Umubatizo mu gisagara ca Bujumbura kuri uwu wa 19/07/2021

Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo yamamare!

Hari ivyo satani yumva kandi akabonesha amaso maze agashangashirwa, akajugumira mbere bikamutera kudedemba. Ivyo navyo ni iyo ubutumwa bgiza bubohora ababoshwe buvyzwe, umunyavyaha akizera, akihana, akabatizwa maze akuzura Mpwemu Yera. Satani aca amenya yuko ibisaka vyiwe bihiye agatabaza abiwe bose kugira ngo bazimye uwo muriro. Ico adatahura n’uko igihinda ca Mpwemu Yera iyo cururutse na vyabiduga n’ibidege vya karuhariwe mu kuzimya nti vyegera. Barabaze ivyabaye i Yerusalemu umunsi wa Pentecôte igihe Mpwemu Yera yururuka. [Ivyakozwe n’intumwa 2:1-47]
Muri ibi bihe tugezemwo vyo gusenga twiyeza, tusengera umugeni; ntihagire uwubasamaza abazanira amajambo atagira akamaro [Yobu 15:3] uwo mumubgire yuko ariko arisevya kandi yuko azana amajambo asenyura abayumva maze uhite wigendera [2Timoteyo 2:14]
Ibi bihe turimwo, umuntu wese yitature na mugenziwe, usabe imbabazi aho ukwiriye kugizaba, uharire abagufitiye imyenda kandi wirinde icogucafuza cose kugira ngo wegere intebe y’Imana gusenga atajwi rikwagiriza ikibi.
Abo bariko baravuga ngo bigishijwe yuko KRISTO YESU atari muri Bibiliya mubahumurize kandi mubahe gusoma, mubigisha mu burwaneza yuko izo ari inyigisho ziva kuri satani, ubgambere yirengagiza yuko ijambo BIBILIYA ari ikigiruki risigura IGITABO mu kirundi, ubgakabiri yuko ivyo vy’amacakubiri y’amoko, imigambge, amadini n’ibara ry’urukoba atari impari z’uwa-Kristo kuko Uhoraho Imana dusenga ari MPWEMU itagira moko, imigambge , amadini…kandi yuko abayisenga bayisenga mu kuri no mu Mpwemu.
Ubgagatatu muti izo nyigisho zivuga yuko KRISTO ari ikintu kitari muri Bibiliya, uti musiguze neza KRISTO risigura MESIYA kandi muri Bibiliya yose niwe wenyene avugwa kuva mw’itanguriro gushika kw’iherezo muba gusoma muri: [Abaroma 3:24, 1Abikorinto 15:22, Abigalatiya 2:4 na 16, Abayefeso 1:3-4, Abifilipi 4:7, Abikolosayi 1:28, 1Abitesaloki 4:16, 1 Timoteyo 1:14, Filemoni 1:6, 1Petero 5:10] Kwigisha yuko Kristo ritari muri Bibiliya ni n’umuswa wihanga kuguguna ibuye ry’isare.
Umwami Yesu Kristo yamamare!

Umunezero n’amashimwe kubga beneData binjiye mu muryango w’Abera i Gitega. Babatijwe uyu munsi kuwa 17/07/2021

UMUBATIZO W’IHANGA RYERA RY’IMANANA WO KUWA 17/07/2021

Turi mu bihe bidasanzwe aho twahejeje kwibukanya ivyaciye mu buvugishwa vyose, ubuhanuzi twahawe bgose n’amasezerano Uhoraho Imana yaduhaye yose.
Twibukijwe kandi ingingo nkurunkuru umuntu wese muri twebge ategerezwa gusuzuma yuko akwije mu bugingo bgiwe: Ukwizera, ukwihana, ukubatizwa, ukwukuzuzwa Mpwemu Yera no gusuzuma yuko ata cagezwe c’Imana kuko mutsinda.
Twahamagariwe guhindura amahanga yose abigishwa b’Umwami n’Umukiza Yesu Kristo no kubabatiza. Ico nico twakoze uyu munsi aho beneData bizeye bakihana maze bakarura yuko Yesu Kristo ari Umukiza wabo babatijwe riva kandi twese twabanezererewe.
Mugenzi aho uri hose, ntugasamazwe n’ibitwenza, ibinezero, imigisha n’abasezerano gusa. Unezerererwe cane abihanye,ababatijwe na beneData bagiye gutaha ubukwe kuko hariho abacunguwe n’amaraso ya Yesu Kristo bagiye gutaha vuba.
Kuri iyindwi dutangura, uretse amasengesho yo kuwa 21/07/2021, tugiye kuguma dusengera umugeni agiye gutaha vuba cane. Bazoturamukirize Abera bose bari hariya bati ABERA basigaye mu gihugu barabatasha. Uti bari inyuma baraje. Tuzigamwe ngo twegeranye kandi dutegure umugeni.
Aba ni beneData binjiye mu muryango w’Abera uyu munsi.

Duze amashimwe k’Uhoraho Imana mwese

MWESE NI MUDUZE AMASHIMWE K’UHORAHO IMANA

Hanga Ryera ry’Imana, duza amashimwe muririmbire kandi mutazire Uhoraho Imana kuko iki ni cagihe.
Mugeni wa Kristo Yesu shima, kandi ushimana umunezero mwinshi kuko ugiye gutaha iwacu mw’ijuru kuruhuka isabato y’ubugingo budashira.
Uwisezerano, shikama kandi ushire amanga usenga urudaca kuko igihe kiregereje aho ugiye kwegeranya iminyago uzotwara kwa Data.
Igishe abantu bose kwizera, kwihana no kwezwa babatizwe neza kandi buzuzwe Mpwemu Yera.
Ubigishe kwisuzuma bamenye yuko ata cagezwe c’Imana na kimwe kibatsinda kuko twahamagariwe kuba ABERA.
Umwami Yesu yamamare!

Ntiwovuga yuko wubaha Imana ivyagezwe vyayo ntuvyubahe kuko kwubaha Imana ni mu kubaho kw’uuntu.

WOVUGA GUTE YUKO WUBAHA IMANA KANDI UTUBAHA IVYAGEZWE VYAYO? UKWO NI UKWIHENDA.

Ku bicaniro vy’Ihanga Ryera ry’Imana, ibiri mu gihugu cacu c’Uburundi n’ibiri mu makungu hiyo mu mahanga iyo Abarundi basabagiriye, twahawe urutonde rwo gushimira Uhoraho Imana no kuyigira kubera ubuntu, urukundo rwayo rutangaje.
Ni ngaho kuri ivyo bicaniro twigira kwubaha Uhoraho Imana muri vyose. Kugendera ivyagezwe vyayo mu kurongorwa na Mpwemu Yera. Ntawoshobora kuvuga ngo arubaha Uhoraho Imana kandi akigendera mu vyaha:

 1. Ntawovuga yuko yubaha Imana kandi agupfukamira izindi mana, agisenga ibishushanyo, akiraguza, akibandwa kandi agipfa kuvuga izina ry’Uhoraho Imana kuvyo ubusabusa. Uwubaha Imana arubahiriza n’ikimenyetso c’ukwera kw’Imana ariyo sabato, umunsi wo kuruhuka no gutazira maze abantu bakama bejejwe kandi bahesha Imana icubahiro muri vyose. [Kuvayo 20:1-11]
 2. Ntawovuga yuko yubaha Uhoraho Imana kandi akigarariza ntiyubahe amamuruta n’abavyeyi biwe, akibesha, aciba, acica, agisambana, akigira ishari, ari ikinebge, acagiriza abandi ibinyoma, acipfuza, acihora agakora n’ibindi bizira. [Kuvayo 20:12-20]
 3. Ntawovuga yuko yubaha Uhoraho Imana kandi atejejwe mu mutima wiwe no mu ngeso ziwe, akigunga abandi, adafasha aboro, abarwaye n’abageze mu zabukuru. Atitaho ababoshwe, impfuvyi n’abapfakazi; ataja guhindura amahanga abigishwa ba Yesu Kristo, atumvira Mpwemu Yera ngo amurongore mu nzira zose zo kugororoka. [ Matayo 28:16-20, Yohana 13:34-35, Zaburi 114:10, Abaroma 8:14]
  Ntihakagire uwibesha ngo yibande ku gice kimwe ca Bibiliya ngo yiyibagize yuko Imana yahumetse isezerano rya kera yuko ariyo yahumetse isezerano rishasha. Kandi ivyagezwe vy’Imana ntituvyamiza mukakanwa kuko indyadya z’abafarisayo zibigenza, turabibamwo bigatuma ukubaho kwacu guhimbara Imana kuko yagize iti: « Nzoshira ivyagezwe vyanje imbere muribo, mu mitima yabo niho nzovyandika; nzobabera Imana nabo babe abantu banje. Kandi ntibazoba bacigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, canke ngo yigishe uwo bavukana ati menya Uhoraho; kuko bose bazonyimenyera… » [Yeremiya 31:33-34, Abaheburayo 10:14-17].
  Ntihakagire uwacunguwe n’umwe anyiganyizwa canke ngo azimizwe n’utujambo n’inyigisho z’abishira hejuru. Yesu Kristo niwe wenyene wo kwamazazwa ibihe vyose kandi tumenya neza yuko tumugororokeye iyo ata cagezwe na kimwe kidutsinda.
  Ku bicaniro Uhoraho Imana araza akatuganiriza kandi akatwibira amabanga menshi atuma twama mu mashimwe. Kristo Yesu yamamare!

Amabanga y’ikuzimu aguma ashirwa ahagaragara kuko satani yaraneshejwe

AMABANGA AVUYE KU MUSOZI W’AMASENGESHO KURI UWU WA 14-07-2021
Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese mwakiriye Yesu kristo kuba Umwami n’Umukiza w’ubugingo bganyu. Ubu butumwa ni ubganyu vy’umwihariko. Bantu mwese, uko muri kwose n’aho muri hose mwumva Uhoraho Imana avuze mukagira muti amen, mwakire ubutumwa bg’ibanga bgururutse buva mw’ijuru. Ijambo AMEN ni ururimi rwo mw’ijuru twosigura mu Kirundi nka ni bibe gutyo. Nti mugatinye kurikoresha nk’uko abadayimoni batinya iryo jambo kuko ryuzuye ubushobozi co kimwe na HALELUYA, co kimwe na KRISTO risigura MESIYA barayumva bakadegedwa. Mbere imburabgenge rigerageza gutukira iryo zina ry’ubushobozi. [Abifilipi 2:9, Ivyakozwe n’Intumwa 4:12]
Mu ndwi iranganyiye, abari ku bicaniro vy’Ihanga Ryera ry’Imana vyose uko birenga 90 twarababariye yuko ijuru ryahamagariye ABERA bose gusengera Umurongozi,abanyengabiren’abandibakozibosebobaabarimw’Ishengerorya Yesu Kristo canke abakiri mu madini n’amashengero atandukanye yikorewe n’abantu. Twabibabariye kubera yuko Uhoraho Imana yari yavuze yuko hariho ubutumwa buri mw’ibahasha bugiye guhishurwa n’abahizi mu kwegera no gusiguza Uhoraho Imana. Benshi baribajije bati ayo mabanga ni ayahe ko Ihanga ry’Imana ryamaze guhabga ukwezi, itarike n’isaha isezerano rigiye gushikirako!
Ayo mabanga ni ayo kumenywa na beneyo bose mbere na satani akamenya yuko ataco yambariye kuko dufise Imana Nyeningabo izi vyose, ibona vyose na hose kandi yibira amabanga abasavyi bayo:

 • Ubgambere, satani yateguye ibitero bikomeye ku basemerezi bose, abasenzi bose n’ivyumba vy’amasengesho bikorerara mu kuri no mu kugororka; akoresheshe abadayimoni n’ivyitso vyabo bisanzwe biri hano kw’isi. Ni kugira ngo agerageze kuburizamwo amasezerano no guhungabanya Ishengero rya Yesu Kristo ririko rirategura umugeni.
 • Ubgakabiri abadayimoni bahimirizwa kuza ku bginshi bavuye i kuzimu mu bgami bga satani, baciye mu tuburi dutandukanye turi mu gihugu ariyo matongo y’abapfuye n’ahantu hose hari imva z’abapfuye batubaha Imana. Umugambo wabo ni kugira ngo baze gufata mu mugongo ingabo satani yahagurukije mu binyegeza mw’ijambo ry’Imana n’ishitswa ry’amasezerano kugira ngo barwane. Abo ntibashobora kwatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, bamubangikanya n’ibindi bibarekera mu vyaha.
 • Ubugira gatatu abadayimoni baje bakubita urutoke ngo abgomba kuzibira umugeni ngo ntaduzwe mw’ijuru. Bagomba kandi kuzimya Ingabire z’abavugishwa n’abavugabutumwa b’Ihanga Ryera ry’Imana
  WWW.ABISEZERANO.COM IHANGARYIMANA@GMAIL.COM APP:ISEZERANO TEL: +257-61097472 IHANGA RYERA RY’IMANA
  ngo zirababangamiye kuko ivyo bategura vyose n’ivyo bariko barakora vyose bica bimenyekana.
  Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese mufise ibanga ry’Imana ryo kwemera no kwerekwa amabanga y’ijuru no kw’isi, iki ni ca gihe co kutanjanjwa kuvyo IMPWEMU YERA ahishura. Kubgivyo mushikirijwe izi ngingo zikurikira:
 1. Umwe wese yiyeze mu kwatura ivyaha vyiwe vyose no mu kwihana ubutagisubira inyuma kandi atunganye ingeso ziwe muri vyose kugira ngo agororokere Imana n’abantu no mu tuntu duto duto. Tugeze mu gihe Mpwemu w’Imana ashaka kuvugana n’umwe wese. [Abalewi 20:7-8, Yoshuwa 3:5, 1Petero 2:9-12]
 2. Umwe wese yigirwe kure kandi ntashire umutima ku vyiyumviro n’inyigisho z’ivyo bikoresho vya satani bitatura yuko Yesu Kristo ariwe Uhoraho, Itanguriro n’iherezo rya vyose, Inzira n’ukuri n’ubugingo n’isoko y’ukubaho kwacu. Utaravye neza basa n’abakozi b’Imana kandi bakoresha ishaka n’ubgira. Mugabo igipimo ni kimwe gusa: Baratinya izi rya Yesu Kristo uko riri. Rwanye kandi mutsinda abo badayimoni n’impwemu zinyegeza mw’ijambo ry’Imana, bishira hejuru maze Yesu Kristo yamamare! [1 Yohana 4:3-6]
 3. Sengere abera bose na cane cane umugeni agiye gutaha, mutarira canke ngo mu nihe ahubgo munezerwe mu shima Uhoraho Imana yuko bagiye kuruhuka imiruho y’iy’isi. Musengere umurongozi w’Ihanga Ryera ry’Imana n’abahagaze ku munara w’amasengesho bose. [Matayo 24:24]
 4. Fate Bibiliya yawe mu kuboko kw’iburyo, werekeze ahari irimbi canke akaburi ariryo tongo ry’abapfuye. Abahizi barishikira kw’itongo ry’abapfuye, tuvuga yuko abafise ibanga ryo kwugara amayira y’ikuzimu barazi aho baja n’ingene duhora tubigenza. Umuntu wese asenge yugaza amarembo y’ikuzimu, umpwemu mbi ziseruka zishe , zipfe, kandi n’umuriro w’amasengesho umanuke ikuzimu kwa satani. Satani nazoducana umutaru kuko nico twahamagariwe ijoro n’umurango. [Matayo 16:17-190
 5. Dushime kandi twigina Uhoraho Imana yuko agiye gushira abansi bayo munsi y’ibirenge, tumushimira ivyiza yakoze, amabanga yahishuye n’ingene agiye gutabara abera bose aho bashagaje mu gihugu no kw’isi. [1 Abitesaloniki 5:16-18]
  Urwo rugamba rwacu si mu majambo canke imihango yo gutongera, kandi si mu bipfunsi canke mu bikoresho vy’umubiri, ni ku mavi, mu vyiyumviro, mw’ijambo ry’Imana no mu masengesho y’urutavanako. Amasengesho niyo migozi tubohesha ivyitso vya satani vyirirwa biraroha hano kw’isi kandi niwo muriro duturiza satani n’abadayimoni biwe biwe. Yesu Kisto yamamare!

Umubatizo w’Ihanga Ryera ry’Imana mu gisagara ca Bujumbura kuri uwu wa 10/07/2021

UMUBATIZO W’IHANGA RYERA RY’IMANA MU GISAGARA CA BUJUMBURA KUWA 10/07/2021

Nk’Umwamu n’Umukiza wacu Yesu Kristo yabidutegetse nk’uko tubisanga muri [ Matayo 28:16-20] tuguma tunyuragira igihugu cose c’Uburundi nk’uko tubigira no mu bindi bihugu biri kuri iy’isi dutuyeko twigisha ubutumwa bgiza bubohora ababoshwe, buruhura indushi bugashikana benshi ku Kwizera, kwihana no kugiroroka.
Abizera bose turababatiza, ababatijwe bose bakegera imeza y’Umwamu n’Umukiza wacu Yesu Kristo. Twigisha abantu kwitondera ivyagezwe vy’Uhoraho Imana yacu , kurongorwa na Mpwemu Yera no kuba abidegemvya mu kugendera mu kuri.
Uyu munsi twari twatewe iteka ryo kubatiza abizera bashasha kuko turondera iminyago tuzoshikiriza Umwami Yesu Kristo mu gihe kiza.
Muntu utarizera, Muntu ukiboshwe n’amangetengete, muntu ukiboshwe n’inyigisho z’amadini canke utabatijwe umubatizo w’ukuri; izi mburi zicana canako hirya no hino zirakuraba igihe kiraje aho Abera bagoma kwambuka. Ntusigare inyuma utizeye ngo ubatizwe, utihanye neza ugira ngo ubeko uburinzi bg’Imana. Ifatanye n’Ihanga Ryera ry’Imana, Amen.
Umwami Yesu Yamamare!

Irinde gukurikiza inyigisho z’uyu mwagushi zihamagarira abantu gucamwo / uwicisha inkota azosogotwa n’iyindi.

NTIHAGIRE UMUNTU MUZIMA AZIMIZWA N’INTUMVA YITWA MUHIMPUNDU LAMBERT AHAMAGARIRA ABARUNDI GUCANAMWO .

Bumvise twitwa Ihanga Ryera ry’Imana baca baratwikurikiza bibagoye baca biyita ngo Ihanga ry’abatewokarate, hanyuma ngo Ihanga ry’abanyavyagezwe none ubu naho biyita ngo Ihanga ry’abatuda bukuri. Ako kagwi gahagarariwe n’umuzamyi yitwa Muhimpundu Lambert yitaziriye Muyihimpundu Yosuwa. Uwo ariko arasuka ibintazi mu kaga yifata amajwi akayandagaza ku mbuga abahamagarira abantu guta imirimo yabo… Yemwe yemwe mwirinde abo bantu binyegeza mw’Ijambo ry’Imana kandi ari imihari n’imigambge ya politike. Irinde inyigisho z’urwako no gutungana intoke zikwiragizwa n’uwo muhemu ariko ararondera abo atembana. Ni aje ahabona areke kubundabunda yigisha ububisha.
Bumviriza Imburi n’ubuhanuzi abandi baburira abantu kwihana ivyaha vyabo kugira ngo bakire uburake bg’Imana, nabo bakiyimika, bakigisha ibinyoma kugira ngo bashikane benshi mu mahonero.
Yesu Kristo yatubariye yuko uwicisha inkota nawe azosogotwa n’iyindi. [Matayo 26:52] Ntihakagire uwizera n’umwe wo mw’IHANGA RYERA RY’IMANA yoshwa n’ico gikoresho ca satani. Inkota dufise twahawe n’Uhoraho Imana ni Ijambo ry’Imana [Abayefeso 6:17] kandi dufise ubushobozi mw’izina rya Yesu Kristo [Abifilipi 2:9-11]
Abo bangushi bikurikiza Ihanga Ryera ry’Imana bagiye kubonera ivyo Farawo n’abiwe baboneye mu kiyaga gitukura Ihanga ry’Imana rihejeje kwambuka. [Kuvayo 14:5-29]

Woamagarira abantu ngo bate imirimo ibabeshaho n’imiryango yabo kugirango baryane, bicwe n’inzara n’ubukene kandi basanzare kugira ngo uhakure iki?

Uhoraho Imana asaba abantu kwihana, kwezwa no kurindira ivyiza vyinshi yabateguriye mugabo bakaguma mu bikorwa vyabo, gukundana no kubaho barindiriye ukugira neza kw’Imana.

Ihanga Ryera ry’Imana mu ntara ya MWARO riguma rigasara

MUBICANIRO VY’IHANGA RYERA RY’IMANA MU NTARA YA MWARO.

Iyo hageze ibihe vyo gukorera igihugu no gukorera imiryango yacu mw’Ihanga Ryera ry’Imana tuba abambere tugakorana umwete n’ubgira. Iyo hageze gusenga naho ni nk’aho haba hageze gukumburukanya ivyo iyo iwacu mw’Ijuru. Nkuko muvyibonera kuri kimwe mu bicaniro vy’amasengesho y’Ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana mu Ntara ya Mwaro dusidukana n’iyonka tukiyeza, tugatazira, tugasenga, tugasangira ijambo ry’Imana nayo ikatuganiriza mu kutwibira amabanga bigatuma tugendera mu muco.
Ivyumba vy’amasengesho biruzura hakazima, Imana irateishimira kanatsinda yarafuhaye abakozi bayo yemera bakayemerera. Muntu uri mu micubgararo, Umwami wacu Yesu arakurindiriye ngo usangire umunezero n’abera. Arakubohora imigozi y’amacakubiri y’amoko, imigambge, amadini n’ibindi maze aka kugira umuraganwa nawe w’ijuru.
Umwami Yesu Kristo yamamare!