Croix Rouge Burundi igiye gutanga inyigish z’ubutabazi bwa mbere gushika mu ngo

Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru, umunyamabanga mukuru w’umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi Anselme KATIYUNGURUZA, amenyesha ko mu bikorwa ngenderwako bagiye kwisunga muri Croix Rouge,harimwo kumenyekanisha ibikorwa bikiza abahuye n’ibibazo.

Umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge mu Burundi Anselme KATIYUNGURUZA yavuze ko ari akaryo keza ko kwisuzuma kugira barabe kandi bamenye aho bagejeje gukora no gufasha mu bijanye no gutanga ubutabazi bwa mbere.

Anselme KATIYUNGURUZA,Umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge mu Burundi

Anselme KATIYUNGURUZA yavuze ko igikorwa co gutanga ubutabazi bwa mbere,ari igikorwa kiraba inzego zose uhereye k’ubutegetsi,abapolisi n’abandi, ari naco gituma umuryango utabara imbabare Croix Rouge washize umukono ku masezerano yo gukorana na Reta.

Anselme KATIYUNGURUZA yavuze ati :’’Hirya y’ingo n’imiryango turavuga mu butegetsi, ishirahamwe ryose ryari rikwiye umurwi ujejwe gukurikirana ubutabazi bwa mbere.’’ Yongeye ati : ’’Ntivyari bikwiye ko abantu batwara imodoka batwara abantu barenga 30 batazi ubuhinga bwo gutanga ubutabazi bwa mbere, kandi ubuzima bw’umuntu ari katihabwa.’’

Umunyamabanga mukuru w’umuryango utabara imbabare Croix Rouge amenyesha ko Uburundi butari bukwiye gusigara inyuma mu bindi bihugu mu bijanye no gutanga ubutabazi bwa mbere, mu gihe ari nkenerwa mu bisata vyose vy’ubuzima bw’igihugu.

Ku ruhande rw’igiporisi kijejwe gukinga impanuka,umuyobozi waco yavuze ko umunsi nk’uwu ari akaryo ko kwigisha n guhimiriza ku bijanye n’ubutabazi bwa mbere.

Yavuze ariko ko mu Burundi hari igisata kigifise ingorane zijanye n’uburyo hamwe n’abakozi babishoboye gutanga ubutabazi bwa mbere, ico naco akaba ari igisata kijejwe uruja n’uruza mu mazi.

Mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi,umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi watanze impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho mu bijanye no gutanga ubutabazi bwa mbere ku bantu 18 bavuye mu bisata bitandukanye.

Uwakurikiranye inyigish yakira urupapuro ruvyemeza

Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bwa mbere wahimbajwe ku civugo : Impanuka zo mu ngo(

Publicités