Ihanga ryera ry’Imana ABISEZERANO ry’ipfurije aba Kristo bose umunsi w’Imana mwiza.

Uyu munsi muriko murahimbaza Imana ubabere akaryo keza ko kwisuzuna yuko ingendo yanyu ibereye aba Kristo koko. Kibe igihe co kwibaza yuko hamwe yogaruka uyu munsi yobajana mw’Ijuru. Wewe kugiti cawe uriteguye? Usanga wumva mumutima wawe atari AMINA, urakwiriye gufata ingingo yo gutungana no gutunganya ubuzima bwawe mwizina rya Yesu Kristo.

Publicités