Ibimenyetso vy’ibihe: Umwungere mukuru wa Ekleziya katolika yashize ahabona umugambi werekana yuko iryo dini ryataye umurongo ngo abasangiye ibitsina bashobore kurongorana

Papa ariko aravuga yuko abagabo borongora abandi bagabo, abagore nabo bakabigira uko ni igisesema ku Mana

Ibimenyetso vy’ibihe

Umwungere mukuru wa Ekleziya katolika PAPA FRANCIS yashize ahabona yuko abasangiye ibitsina bashobore kurongorana. Papa Francis yatanguye avuga ngo jewe ndiki kugira ncire urubanza abagabo bahuza ibitsina, n’abagore barongorana. Uyu munsi hoho yabivuze avyeruye ngo ni babahe uburenganzira bgo kwabirana. Ubu ni ca gihe c’umugararizo cahishuwe camaze gushika. Mwebge mukiyoboka KATOLIKA mumenye yuko mwamaze kuva mu nzira yo gusenga Uhoraho Imana.

Muzirikane kandi yuko ari ico caha c’abagabo ku bandi n’abagore ku bandi catumye Imana irimbuza Sodoma na Gomora umuriro w’ibizuku. [Itanguriro 19:5]

Co kumwe na rya dini risoma iduwa rikama ritanga ibimazi vy’amaraso y’abantu kw’irayidi. [ Gusubiramuvyagezwe 18:10& 2 Abami 21:6] muri idini nyina wa Malaya rivuga ngo abasangiye ibitsina bashobora kwabirana. [Abalewi 18:22 & Abalewi 20: 13] Ivyo vyose ni ivyaha vy’ikizira k’Uhoraho mwogururiye. Uwufise umutima yitandukanye n’ivyo bizira vy’ubuyobe.

Abavugishwa b’Ihanga Ryera ry’Imana bose babariwe yuko Uhoraho Imana aje gushitsa ivyo yasezeraniye ihanga ry’Abarundi

Ubuhanuzi buva mu bavugishwa b’Ihanga Ryera ry’Imana burabura yuko Uhoraho Imana agira adushitseko ivyo yadusezeraniye.

Amasezerano agiye gushika ku gihugu c’Uburundi aho amarira n’amaganya agiye kuba mu kanya gato hanyuma hakaza ibihe vy’impore ku barundi bose, amadini adahagaze mu gakiza asambuke, abahagaze ku moko y’abahutu n’abatutsi babure inzira kuko Uhoraho Imana aje kwimika abo yitoranirije.

Harageze yuko ca kimenyetso ca nyuma gishika. Tugira twambukire mu Burundi bushasha bg’isezerano, Amen!

Intahe y’umubiligi yandikiranira na Melchior Ndadaye mu buto bwiwe.

Mu gihe twibuka imyaka 27 irangiye Prezida Melchior Ndadaye agandaguwe, nshimye gusubira kubasangiza intahe y’uwamumenye mu buto bwiwe. Umubiligi Michel Elias amenyesha ko yamenye Melchior Ndadaye mu myaka ya za 70 bahuriye mu Rwanda iyo yari yarahungiye. Mu bamuvyina canke mu bamuvuma, eka n’abatanguye kumwiyitirira ubu vuba kugira bamugire ikirwanisho ca politike, ni benshi baza gutangara basomye amakete Ndadaye yanditse akiri muto. Iyi ntahe imaze imyaka indwi : Michel Elias yayikoze muri gitugutu 2013.

Icambere umuntu ashoka abona ni ukuntu Ndadaye yaciye ubwenge hakiri kare cane. Usomye amakete yiwe ukumviriza n’ivyiyumviro vyiwe, wumvamwo umuntu yari yarasomye ibitabo vyinshi kandi yakurikirana ama politike yari mw’isi. Uyu musi si benshi ku myaka yiwe boshobora kwandika ivyo yandika.

Ica kabiri gitangaje ni ingene Ndadaye yashishwa n’abo yita les « hutistes ». Muri ayo makete asigura ko hutisme ari ivyiyumviro vy’imburakimazi zishaka gukwegera igihugu mu kwubaka intwaro y’igihutu. Naho yari mu buhungiro, ntiyigeze afata ko ingorane z’Uburundi zubakiye ku bahutu n’abatutsi, we yabona ko hariho akagwi gato k’abahutu n’abatutsi bifise  » les bourgeois » bashaka gucinyiza igifyo c’abahutu n’abatutsi ba nyarucari, bamwe bose bagahenda abo basangiye ubwoko ngo bariko barabagwanira. Ndadaye ntiyishimikiza ubwoko, ahubwo yagendera mu vyiyumviro vyari bikomeye mu gihe ciwe bita « marxisme ». Abagendera ku vyiyumviro vy’ubuhutu gusa akoresha amajambo akomeye cane mu kwerekana ko ataco bamaze « des profiteurs ridicules, tout autant idiots les uns que les autres » canke « des fascistes qui manipulent la bombe tribale ».

Ica gatatu gitangaje ni urugero yariko rwo kwanka intwaro za Kayibanda na Habyalimana mu Rwanda kandi ariyo yahungiye. Izo ntwaro naho zari iz’abahutu yabona ko ataho zitaniye n’intwaro z’abasirikare b’abatutsi zari i Burundi. Bose yabagiriza ko bakoresha aka mwana wa mama, ko buzuye amacakubiri y’amoko n’intara, kandi ko ataco bamariye umunyagihugu mutoya.

Ikintu gitangaje cane kuri Ndadaye akiri muto ni ukuntu yatahura ibibazo vy’agateka ka zina muntu mu myaka bitari bwakomere nkuko tubivuga mu gihe c’ubu. Umubiligi Michel Elias avuga ko Ndadaye yamusavye mu 1981 ko yomufasha gutanguza ikinyamakuru « Icabona » cari kijejwe gushira ahabona ukugene ubutegetsi bw’ico gihe bwariko burahungabanya agateka ka muntu. Aho twobibutsa ko mu 1991 naho Melchior Ndadaye yabaye mu bashinze ishirahamwe Ligue Iteka riharanira agateka ka muntu. Aho ntawokwibagira ijambo Ndadaye yashikirije umusi yimikwa kuba umukuru w’igihugu aho yashimitse rwose ku bijanye n’agateka ka muntu (tuzobigarukako ejo). Ibihe vyiwe vyose vyaranzwe no kugwanira iteka ry’umuntu.

Naho abivuga mu gifaransa, reka nshire mu kirundi agace gato k’ikete Melchior Ndadaye yanditse muri gitugutu 1977 aho yariko avuga uko yabona abatwara Urwanda muri ico gihe :
« Iyo ndavye hano hafi yanje abiyita incabwenge, mbona abantu b’imburakamizi barajwe ishinga n’amaronko gusa bakantera akagongwe. Michel, hano hadutse ingwara bita Kuronka Induruburi, bisigura guca amahera. Abantu bose bari mw’ihiganwa ryo kurondera ifaranga hasi hejuru. Ahantu hose ububare buriko bumera nk’ibizinu. Abandi bariko bahiganwa mu kwubaka amazu yo gukotesha ku bazungu bakora hano, ku mashirahamwe mpuzamakungu no kuri za ambassades ; ayo mazu bayubaka mu mahera basahura mu bigega vya Leta canke muvyo bita politike y’ingurane. Aho rero simvuze ibijanye n’ukurya ibiturire biriko biregereza urugero rwo mu gihugu kibanyi ca Zaïre (Congo y’ubu). Nta mukobwa akironka akazi atabanje kuryamana n’abakuru. Bamwe mu bagenduzi basigaye babatazira  » Monsieur 10.000″ kubera atawuronka akazi atabanje kubapfumbatisha igiturire c’ibihumbi cumi (hafi imiliyoni zibiri z’amarundi y’uno musi). » Womengo ariko avuga Uburundi bw’ubu.

Melchior Ndadaye yinjiye muri politike akiri muto cane ku buryo yarongoye umugambwe wa mbere arengeje gato imyaka 20 y’amavuka. Inyuma y’imyaka icumi yamaze mu buhungiro yahavuye atahuka i Burundi mu 1983, haciye imyaka icumi ahungutse aca aba umukuru w’igihugu. Abansi biwe ntibamuhaye akanya ko gushira mu ngiro ivyiyumviro vyiwe kuko yagandaguwe amaze amezi atatu gusa ku butegetsi.

Amakuru avugwa cane mu gihugu cacu c’uburundi.

Ugusomwa kw’urubanza n’ibihano baciriwe abishe umukuru w’Igihugu c’Uburundi Melchior Ndadaye n’amasinzi y’Abarundi yaciye agandagurwa.

Petero Buyoya, Ndayidaba Celestin, Nahigombeye Anicet, Niyonkuru Laurent, Gunungu Gabriel , Simbanduku Pascal, Nzosaba Juvenal, Sinarinzi Mamert, Nurunziza Alfred, Daradangwa Jean Bosco, Cishahayo Gerard, Kadege Marie Alphonse, Rukingama Luc, Bararunyeretse Libere, Mukasi Charles na Girukwigomba Astere bagiriwe n’icaha co kwica umukuru w’igihugu n’amasinzi y’Abarundi baca barigwa umunyororo wo guherayo.

Umubonano hagati y’abashikirangaji b’Uburundi n’Urwanda.
Umukuru w’igihugu c’Uburundi avuga yuko yazindutse ari kumwe n’umutambukanyi wiwe ngo baja kuramutsa igiti co mw’ishamba kigenzi cabo. Vyayobeye abantu!
Umushingamateka Manasse Nzobonimpa yashimiye ibihugu vy’Uburundi n’Urwanda

Yavize ati: “

UBUTUMWA BWO GUKEZA RETA Y’UBURUNDI NA RETA Y’URWANDA.

Kuri uno musi igenekerezo rya 20/Gitugutu/2020,twumvise ko ku mupaka wa NEMBA habaye ibiganiro vya mbere mu mateka y’ibi bihugu vyacu vy’Uburundi n’Urwanda kugira ingorane ziri hagati yavyo zitorerwe inyishu mu mahoro n’umutekano kugira abaturage b’Urwanda n’abenegihugu b’Uburundi basubire kugenderanira nkuko vyamye kuva kera cane,mbere bishobotse ama reta y’Uburundi n’Urwanda basubire gufashanya narirya ingorane ivyo bihugu vyacu bifise nyinshi usanga zisa.

Ku bitwerekeye nk’umurundi akunda ibi bihugu,turakeje cane ama reta y’Uburundi n’Urwanda ku ciyumviro gihambaye c’ubuvandimwe kugira imigenderanire isubire uko yamye kuva kera.
Abarundi n’abanyarwanda n’abavukanyi,mu bavukanyi ingorane ntizibura ariko inzira ya mbere n’ukuzitorera umuti mu mahoro no mu bwumvikane.
Ikintu dushimye gusumba ibindi,n’uko ibi bihugu vyacu vyiyemeje gutorera inyishu ibibazo bifise bitarinze kurondera abahuza na kare bohava bavangavanga ibintu kandi abarundi n’abanyarwanda barishoboye.

Mu kurangiza,naho ntajejwe guhanura ama reta y’Urwanda n’Uburundi,uwuzonshikirira aya ma reta yacu uko ari abiri,azoyansabire kugendera akaranga k’abami b’ibi bihugu,aho muri kahise bigeze gusezerana ko ata bwami bw’Uburundi canke ubwami bw’Urwanda buzongera gutera ubundi,bishobotse mbere ngasaba abazontangira ubu butumwa,ko hambavu yo kumvikana kuzoherekezwa niyi mibonano,ko boraba bishobotse bakaraba ko ka gasozi abami bacu bo hambere bise MUTWICARABAMI, konagurwa,bikunze hakubakwa ingoro y’ayo mateka ya ba sogokuruza,igihe cose habaye utubazo hagati y’ibi bihugu vyacu,ama reta yacu hakaba ariho bicara mu gutorera inyishu ingorane zoba zadutse,na kare abo bami b’ico gihe nta bahuza barinze gutora kandi gushika nubu ayo masezerano yo mu TWICARABAMI ntarahonyangwa ngo hagire igihugu gitera ikindi.

Imana Data wo mw’ijuru ahangaze kandi yongere amurikire ama reta y’Uburundi n’Urwanda.”

Hon. Manassé NZOBONIMPA

Imburi kw’Ihanga ry’abarundi yerekeye amanama y’ubgoko (Abahutu n’abatutsi): Ibikorerwa mu mpisho Uhoraho Imana arabigaragaje.

IMBURI IBURIRA IHANGA RY’ABAUNDI BIYITIRIRA UBGOKO (ABAHUTU N’ABATUTSI) YO KUWA 15-10-2020.

Iyi mburi ni hishurirwa ry’amabanga akomeye y’inama z’urutavanako zikorerwa mu gihugu hagati no mu mahanga. Izo nama zikorerwa mu kinyegero n’abigize imboneza z’abahutu co kimwe n’abigize imboneza z’abatutsi.

I.             IMBURI KU BACIYITIRIRA AMOKO

Uhoraho Imana yahishuye yuko hariko harakorwa amanama y’urutavanako mu kinyegero y’abahutu n’ayo guhonya abatutsi. Ayo Manama amwe akorerwa mu mahoteli yinyegeje, ayandi mu bubare bgiziziwe n’amoko aho banywera.

Hariho n’ayandi Manama abera mu mihana cane cane ruguru iwabo iyo baja kwinyegeza. Bamwe baduga bagenda bipakije mu miduga mw’ibanga, abanda bakagenda n’imiduga yabo nk’abagiye kuramukanya kandi bagiye mu Manama y’ubgicanyi bufatiye kubgoko. Si mu gihugu c’Uburundi gusa, n’abari hanze y’igihugu mu mahanga nabo nyene babikora uko. Abahutu bagakora amanama, n’abatutsi bagakora ayandi. Uhoraho Imana, mwese arabitegereza aho ari mw’ijuru agatangazwa n’ompwemu y’ububisha yafashe abahutu n’abatutsi.

Uhoraho Imana agize ati:

1.            Mumenye neza yuko intwaro z’amokoko y’abatutsi nayo abahutu zose zashizwe kw’iherezo.

2.            Icabitumye n’uko mwahumanije ahera hanje mukahakorera ibizira vy’amanama yo kwica benewanyungo mubahoye ubgoko.

3.            Intwaro z’abatutsi n’intwaro z’abahutu zose zinyegeje ahera hanje mu rusengero barahahumanya bose. Biyambitse insato z’intama kandi ari amabngira n’imfyisi.

4.            Abo bose bagiye barakurakuranwa ku butegetsi n’ibisigarira vyabo bagiye baruzuruza baruzuriza igikombe benewabo basigaje.

5.            Iyo ntwaro mubona ni iya CIHABUGABO mugebo wewe n’abuzure biwe bazogwa muri izo nama zabo. Kandi nabo batutsi birirwa mu manama yo kwica abahutu nabo bose nzoyabatsindamwo.

6.            Ni jewe Uhoraho Imana nirahiye yuko birangiye”

II.            IMBURI KU BAKRISTO BASENGA

Uhoraho Imana yashize ku mugaragaro abakozi b’Imana n’aba-Kristo biyorobeka mw’ishengero ry’Imana yuko bose bagiye kuranduka batihanye. Uyu munsi indyadya n’abagaraeiji baraja murusengero rw’Imana bakigira bakigira intama kandi ari amabingira n’infyisi. Nibo batituye igitinyiro n’agaciro k’Imana mukubagaririra icaha bakanagihishirira. Uhoraho Imana arongeye kwirahira yuko atazoziguriza abo bose basesereje umutima w’Imana bagasubira kubamba Yesu Kristo ahibonekeza ubugira kabiri, mukugira ati:

1.            Umuntu wese ukiza ahera hanje gusenga, naho mwahahumanaije, ugifise urwo rufatiro rw’ubuhutu n’ubututsi, nkuko narahiye ntuzokira inkota y’uwutikiza.

2.            Bamwe muzogwa muri izo ngoro mwiyubakiye kuko nanje nzohahumanya rwose ndahahumanishe imivyimba yanyu, niy’abana banyu, niy’abagore banyu niy’abuzukuru banyu.

3.            Enda rero ni muhereko murire kandi mwimoshe kuko atawuzogandarira uwundi.

4.            Ehe inkota yanje yitwa RUBURAKIGONGWE irururutse ikuwe mu rwubati rwayo. Izokubita no ku mpera y’isi igusokore mu bandi nkuko umurovyi asokora ifi ayidugishije igera ryayifashe mu mibangabanga.

5.            Nico gituma amabanga yanyu n’imigabo yanyu nzokwama ndabigaragaza ndabishire ahabona.

6.            Kandi obo bose muzigako imfashanyo muzopfana nabo mujane n’ibigwanisho vyabo.”

Nimba mufise amatwi ni mwumve kuko ntacanyegejwe kitazoshirwa ahabona, erega ntaryavuzwe n’Uhoraho rizoherera mu rutendeko. Ncuti z’umusaraba, Jewe ndashikirije ico Uhoraho Imana yahishuwe. Abafise akanwa ni musemerere kandi abafise ubgenge mumenye y’uko iki ari ca gihe co kwihana, kwiyeza no kwandikisha amazina yanyu mu gitabo c’ubugingo. Ni ca gihe umuntu wese ategerezwa kurongorwa na Mpwemu Yera Amen!

Vyahishuriwe Umwungere akaba n’Umuvugishwa Alphonse NIYONZIMA.

Abavugishwa BARAKAMFITIYE Jean Bosco na MUREBWAYIRE Marie Esther boba bari muvya politike baravuye muvyo Imana canke!

IVYIYUMVIRO VY’ABAKURIKIRANA UBUHANUZI BGA BARAKAMFITIYE JEAN BOSCO Kubera abatsitajwe n’ivyo BARAKANFITIYE Jean Bosco yavugiye ku rubuga rwiwe, abantu benshi bagize amakenga bashishikirije kuko bamwe bibaza yuko yamaze kuvangirwa abandi nabo bakavuga y’uko uwo yoba yafashwe n’agashavu kubona atazi y’uko hariho Ihanga Ryera ry’Imana rikora ku mugaragaro kandi ryamaze guhabga urutonde n’ijuru rikaba rikora ijoro n’umurango mukwigisha ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo, kubatiza no gushikana abantu benshi ku kugororoka gushitse. Ayo majambo ya BARAKAMFITIYE Jean Bosco asanzwe azwi nk’umuvugishwa, akaba atari ubuvugishwa ahubgo ari imyidogo yiwe yavuye ku masengesho bavuga y’uko yatumiwe n’uwundi muhanuzi yitwa Marie Esther MUREBGAYIRE. Benshi bati uyo munyarwandakazi w’umunyamulengezi atumira gute amasengesho y’Ihanga ry’Abarundi.!!!📷Intumbero yacu si iyo gucira urubanza umukozi w’Imana Jean Bosco BARAKAMFITIYE ngo yaravangiwe canke ngo Uhoraho Imana ntiyamuhishuriye urutonde yahaye Ihanga Ryera riza riri ku mirimo. Kandi intumbero y’indi s’iyo kuvuga kuri uwo mutumiro umuvugishwa Marie Esther Murebgayire yoba yaratumiye naho tugira tuti ivyerekeye isezerano Uhoraho Imana yahaye Ihanga ry’Abarundi, abo banyamahanga ni bareke kuryisukamwo kuko si iryabo.Muri benshi batwandikiye umwe yagize ati:[Shalom Bakozi b’Imana, nizere ko mur’amahoro aho muherereye, hama nkuko mwatanze numéros zanyu ndetse mukanadusaba gusiguza ikintu cose tubonye kiduteye amakenga canke kitadusobanukiye kubijanye n’inyigisho canke amatangazo atangwa kw’ihanga ry’Abarundi, nagira ndabamenyeshe ko nkunze gukurikirana cane inyigisho zanyu zihamagarira Abarundi bose kwihana, kwezwa mugutunganya ubugingo, ibikorwa muriko murakora biratunezereza cane kuko biherekejwe nukuri kw’ijambo ry’Imana. Ivyo abanyamadini benshi badashobora gukora kuko bazimije mpwemu year. Haruhande y’ivyo muherutse gutuma ko amasengesho yabaye kw’igenekerezo rya 10/10/2020 benshi twaritavye ico gikorwa c’iteka, munyuma zaho gato tarabonye uyundi murwi usohora irindi tangazo uvuga ko hari urundi rutonde rushasha rw’amasengesho Imana yatumye ko bakavuga ko iyindi migwi yose yavugishijwe kw’ihanga ry’Abarundi ko arivyo yiyitirira ngo nta kuri kurimwo!!Munyuma zaho namwe mwahavuye musohora irindi tangazo aho mwiyamiriza abo bantu mwongera mugabisha abantu kudakora ayo amasengesho canke ngo bahirahire ngo batange amafoto yabo kuko vyagaragaye harimwo umutego. Ako kamo twarakumvise ndetse turagakurikiza ariko kandi hari ibintu vyinshi twumva bikatuzazanira cane k’ubijanye n’amasezerano kw’ihanga ry’abarundi ari nayo mpamvu mwari mukwiye gufasha abantu batarakomera mu mpwemu kugirango bamenye neza ico bakwiye gufata nico boreka.Hari Umukozi w’Imana azwi cane mu Burundi, n’Umuhanuzi canke umu prophète akurikiranwa n’abenshi mu Burundi yitwa J.Bosco Barakamfitiye, nawe yaragize ico ashikiriza k’ubijanye n’amasengesho mwatumye ko kuva le 10 eka ndetse naya matangazo abiri agerutse gusohoka n’ukuvuga rirya ryasohowe n’aba baherutse gutuma ko arya masengesho yabo mashasha. Rero Prophète J.Bosco Barakamfitiye yaragize ico abivuga ko, uvyumvirije rero ur’umuntu mutwo mu mpwemu hari bintu vyinshi bigoye gutahura narirya Ijambo ry’Imana ritubwira ko ivy’Imana bikwiye kwitonderwa mugihe kandi abavugishijwe kuvy’Uburundi usanga harimwo abantu bavuguruzanya ariko dusomye Bibliya abavugishwa nka bose bo murico gitabo ntaho bigeze bavuguruzanya ahubwo barunganiranira. Usomye nkivyo Yesaya yanditse usanga bisa nivyo Yeremiya yavugishijwe. Ivyo Yeremiya yavugishijwe usanga arivyo Ezechiel yavugishijwe kandi bose bakoreshwa kw’ihanga rimwe rya Israël. Jewe maze kwumva ivyo bintu nshimye guca inbox kugirango nshikirize iciyumviro canje mu rupfasoni nk’umukozi w’Imana nongera nsobanuza kuvyo ntatahura. Jewe n’ukuri ndashima cane ibikorwa Imana iriko irabakoresha kugirango imitima myinshi itabagwe kandi ndemezwa muri jewe ko mufise uburongozi bwa Mpwemu Yera bubafasha gukora ivyo bikorwa. Nashaka rero ndabasabe mugire ico mushikirije kuvy’ashikirijwe n’uyo mwene Data J.Bosco Barakamfitiye har’umugenzi yabindungikiye nshimye kubibaha inBox kugirango muvyumvirize hama mugire ico mufashije Ihanga ry’Imana abakiri bato muvy’impwemu bashobore gutahura, murakoze cane.Hari UMUKURAMBERE yishuye BARAKAMFITIYE Jean Bosco ati:Yesu ashimwe mukozi w’Imana BARAKAMFITIYE Jean Bosco nakurikiye ama audios watanze yose. Nasanze mu bisanzwe ufise ukuri mugabo ntugufise kwose. Na cane cane iyo wumva yuko wewe ari wewe gusa utumwa kw’ihanga rya Barundi nkuko biseruka mu mvugo zawe. Ngo abatanze numero zo gufashwa ngo botegerezwa kukubgira aho ubasanga! Bahamagare barakwitaba bakubgire aho bariko barakorera imirimo. Nibaza yuko woba uri mu kutamenya canke yuko woba warafashwe n’impwemu y’ubuzimire yo kwishira hejuru. Iyo nayo yogukwegera akarambaraye utihanye.Ugomba kumeya abungere b’Ihanga Ry’Imana aho bari, bahamagare, bakubgire aho bari bakubgire n’urutonde bariko barakorerako maze ubabone urabe n’uko basa ureke guhushagirika wibaza ibibazo utera urujijo mu bantu. Birirwa barasemerera mu gihugu no mu mahanga, birirwa barigisha ku maradiyo no ku mboneshakure, birirwa barihanisha abantu babatunganya kandi bababatiza mu maso yawe. Reka kwihuma amaso kandi hariho abantu benshi warukwiriye guha umuco w’ibikorwa biboneka kandi bigaragara mu gihugu no mu mahanga.Mukozi w’Imana, ba ureka kwigenza nk’abanamadini. Ba witondera ivyo ivuga kuko warabaye umuvugishwa canke umugende w’ubutumwa bg’Imana bg’imburi ku Barundi. Ntuca wigira kabizi kuko Imana ikoresha abantu benshi mubo uzi n’abo utazi. Kandi burya uciye bugufi womenya vyinshi ku masezerano y’Uburundi gusumba ivyo uzi. Wewe utaravuka amasezerano yariho kandi yaravugwa, abakurambere bayabariwe baracariho kandi bakiyateramiye mugacerere. Burya wewe uhabga uduce, udupande duto cane kuvyo twahawe. Ni vyiza yuko wahawe kuyasemerera mugabo indogoba ntica iruta uwuyigenderako.Mukozi w’Imana BARAKAMFITIYE Jean Bosco, abantu bkwumvise bavuga yuko ivyo ubabarira kw’ihanga ngo rizoja ahabona isezerano ryashitse, bibaza yuko hari vyinshi bigusoba. Kugira ngo utahure fatira akarorero kw’Uhanga rya Isirayeli:1. Ihanga rya Isirayeli ntiryabaye ihanga kuva rishitse i kanani. Ryari risanzwe ririho.2. Ihanga rya Isirayeli ntiryiswe ihanga kuva Imana ihamagaye Mose. Ryariho imbere yaho.3. Ihanga rya isirayeli nti ryiswe ihanga kuva Farawo iricuze bufuni na buhoro. Ryariho imbere yaho.4. Imbere y’ivyo bihe vyose ryariho kandi bari biyizi kandi bafise iminco n’imigenzo bisangije. Bari bafise isezerano naho bari mu magorwa. N’uyu munsi Ihanga Ryera ry’Imana rirahari ririyizi, riratunganijwe, rifise urutonde rw’isezerano Imana yarihaye, uretse utwo tugwi tw’abanciyaha wadondaguye muri ayo ma audio y’imyikomo yawe.Mwana wa Data, ntusamazwe n’ubuhanuzi wahawe ngo wibaze yuko imbere yawe atawundi. Usanga ukiri ku rutsinga, subira imbere y’Imana uce bugufi uheze usiguze iguhishurire ivyo Ihanga ryayo riri ku mirimo yo gutegura umugeni wa Kristo Yesu, kugirango ureke gusukiranya ibintu. Ntumere nka ba bayuda bakirindiriye MESIYA n’uyu munsi.Ni waja imbere y’Uhoraho Imana, uzogaruka umenya yuko urutonde Uhoraho yamaze kurushiraho kandi yuko abo yitonanuriye bari kukivi. Ivyo vyogusukiranya ivyo Imana n’ivya politike, ivyo vyokwita abakozi b’Uhoraho Imana utugwitugwi, no gupfa amajambo uvuze mu ma audio yawe bizoca bihera. N’uko Umwami Yesu Kristo agutahuze] (Twakosoye udukosa muri ubu butumwa bg’uyu mukambge yishuye BARAKAMFIYIYE)Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese mwatewe amakenga n’abo bashikiriza amatangazo n’ama audios y’urusobe, mugire gutahura yuko satani atahandi akorera atari mu bantu. Igihe cose muzobona umuntu avuga abandI nabi aho kuvangura ukuri ngo agutandukanye n’ikinyoma, muzomenye yuko uyo muntu ari mu kutamenya canke yuko hamwe yoba atariwe avyigirisha wa murwanizi ashobora kuba yamusumiye kuko ntawe agera umutwe. N’uko

La lumière de Dieu éclaire vos pas.

Un jour, alors que nous étions en conférence sous un chapiteau, nous nous sommes retrouvés dans le noir complet à cause d’une coupure de courant générale. Plus de son et plus de lumière ! Pour autant, d’un seul cœur et d’une seule voix, le peuple de Dieu s’est alors mis à louer Dieu ensemble. Mon papa et quelques-uns des frères présents ont eu l’idée de remonter les bâches de chaque côté et d’allumer les phares des voitures… C’est alors que nous avons été bénis par la présence de Dieu. Quel moment merveilleux qui reste gravé à vie dans ma mémoire.

la lumière a chassé les ténèbres. Elle le fait toujours ! La bonne nouvelle du jour est que vous pouvez marcher sur un chemin éclairé. Bien plus, vous pouvez également aider les autres à faire de même.

Trop d’enfants de Dieu sous-estiment la puissance de la Parole de Dieu dans leur vie. La sagesse de Dieu est connectée à Sa Parole. Plus nous connaissons et pratiquons Sa Parole, plus la lumière des Écritures illumine notre sentier. 

Le psalmiste priait ainsi : « Ta Parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, Elle est une lumière, éclairant mon chemin »(Psaumes 119.105).

Sa Parole met la lumière dans votre cœur.

 • Elle illumine votre intelligence.
 • Elle vous révèle ce qui est juste.
 • Elle vous prépare à faire face au combat.
 • Oui ! Sa lumière éclaire puissamment vos pas.

Aujourd’hui, décidez de devenir sage ! Être sage, c’est marcher dans la lumière de Dieu. Marcher dans Sa lumière, c’est recevoir la Parole de Dieu et la mettre en pratique. Le monde qui vous entoure a besoin de lumière. Alors, chassez les ténèbres.

par la puissance de Dieu, vous en avez la capacité. Alléluia ! Je suis fier de vous.

Le feu de Jésus Christ éteint le feu de l’ennemi

Passer par une saison difficile n’est agréable pour personne. Mais avez-vous déjà remarqué qu’a posteriori, lorsque vous l’avez surmontée, elle a produit en vous du fruit qui plaît à Dieu ?

le feu et l’adversité peuvent se révéler être des saisons de croissance profonde et durable.

Pour ma part, tout comme vous, il m’arrive de vivre des saisons de galères, de souffrances, de culpabilité, de maladie, de rejet et d’incompréhensions… Mais quand le feu vient, posez-vous la question : « Mourir ou mûrir ? » 

J’aime tellement ce passage encourageant de Daniel 3.23-25. Victimes d’une loi, les trois amis de Daniel ont été jetés dans une fournaise ardente. Malgré l’épreuve, Dieu se trouvait là, dans le feu avec eux. Voici ce que dit le texte : « C’est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur ; il se leva précipitamment et, s’adressant à ses conseillers, il demanda : N’avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ? Ils répondirent au roi : Bien sûr, Majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel ; et le quatrième a l’aspect d’un fils des dieux ».

l’une des façons d’être protégé dans le feu ennemi, c’est d’inviter Jésus à répandre le Sien. Laissez Jésus-Christ vous rejoindre dans le feu :

 • Prenez la main de Jésus.
 • Son feu éteint celui de l’ennemi.
 • Laissez le feu de Dieu vous purifier et révéler votre intimité avec le Roi.

Aujourd’hui, décidez de tout remettre entre les mains de Dieu ! Cela peut vous faire progresser. Ne laissez pas les critiques, les feux de l’ennemi vous détruire. Quand ce qui fait mal finit par faire du bien, c’est que vous avez laissé Jésus S’occuper de vous. Jésus-Christ voit une opportunité là où Ses disciples voient une crise. Ne baissez jamais les bras.

Ayo masenesho atagira uwa yatumiye ni tract, ni aya FAKE ntihagire uzoyitabira.

AMASENGESHO YA FAKE Y’AMIGANANO NTIMUYITABIRE

 1. Abavugishwa b’Ihanga Ryera ry’Imana mu Burundi no mu mahanga bose beretswe y’uko atavuye k’Uhoraho Imana.
 2. Amasengesho Uhoraho Imana yategetse gusengwa yatanguye igenekerezo rya 10 arangita kwi 12/10/2020. Ntayandi.
 3. Uwayatumiye asaba ngo abantu batange amafoto yabo. Ntimurogwe ngo mu pime kuko bagomba ayo batanga i kuzimu.
 4. Asozera abiba urwanko n’amacakubiri ngo aba na bariya bigira indongozi z’ihanga ry’Abarundi. Yesu Kristo niwe Mwami, Umurongozi n’umudereva wacu. Abandi ni bateshwe bate kandi batware batamena.
 5. Uwo mutumiro w’amasengesho ni tract n’inyandiko y’ikiburirane itagira izina ry’uwayanditse, inomero yiwe n’aho atuye.
 6. Igihe cose ubonye ibiteye amakenga, ivyiyitirira umugambi w’Imana canke ugomba gutunganya ubugingo bgawe ngo uronke uburinzi bg’Uhoraho Imana, hamagara abungere bo mw’Ihanga Ryera kuri:
  A. +1 605 400 5580
  B. + 257 69108130
  C. + 251 94 084 6357
  D. + 256 794 849808
  E. + 257 6140 4181
  -ihangaryimana@gmail.com
  -abisezerano@gmail.com
  UMWAMI YESU YAMAMARE!
  .Menyesha abandi.

Mwirinde inkozi z’ikibi zasubiriye kwigana ibikorwa vy’Ihanga ry’Imana ngo zihemuke

INKEBUZO KU BAKUNZI B’UMUSARABA

Yesu ashimwe Hanga Ryera ry’Imana. Shengero rya Yesu Kristo, hariho intumwa za satani zatoye kujuragiza aba-Kristo bateramiye Isezerano mukwiyandikisha udutangazo ngo hariho ayandi masengesho dutumyeko: SIVYO NI IKINYOMA. Abadayimoni nta jambo bagifise ku bana b’Imana. Muri iryo tangazo:

 1. Nti bavuga abaribo kugira ngo agahinyuza ki KARUMELI kabashikeko.
 2. Ntibashirako inomero zabo ngo Ihanga Ryera ribahinyuze.
 3. Basaba abantu kwifotoza amafoto ngo mubarungikire.
  KIRAZIRA: Ntimurwe mu mitego y’inkozi z’ikibi zibaka amafoto yanyu kuko amayeri ya satani yaramebyekanye
  Hari ico ubonye giteye amakenga, hari ico ubaza canke ugomba gutunganya ubugingo bgawe, andikira abungere bo mw’Ihanga Ryera ry’Imana:
  A. +1 605 400 5580
  B. + 257 69108130
  C. + 251 94 084 6357
  D. + 256 794 849808
  E. + 257 6140 4181
  -www.abisezerano.com
  -ihangaryimana@gmail.com
  -abisezerano@gmail.com
  UMWAMI YESU YAMAMARE!