Imana Irafise Ihanga ryera.

🌈IVY’IHANGA RYERA🌈1PETERO 2:9_10_11_12.

9.Ariko mweho mur’ubwoko bwatoranijwe,mukoranijwe kuba abami n’abaherezi,mur’ihanga RYERA,abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije,kugira ngo mukwize ishimwe ry’iyabahamagaye,ikabakura mu mwiza,ikabashitsa mu muco wayo utangaje.

10.Kera ntabantu mwarimwo,ariko none ho mur’abantu b’IMANA,kera ntimwari bwagirirwe imbabazi,ariko noneho mwarazigiriwe.

11.Abo nkunda,ndabinginga,ko mur’inyambukira n’ingenzi mwirinde ivyipfuzo vy’umubiri birwanya ubuhungiro

12.mugire ingeso nziza mu amahanga,kugira ngo,noku vyo babavuga nabi nk’inkozi z’ibibi,ibikorwa vyanyu vyiza babona bize bitume bahimbaza IMANA ku musi ibagendeye.

ZABURI 124:2_3_6_8.

2.Iyaba UHORAHO atari we yari mu ruhande rwacu,hamwe abantu badukurira hasi,

3.Baba baratuyongobeje tukibona,Hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe.

6.UHORAHO ashemagizwe,atadutanze ngo tube inyama z’amenyo yabo.

8.Ugutabarwa kwacu kubonerwa mw izina ry’UHORAHO Yaremye ijuru n’isi.👏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU👏

Publicités