Emile MANISHA yemeza ko ata muntu akubitwa mu matohoza y’igiporisi

Mu giporisi kijejwe amatohoza bamenyesha ko ibivugwa ko abantu bahohoterwa igihe bariko bakorwako amatohoza kugira bavuge atarivyo. Emile MANISHA arongoye ico giporisi agira ati : “Nta muntu abazwa akubitwa, ivyo ni harabaye ngaha ntabibaho.”

Emile MANISHA amenyesha ko bishika rimwe na rimwe iyo umuporisi agiye gufata umuntu bishika uwo muntu agakubita uwujejwe umutekano, bigatuma mu nyuma uwo ajejwe umutekano amusubiza ariko bishitse inyamiramabi igakubita umuntu ica ifatwa igahanwa n’amategeko kuko bitarekuriwe.

Ivyo yabishikirije kuri uwu wa kane, umunsi igiporisi kijejwe amatohoza cari cuguruye imiryango ku bantu bose bipfuza kumenya ibikorwa birangurwa n’ibisata bitandukanye vy’urwego rw’igiprosi kijejwe amatohoza.

Uwo musi wahariwe umuntu uwariwe wese yipfuza kumenya ibirangurwa n’urwego rw’igiporisi rujejwe amatohoza wahimbajwe kuri uwu wa kane ku civugo kivuga giti : “Igiporisi kijejwe amatohoza mu Burundi gishigikira uburenganzira bwa kiremwa muntu, gikora cubahiriza agateka ka zina muntu.”

Komiseri Emile MANISHA arongoye igiporisi kijejwe amatohoza yamenyesheje ko ico gikorwa catunganijwe mu ntumbero yo gufasha abantu kumenye ibirangurwa n’igisata kimwe kimwe kigize urwego rw’amatohoza, ndetse bifashe n’abantu kumenya aho bashobora kwitura mu gihe barenganijwe.

Ku bijanye n’igiturire bivugwa ko gitangwa muri urwo rwego, Emile MANISHA yavuze ko abantu bagiye gusaba inkaratasi bakeneye canke abashaka ivyo bafashwa mu giporisi aribo bingingira igiturire abajejwe umutekano.

Uwo atwara igiporisi kijejwe amatohoza yavuze ko urwego ajejwe rwubahiriza agateka ka zina muntu mu bikorwa vyarwo, kuko ababituye bakirwa bakongera bakumvirizwa kandi umuntu ataraciribwa urubanza agemurirwe, ndetse akaronswa n’umushingwamanza.

Zimwe mu ngorane urwo rwego rw’igiporisi rujejwe amatohoza ruhura nazo, nk’uko vyashikirijwe na Emile MANISHA, ni nk’ibijanye n’ibura ry’ubuhinga bwa none bwofasha gutanga urupapuro rwerekana ko umuntu adakwirikiranwa n’ubutungane abantu batabanje gushika i Bujumbura hamwe n’ibura ry’ubuhinga bufasha gusuzuma neza inkozi zikibi zakoze icaha bita “Service de laboratoire” mu gifaransa.

Publicités