mugabo umwe wese akabandanira kugororoka, kwezwa no gutungana gusa. Iryo dini canke Ishengero urimwo ntirizokujana mw’ijuru. Uzobona ijuru kuko wagororokeye Uhoraho Imana gusa. [Ivyahishuriwe Yohana 7:9-10]
Bantu mwese ni mwumve! Idini canke Ishengero urimwo siryo rizokujana mw’ijuru, uzojanwa mw’ijuru n’uko wagororokeye Uhoraho Imana muri Kristo Yesu. Ntimutwarwe akayombekere n’imigenzo nivyo mu menyereye, Yesu Kristo yarabazaniye agakiza gatangwa ku buntu. Ni ukumwizera kugira ngo mube muri wa mugambi wiwe, abacunguwe, abatoranijwe, Ishengero ryiwe agiye kugaruka gutora [Yohana 3:16]
Bagenzi, nico gituma nk’uko Uhoraho yabidutegetse, ibicaniro vyose vy’Ihanga Ryera ry’Imana biri mu gihugu no mu mahanga; ababigize basengera igihugu cacu c’Uburundi n’Abarundi bose kugira ngo Uhoraho Imana ashitse ISEZERANO yadusezeraniye.
Abakozi batandukanye b’ukuri nabo bariko baranyuragira igihugu cose , imitumba yose n’uturambi bibutsa abaremwe bose iryo SEZERANO twahawe, bigisha ubutumwa bgiza bgo kwihana, kwezwa no kugororoka bagaca babatiza abizeye bose [Mariko 16:15].
Ivyo bikorwa bitera ipfuhe rinini satani n’ibikoresho vyiwe bigatuma ahagurutsa imburabgenge kurwanya Ihanga Ryera ry’Imana. Bamwe bajana amajambo y’ibinyoma mu butegetsi ngo Ishengero rya Yesu Kristo ntirikore ku mugaragaro n’umwidegenvyo. Ivyo bavyita kwotsa uburo mu kiyigira kuko bokora umunyota w’igifugutu kikabaturira. Umwami Yesu Kristo nta nahamwe yimirwa. Yishikira hose akivugira kandi akikorera.
Izindi mburabgenge satani azisuka mw’ishari, urwanko n’inzigo maze zishize hejuru nka satani zikavuga amajambo y’ubgansi, ugucokorana n’ubujuju bginshi. Kuri abo bose Mpwemu w’Imana abivuga avyeruye ngo: « Naho zitontoma ziraziritse » ni intozo si intambge. « Zirabgeja » kuko satani yaratsinze. Amasengesho y’abera ariko aracecekesha iminwa y’abavugishwa b’ibinyoma yose kuko Umwami wacu Yesu Kristo yaratsinze!
Nti hagire uwutinya uruvugo, iterabgoba rya satani, ibitero n’irementanya ryiwe. Haguruke mwese kandi mwemye, dukorere twese Uhoraho Imana yacu mu kuri no mu kugororoka, Amen!

Abakozi b’Imana bo mw’Ihanga Ryera bariko baranyuragira intara zose. Umubatizo mu ntara ya Bujumbura.

Umwami Yesu Kristo yamamare Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese ncuti z’umusaraba. Mugihe satani n’abambari biwe yataye umutwe akaba ariko aradedemba ayamuhe, Ingabo za Yesu Kristo bakora batiziganya kugira ngo bashikane benshi ku kugororoka bariko baranyuragira intara zose z’igihugu caco no mu mahanga bavuga ubutumwa bgiza bubohora kandi babatiza abizera bose ku bginshi. Barongerako bagatunganya n’ingaburo yera.
Mpwemu w’Imana aguma aduhishurira yuko hari abavugabutumwa b’ibinyoma bagiye gukwiragiza amajambo yo kugerageza gusevya no kwambika urubga Ihanga Ryera ry’Imana. Abo bazovuga ubutumwa bg’ibinyoma, abandi bahanure ibinyoma. Ntihagire uwo bizohungabanya umutima wiwe kuko Uhoraho Imana yahinduye amaambo yabo, ubupfu kuribo. Vyose vyacitse ubusa kuri bo kandi bari muyabira. Satani ntagahengwe kandi ntanisaganirizo azogirana Ihanga Ryera ry’Imana. Tuzoguma twigisha ukuri kwose, icaha tucitsa icaha, ukuri tukwita ukuri. Satani n’abakozi biwe bazoguma badedemba, basambagirika bata imitwe natwe tuzoguma dukora ushika ku mpera y’isi nkuko Yesu yabitugeze. [Matayo 28:16-20]
Muntu uri mu ntara ya abujumbura wame uzirikana ivyo Uhoraho yavuganye natwe kuko agiye kubishitsa, uwutarezwa yezwe, uwutarihana yihane kandi n’uwutarabatizwa abatizwe. Abakozi b’Imana bari kumwe namwe mu nyigisho, ubuhanuzi, umubatizo n’isangira ryera nk’uko biriko biragenda mu zindi ntara no mu makungu. Amafoto y’umubatizo wabaye uyu munsi mu gitondo mu ntara ya Bujumbura. Umwami Yesu Kristo yamamare!

INGENDO ZO GUKOMEZA NO KUBATIZA Z’ABAKOZI B’IHANGA RYERA RY’IMANA: MWITEGURE MWIHANE MWEZWE MUBATIZWE KANDI MWUZUZWE MPWEMU YERA.

INGENDO ZO GUKOMEZA NO KUBATIZA Z’ABAKOZI B’IHANGA RYERA RY’IMANA: MWITEGURE MWIHANE MWEZWE MUBATIZWE KANDI MWUZUZWE MPWEMU YERA.

Bakunzi b’umusaraba wa Yesu Kristo, aho muri hose mu ntara zose z’igihugu cacu c’Uburundi, mwitegurire kwatwakira, abafise utubazo kubaza ibibazo vyose mwibaza, abatarabatizwa babatizwe, no gutegura ingaburo Yera ya pasika muyitegurane ku buryo buhuye n’ijambo ry’Imana kuko abakozi b’ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga Ryera ry’Imana bariko baranyuragira mu gihugu cose no mu mahanga kugira ngo mukomezwe.

Mu gihe hari intumwa za satani zihagurukije zikiyitirira ihanga Ryera ry’Imana kugira ngo ziyovye abantu, hariho n’abandi babanje kwigira intama kandi ari amabingira maze bigira abakozi b’Ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana ubu bakaba barigaragaje bagenda barakwiza ubuvugishwa bg’ibinyoma, bigisha abantu umugararizo; ariko ntimugire ubgoba kuko bagiye guhura n’uburake bg’Uhoraho Imana.

Muntu wakiriye agakiza aho uri hose, ntaco bitwaye idini winjiriramwo, ntaco bitwaye Ishengero canke umurwi usengeramwo, ico uri cose urakeneye kuganira n’abakozi b’Ishengero rya Yesu Kristo IHANGA RYERA RY IMANA kuko riri hejuru y’amadini n’amashengero n’imirwi y’abantu hano kw’isi kuko ni umuryango w’ ABATORANIJWE n’Imana bagahabga ISEZERANO ryo gutwara umuvyuro n’ikanguro mw’isi imbere y’uko Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo agaruka ku mugaragaro.

Mugihe rero abasenzi n’abinginzi b’IHANGA RYERA RY’IMANA bamwe bari mu vyumba vy’amasengesho, abandi ku misozi kwinginga Imana no gusengera abari mu ngendo zo kugorora, guhumuriza, gukomeza no gutera intege; abandi bari gusemerera hirya no hino mu gihugu no mu mahanga kugira ngo mwitegurire PASIKA y’ukuri atariyo imigenzo, ikimenyetso co kuvayo kugira ngo twinjire mu gihugu c’isezerano, Amen!

Pasika yatanguye igihe FARAWO umwami wo muri EGIPUTA yagira ubgoba yuko ihanga rya isirayeli ryari mu buretwa muri ico gihugu rizohava rirwirirana rigasumba abanyegiputa. Aho rero abo bayuda nabo bari bamaze kubarirwa n’Uhoraho yuko batanga imyagazi y’intama ko ikimazi maze bagasiga amarayo yayo ku bishimaryango canke ibizingiti kugirango kibe ikimenyetso yuko umumarayika yaje gutikiza ARENGANA iyo nzu. [Kuvayo 11:4-6]

Ijambo pasika rero riva ku GUSIMBA canke KURENGANA kubgo uburinzi kwahavuye gukurikirwa no KUVA mu buretwa. Mu kirangaminsi gikurikiza inforo y’ukwezi, Abayuda bakoresha iminsi mikuru ya Pasika (PESACK canke PESAKH) yatangura ku munsi ugira 15 w’ukwezi bita NISAN ikarangira kuwa 22. Aho niho bibuka ingene umumarayika w’Uhoraho yabakingiye urupfu rw’ivago akongera akabakura mu vyara vya Farawo muri Egiputa. Mu kirangaminsi c’ubatswe na Geregori ari naco benshi bagenderako uyu munsi ukwezi kwa Nisan arikwo kwezi kwa mbere mu kirangaminsi c’abayuda nkuko vyanditswe muri TORAH, guhura n’ukwezi kwa NTWARANTE – NDAMUKIZA uyu munsi mugabo amatariki akagenda arahinduka bivanye nuko ukwezi kw’ijuru kuboneka kwuzuye kandi iryo hinduka ryaravuye no ku nama ya NICEYA yo mu mwaka wa 325 ikaba yarajaganije ibintu igashinga umunsi wayo wa Pasika. [Abalewi 23:5-8]

Ushobora kuba wibaza utubazo tumwe tumwe. Urashobora kuba uraronkera inyishu ngaha nyene mukurindira yuko ubonana n’abakozi b’Imana. Mw’Ihanga Ryera ry’Imana:

1. Turiyeza tukitunganya tukabatizwa maze tukuzuzwa Mpwemu Yera kugira ngo tuje gukorera Imana.

2. Turiga ijambo ry’Imana ryo Muri Bibiliya yose, tugasaba guhishurirwa na Mpwemu Yera aturongora kugira ngo nti tugendere ku bgenge bg’abantu.

3. Turiga kwumvira ijwi ry’Imana, kuyisiguza ikatwibira amabanga kandi tugasigura inzozi, inyereko n’ubuvugishwa.

4. Mu kwigisha ijambo ry’Imana ntitwigisha ubutumwa bg’idini canke Ishengero kanaka twigisha ukuri kwose. Tukarihera mu nzu iwacu, tukaritwara mu babanyi no mubari kure mu mashengero, mu bikorane, n’ahandi hose hashobora gushikana ubutumwa kubari kure.

5. Mu kwagura ubgami bg’Imana, nti duhera ku kwubaka amasengero n’amazu no kugura ibicurarangisho kugira ngo dukwege abantu. Ivyo bisa no guturira ibihunda. Dutangurira kwubaka imitima, tukubaka ibicaniro mu ngo, mu mihana maze abizera buzuye ubushobozi bga Mpwemu w’Imana bakabona kuja mu nyubako bagakoresha n’ibicurarangisho vyo gutazira Imana.

6. Mu bikorwa vy’Imana ntidukurikiza inyigisho z’uruvange, dukora nkuko intumwa za Yesu Kristo zabigenza mu makoraniro, mu kubatiza, mw’isangira ryera, mu gushingira, n’iyindi migirwa yose y’aba-Kristo yose bazi ico ijambo ry’Uhoraho Imana ritubarira.

7. Turi Ihanga riyoborwa n’Imana, turi ishengero rya Yesu Kristo ritaja mu mpfubyapfunyo canke ngo rigendere ku mabgirizwa y’abantu ngo barihindukize uko bagomba nkuko biri mu madini n’amashengero usanga benshi bafise akarenge muri politike, imigambge, amoko n’ibindi.

8. Ntiduhimiriza abantu gutanga ibigiracumi n’amashikanwa, gutanga ibi na biriya. Ivyo vyahinduye amashengero urudandazwa. Umuntu wese atanga uko umutima wiwe ugambiriye kandi ico atangana umunezero nkuko Bibiliya ibitomora neza. [2Abikorinto 9:6-8]

9. Inzego z’abayobozi b’Ihanga Ryera ry’Imana ziri nkuko Uhoraho Imana yazishinze, Mpwemu w’Imana niwe ayobora, akagena amabango bivanye n’ingabire yahaye umwe wese. Abita muvyo batagezwe barashobora kubaho mugabo Uhoraho Imana aratinda akabereka ikibanza cabo.

10. Ishengero rya Yesu Kristo IHANGA RYERA RY’IMANA riri mu gihugu cose c’Uburundi, mu bindi bihugu muri Afrika, Asiya, Uburaya, Canada na Amerika. Ni rimwe kandi rizokwa uko IHANGA RYERA RY’IMANA rihuriyemwo abatoranijwe bavuye mu madini yose, amashengero yose, amoko yose n’imihingo yose y’isi nk’uko bizoba Yohana yavyeretswe bimeze mw’ijuru [Ivyahishuriwe Yohana 7:9] ni rya shengero Yesu Kristo azoza gutora rihamagarira umuntu wese aho ari hose ahamagarirwa kwitegura: ukwihana icaha n’akaha, ukwitunganya akezwa, uwutarabatizwa akabatizwa mw’izina rya Yesu Kristo, uwutaruzuzwa Mpwemu Yera akuzuzwa akavuga mu ndimi, tukiga ijambo ry’Imana rynditse muri Bibiliya Yera maze tukaja guhindura abaremwe bose intumwa za Yesu Kristo [Matayo 28:16-20]

Dans ces moments de Pâques laissez Christ Jésus vous livrer son cœur.

En tant qu’enfants de Dieu, nous en­trons dans une se­maine im­por­tante en cette an­née 2021 : nous al­lons com­mé­mo­rer la ré­sur­rec­tion du Christ.
Pour plusieurs d’entre nous, c’est même la fête la plus im­por­tante du chris­tia­nisme ! Sin­cè­rement, je crois qu’il est fon­da­men­tal que nous prenions le temps de mé­di­ter sur ce que Jé­sus-Christ a vécu si nous voulons expérimenter la vraie vie.
chaque acte et chaque pa­role de Jé­sus-Christ nous donnent des le­çons tous les jours.
Oui ! Mé­di­ter sur la vie, sur la mort et sur la ré­surrec­tion de Christ peut lit­té­ra­le­ment trans­for­mer votre vie.
Avez-vous déjà pen­sé aux der­nières pa­roles de Jé­sus-Christ à Ses dis­ciples ?« C’est le der­nier jour avant la fête de la Pâque. Jé­sus sait que le grand mo­ment ar­rive pour Lui : Il doit quit­ter ce monde et al­ler au­près du Père. Il a tou­jours aimé Ses amis qui sont dans le monde, et Il les aime jus­qu’au bout«  (Jean 13.1).
J’i­ma­gine à peine l’in­ten­si­té palpable de ce mo­ment ! Là, dans l’in­ti­mi­té, Christ livre Son cœur à ceux qu’Il n’ap­pelle plus « ser­vi­teurs », mais « amis »…
Durant cette semaine, je vous encourage à lire les chapitres suivants, dans lesquels vous trouverez les dernières paroles de Jésus : Jean 13, 14, 15, 16 et 17. Je pro­clame que le Sei­gneur se tient près de vous, au mo­ment où vous li­sez ces mots, afin de vous ré­vé­ler votre va­leur et de vous rap­pe­ler la puis­sance de Ses pa­roles, sur­tout Ses der­nières.
Au­jourd’­hui, je vous in­vite à prendre du temps dans la pré­sence du Roi. De­man­dez-Lui d’im­pré­gner votre cœur de Ses pa­roles qui donnent la vie ! N’oubliez pas qu’Il a tou­jours aimé Ses amis qui étaient dans le monde, et Lui, Il les aime jusqu’au bout. Écou­tez ce qu’Il veut VOUS dire.

Seul Christ peut transformer les cœurs des gens.

Je pense souvent à la su­pé­rio­ri­té in­com­men­su­rable de la vie en Christ, com­pa­rée à d’autres re­li­gions ou phi­lo­so­phies. Vous savez, les « grands » phi­lo­sophes de ce monde peuvent nous ame­ner à pousser notre réflexion – ce qui n’est pas une si mau­vaise chose – mais seul Christ peut trans­for­mer les cœurs et chan­ger une vie.
fê­ter Pâques, c’est cé­lé­brer la li­ber­té en Christ.
La peur et l’angoisse ne peuvent s’en­ra­ci­ner dans un cœur où l’Es­prit de Christ règne.
Jésus dit : « Moi, Je prie­rai le Père. Et Il vous don­ne­ra Quel­qu’un d’autre pour vous ai­der, Quel­qu’un qui sera avec vous pour tou­jours »(Jean 14.16).
Le mot « autre » vient du mot grec al­los qui si­gni­fie « un autre de la même na­ture, de la même sub­stance, du même ca­rac­tère que… ». En d’autres termes, Jé­sus-Christ nous dit : « Vous ne se­rez ja­mais seuls ! Vous n’avez pas à avoir peur ! Je vais payer le prix afin que vous puis­siez vivre dans Ma pré­sence, au quo­ti­dien. »
du­rant cette se­maine de Pâques, pen­sez :

 • À la réa­li­té de votre re­la­tion avec Jé­sus.
 • À la grâce de pouvoir par­ler avec Lui.
 • Au privilège d’avoir ac­cès à Sa Pa­role.
 • À la réa­li­té de votre li­ber­té.
 • À la sub­stance de la puis­sance qui ré­side en vous.
 • Vous ne pou­vez plus ac­cep­ter de vivre attaché(e) à des chaînes de peur, de honte ou de so­li­tude ! Vous êtes aimé(e) de Dieu. Il vous le prouve en vous en­voyant Son Es­prit ! Ce sont la mort et la ré­sur­rec­tion de Christ qui rendent cela pos­sible.
 • Au­jourd’­hui, priez avec moi : « Jé­sus, Tu as don­né Ta vie pour me sau­ver de l’en­fer éter­nel, mais également pour me donner la paix au quo­ti­dien. Je re­fuse tout es­prit de peur et d’an­xié­té ! Mer­ci pour ma dé­li­vrance ! Amen. »