TWIBUKANYE INGENDO IRANGA UMUKRISTO ARINDIRIYE ISEZERANO RY IMANA KU BURUNDI.

TWIBUKANYE INGENDO IRANGA UMUKRISTO ARINDIRIYE ISEZERANO RY IMANA KU BURUNDI.Abisezerano si umugambwe canke umuhari w’ikuburiro aho uwariwe wese azana ibihuha, urusaku canke ivyiyumviro bifatiye ku moko, ku ntara canke kumadini. Ivyo ntakibaza bifise mubantu biteguriye kwinjira muburundi bushasha bw’isezerano. Ni mwame mugavye mwibuke icitegererezo ya nkuru Yesu yatubariye kuri za nkumi cumi twebwe abemera.

– Abisezerano ni abantu bamogoreye gushira imbere Imana n’umugambi wayo ifitiye Uburundi n’abarundi aho twiteze abana n’uburundi bose bazobana mumaho, urukundo , ukwubahana n’iterambere mu bimwe ntagere. Ivyo twatanguye kuvyimenyerezamwo muri iki gihe turiko turitegura gushikira isezerano.

-Hoba hariho abiyumvira yuko baje mwisezerano kugira bashobore kwironderera inyungu zabo canke barondere ibibanza vyobafasha gushika kuvyo bagamije gushikako bidahuye n’umugambi w’Imana. Abo ntibazotera imbere kandi uko binjiye niko bazosohoka kuko umugambi w’Imana ntubirizwamwo canke ngo usibe kuja mungiro kubera umuntu canke akarwi kabantu. Abo bose bazosanga bariko bararwanya Imana kandi bazogira ingorane. Ntawushobora gisambura igikorwa c’Imana canke ngo akiburizemwo kuko ivyo Imana yagenye vyose bitegerezwa gushitswa vyanse bikunze.

– Mumugambi w’Imana ntihaba ubusimbirahamwe canke ngo habe uburwiburwi bifise ivyiyumviro bifuye nko kukoresha amareba no gupfumuza, gukoresha ibiyovyavyenge, ubusuma n’uburyarya, gukoresha ububeshi, iterabwoba canke guhohotera ikiremwa muntu. Abafise imigambi nkiyo borondera ahandi baja , mugabo ntaho bosigira Imana, canke bakihana kugira ngo bahindukirire Imana maze bakirwe nkabana b’Imana kugira ngo tubandanye urugendo.

– Ntimurandurwe imitima n’ivyigira imisozi, n’ivyigira ibihambaye. Vyose ni ubusa gusa imbere y’Uhoraho bizoshonga nkurubura kuzuba kuko umuriro w’Imana hagati mu bana bayo uratongongora ibikorwa vya wamu rwanizi.

– Ntuze ukangwe n’abavuga nabi abisezerano canke abatabaha igiciro cabo. Na Yesu yari umukiza, Uhoraho n’Imana y’ubushobozi baramuvuze nabi gushika naho bamugambanira.

– Abisezerano twuzokwama tuvuga ivyiza Imana yakoreye abarundi bose ikabatoranya kuba ubwoko bwayo, ihanga ryayo , isirayeri yakabiri.

Abisezerano ntituzigera twivanga n’abanyavyaha biba, bakica, bagasambana, bakagendera muzindi mana n’ibibumbano , bakanywa ibiyovyabwenge canke bakigisha urwanko rufatiye kumacakubiri y’ubwoko, intara n’amadini. Tuzokwama duharanira na ntaryo ukwishira n’ukwizana kw’abarundi bose , ubwoko bwose, intara zose nabemera Imana mukuri no mu Mpwemu bose. Abo mwisi niba bategera ingenzi, inzirakarengane bakazitwara ubuzima, canke biyadukiza bagahohotera ubuzima bwa kiremwamuntu, bagapfunga, bakica baragowe cane kandi abisezerano bahamagarize guhaguruka bakarwanira ukuri, amahoro n’iteka kuri bose.

Uwo bizankira kugendera kumategeko agenga abisezerano wese ntaze abambike urubwa mukuvuga ayamuhe canke mugukora ibiterasoni aze yitakbire n’umuryango wiwe aterereze amasengesho akizwe canke aze asezere aje lwifatanya ma Farawo canke n’abasa nabo kuko abisezerano ntitwoshobora kwishushanya n’iyi si ngo tuve muntumbero y’Imana.

Ntimugasamazwe n’abadashinze imizi muri Kristo ngo babahendeshe ibitito n’imigani ikecuye. Isezerano ryanyu riri kurugi kandi abazi kurereka barabona yuko ibimenyetso vyose kurira isezerano rishitwse biriko birakurikirana uko vyahanuwe kandi abisezerano tugira tuma  » Mana ntaho tuja utajanye n’ihaga ryawe ». Ntitujana rero n’ivyiyumviro vy’umuntu canke n’akarwi kabantu, mugabo tugendera kuco Imana yatubariye. Mbwire gito canje gito c’uwundi cumvireho.

Turateye akamo umurundi wese aho ava akagera, kwihana, guhinduka no kwifatanya n’ihanga ryera ry’Imana kugira ngo twese dukorere Uburundi bushasha bw’isezerano.

Amahoro atomenywa n’uwariwe wese amwe ava ku Mwami wacu Yesu Kristo asege imitima yanyu mwese!

(Prière yo gusengera, abarwaye, abari mukutamenya, ababoshwe n’ivyaha, a bapfunzwe mumabohero atandukanye yo mugihugu c’Uburundi n’imiryango yayabo, imiryango yahekuwe: impfuvyi, abapfakazi; abaturatura kubera umutekano muke, impunzi, abashonje n’abugarijwe n’ubukene….)

Kandi iri Jambo ry’Imana tuvugaga si amajambo twigenera, twifondera ngo tuyahe intumbero twishakiye. 

Ijambo ry’Imana nti riri négociable, ngo ugire ivyo ukuyemwo canke wongeyemwo.

Ntawushobora kuvuga ngo bamugirishe inama maze agire ico yemeye nico ahakanye. Bibiliya itubwira yuko iryo Jambo ari nkinkota ishobora kugabura inyama n’umusokoro, rirahambaye kuko risenyura imisozi rigasatagura ivyigize urutare.

Ijambo ry’Imana ntirigira imbibe ntawushobora kurizibira canke ngo ari tosekaze kuko na satani arirwanya akoresheje abadayimoni, ibinezereza vy’iyisi, ubukunzi bw’inda n’amafaranga vyaramutaye kuwamazi. 

Abakunzi b’ukuri baguma biyongera mu Burundi no kwisi yose.

Duhamagarira abahishuriwe bose Uburundi bushasha bw’isezerano kwama basenga iminsi yose bataramuza indyadya, intakebwa zo mumitima, abasuma n’abambuzi, ababeshi n’abama bashaka gucanishamwo bose abana bo mw’ihanga ryera ry’Imana.

Musenge cane kugirango ba yuda babure isaganirizo,

Musenge cane kugirango Farawo n’ingabo ziwe amakurudumu y’imikogote yiwe akomeze kwuguruka no gusanzara,

Musenge cane kugirango abana b’inzoka n’abadayimoni bashaka kwinyegeza mwihanga ngo barisambure baririmwo basendwe,

Musenge cane ngo udutima twuburyarya , uburiganya no kwiyorobeka tugaragare mwizina rya Yesu, 

Musenge cane kugira ngo icarico cose cokwambika urubwa canke kikaboneka nkagasembwa kw’ishengero n’ihanga ry’abarundi ry’Umwami wacu Yesu Kristo biranduranwe n’imizi.

Musengenge cane kugirango ivyo Imana yihanikirije abo mwihanga ryayo vyose ntibivanwe mubanyamahanga ngo bizanwe mwihanga ryayo ivyo navyo bikaba ari icaha cose n’igisa nicaha: amacakubiri afatiye kumoko, intara, amadini, ubusambanyi, ubwicanyi, ubusuma, ububeshi, ….

Maze abizeye Imana n’abizeya amasezerano yahaye ihanga ry’abarundi aho bari hose basengere ababoshwe nako kabi kakaranda kivyaha mbere babere icitegererezo c’ingeso nziza n’urukundo abizera bose.

Abisi nabandi banyamapolitique bashize umwana w’umuntu hejuru bakamugira ikigirwanama twebwe dushire Imana yacu mwijuru hejuru maze itugendere imbere kandi itumurikire, 

Abisi bagendeye mumwijima w’umuzimiza mu bukozi bw’ikibi twebwe tugendere mumuco wa Mpwemu Yera.

Abisi bagendeye mubabwirizwa bikoreye canke bahawe na kameremere kabo twebwe turongorwe kandi tumurikirwe n’ijambo ry’Imana.

Igihe kirageze yuko twitandukanya n’ayandi mahanga twiyubare ntitugendane n’abadashaka guhimbara Imana kuko tugire twambuke yorodani.

Publicités