Agakiza kabonekera mu ngeso z’abantu.

🌈AGAKIZA KABONEKERA MU NGESO Z’ABANTU🌈AB’I FILIPI 2:12_13_14_15_16_17_18.

12.Nuko rer’abo nkunda,nk’uko mwamye muganduka Abe ari ko mushitsa agakiza kunyu,mutinya muhinda agashitsi,yamara s’iyo ndiho gusa,ariko n’ubu nyene naho ntar’iyo ni murushirize.

13.Kukw IMANA ariyo ikorera mu mutima yanyu,ikabaha gukunda ni gukora ibiyihimbara.

14.Mukore vyose ata kwidodomba,ata GUHARIRA,

15.kugira ngo ntimugire umugayo cank’akarohe,mube abana b’IMANA batagira agasembwa,hagati y’abikigihe bagoramye b’ibidambidambi,abo mubonekeramwo nk’amatara mw isi.

16.mwerekana ijambo ry’ubugingo;kugira ngo mbone ico nzokwirato ku musi wa KRISTO,yuko ntirukiye ubusa.

17.Arikw asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi c’ukwizera kwanyu ni kW ibango ryakwo,ndanezerwa,nezererwa namwe mwese:

18.abe ari ko namwe munezerwa,munezeranwe nanje.👏AMEN👏

Publicités