UMUTUMIRO W’AMASENGESHO Y’IHANGA RY’IMANA RY’ABISEZERANO YO KUWA 08/11 NA 11/11/2017

UMUTUMIRO W’AMASENGESHO Y’IHANGA RY’IMANA RY’ABISEZERANO YO KUWA 08/11 NA 11/11/2017

 Nkuko Uhoraho Imana yabidutegetse, ku misi (Mercredi na Samedi) twama dufise amasengesho yo gusengera abarundi bose n’uBurundi bushasha bw’isezerano. Urufatiro : « Twizere kugira dushikire ivyo twasezeraniwe » (Abaroma 4:13-25);

II. Inyigisho zo gutanga: 

 -Nimbawarasezeraniwe izere:(itanguriro 17:19)

– kura gukekeranya kuko ntakinanira Imana(itanguriro 18:15)

★ :indirimbo : 126;39;249; 210

III.IVYOMPWE YERA YAHISHUYE:

1. Abantu benshi bataye umutwe barondera uko babaho ariko ntibabazi uko bari bubeho baguwe neza .

2. Abantu benshi bataye ukwizera kuguteba kw’amasezerano.

3. Abantu bacumujwe n’akamanyu k’umutsima ku kwanka kurindira ico Imana ikora kuvyo yasezeraniye ihanga.

IV. ICO USABWA KUGITI CAWE 

1. Igigwa kure icaha n’igisa naco maze wirabire ugutabagwa n’Imana kugushikeko.

2. Iyambure ubwoba bwose umenye yuko Imana iri kumwe nawe, uhagarare mu kugororoka.

IV. IMITWARO

1.Gusengera ihanga n’abarigize bose ;gushika kubagwaye, impfuvyi, abapfunzwe; n’abapfakazi;

2 .gusengera abari mungendo zitandukanye z’ibikorwa vy’Ihanga ry’Imana mubasabire uburinzi n’ukuroranirwa ;

3 . Gusabira abakozi b’Imana n’avavugishwa nayo barindwe kandi bongerwe inkomezi;

Tubaye turabashimira kukigoro k’amasengesho muzogira kuri iyo minsi ibiri . 

Ni Dusangwe IMANA-BURUNDI N’ISEZERANO .

Bigiriwe I Bujumbura kuwa 07/11/2017

http://www.abisezerano.com

Publicités