Umushikiranganji w’indero yategetse ko ururirimbo ruhayagiza igihugu rusubira kuririmbwa mu mashure

Umushikiranganji w’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi Janvière NDIRAHISHA yasavye ko ururirimbo ruhayagiza igihugu rusubira kuririmbwa mu mashuri nshingiro. Ibendera rigiye guhora riduzwa mu gatondo imbere y’uko ivyigwa bitangura, rikamanurwa ku mugoroba ivyigwa biheze.

Mu rwandiko umushikiranganji yashizeko umukono, amenyesha ko ubushikiranganji bw’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi bwasanze ko hadafashwe ingingo mu maguru masha, ibijanya no gukunda igihugu no guha iteka ry’igihugu biciye mu kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu, no kuduza ibendera, bishobora gutituka.

Muri urwo rwandiko,umushikiranganji Janvière NDIRAHISHA asaba abayobozi b’amashure nshingiro n’ayayakurikira gukangurira abo barongoye gukunda igihugu, baba abigisha canke abandi bakozi, mbere bagashira umwitwaririko munini ku banyeshuri.

Umushikiranganji Janvière NDIRAHISHA amenyesha ko abanyeshuri bategerezwa kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu mu gihe co kuduza ibendera no kumanura ibendera, ku minsi yose y’ishuri, imbere y’abayobozi b’ishuri n’abigisha.

Umushikiranganji w’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi asaba abanyeshuri kumenya neza ururirimbo ruhayagiza igihugu bakifata neza mu gihe ruriko ruraririmbwa, bakerekana kandi umutima wo gukunda igihugu mu myifato no mu ngiro.

Janvière NDIRAHISHA,Umushikiranganji w’indero,inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi

Muri urwo rwandiko, umushikiranganji amenyesha ko ku mashuri nshingiro ururirimbo ruhayagiza igihugu ruzoririmbwa mu gatondo imbere y’uko ivyigwa bitangura, rukaririmbwa kandi inyuma y’ibikorwa vyo ku munsi.

Umushikiranganji Janvière NDIRAHISHA asaba abayobozi b’indero mu ntara no mu makomine gukurirkiranira hafi ishirwa mu ngiro ry’ibiri muri urwo rwandiko, ku neza yo gukundisha igihugu urwaruka.

Publicités