Ivyaha vyakozwe mu Burundi ntibirengeye Sentare z’Uburundi, kubwa CNIDH

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umukuru wa CNIDH, Jean Baptiste BARIBONEKEZA yamenyesheje ko uwo murwi wirengagiza ingingo ngenderwako z’ubutungane mpuzamakungu ukihutira gukabura sentare mpuzamakungu mpanavyaha (CPI) kugira itangure amatohoza kandi uwo murwi udatanze imvo zumvikana hamwe n’uburemere bw’ivyaha biba vyakozwe.

Jean Baptiste BARIBONEKEZA yavuze ati : “Uyo murwi w’amatohoza mu Burundi usa n’uwirengagiza ingingo ngerwako z‘ubutungane mpuzamakungu, ukihutira gusaba ingingo zikomeye utihweje kamere, imvo n’imvano, igitigiri n’uburemere bw’ivyaha biregwa hamwe no gusuzuma ububasha n’ishaka vy’ubutungane bw’Uburundi mu gutohoza no gukirikirana ivyaha vyakozwe no guhana abo vyagira”.

Jean Baptiste BARIBONEKEZA, umukuru w’umurwi w’igihugu CNIDH

Muri CNIDH bavuga ko ivyo bahurizako n’umurwi mpuzamakungu wa ONU ujejwe gutohoza ivy’agateka ka zina muntu mu Burundi, ari uko uwo murwo wiyemerera ko utigeze uhonyoza ikirenge mu Burundi kugira uronke amakuru y’imvaho hamwe n’uko abo bahinga biyemerera ko ico cegeranyo cabo kigizwe n’amakuru yatanzwe n’uruhande rumwe rugizwe n’abarundi bamwe bamwe bari mu buhungiro.

Muri CNIDH basaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha guhagarika umugambi w’itohoza ry’intangamarara yatanguye kuwa 25 Ndamukiza 2016 ku vyerekeye ivyabaye mu Burundi, kugira ubutungane bw’uburundi abe aribwo butohoze ku birego vyose bijanye n’ivyaha vyakozwe mu Burundi.

Publicités