Imirongo 87 ivyuga ivyo isabato muri bibiliya.

*Imirongo 87 AVUGA KO ISABATO ARI UMUNSI W’NDWI*

1Itangiriro2:1-3

Nehemiya 9:14

Luka 6:6-9

Kuva 12:1631 Nehemiya 13:15-22

Luka 13:10

Kuva 16:22-28

Yesaya 56:2-4

Luka 13:14-16

Kuva 16:28-30

Yesaya 56:6-7

Luka 14:1-5

Kuva 20:8-11

Yesaya 58:13-14

Luka 23:5

Kuva 31:12-15

Yesaya 66:23

Luka 23:56

Kuva 31:16-18

Yeremiya 17:21

Yohana 5:9-11

Kuva 34:21

Yeremiya 17:24

Yohana5:16

Kuva 35:2-3

Yeremiya 17:27

Yohana 5:18

Abalewi 16:31

Ezekiyel 20:12-16

Yohana 7:22

Abalewi 19:3

Ezekiyel 20:19-20

Yohana 7:23

Abalewi 23:1-3

Ezekiyel 20:21

Yohana 9:1-3

Abalewi 23:15

Ezekiyel 20:24

Yohana 9:1

Abalewi 23:21

Matayo 12:1-2

Yohana 19:31

Abalewi 23:30

Matayo 12:5

Ivyakozwe 1:12

Abalewi 23:3246 Matayo 12:8-12

Ivyakozwe 13:14-15

Abalewi 23:3847 Matayo 20:1

Ibyakozwe 13:27

Abalewi 26:10-35

Matayo 24:20

Ivyakozwe 13:42

Kubara 15:26-32

Matayo 28:1

Ivyakozwe 13:44

Kubara 28:9-10

Mariko 2:23

Ivyakozwe 15:21

Kubara 28:2551 Mariko 2:24

Ivyakozwe 16:13

Gutegeka 5:12-15

Mariko 2:27

Ivyakozwe 17:2

Gutegeka 9:9-11

Mariko 2:28

Ivyakozwe 18:4

Gutegeka 16:8-11

Mariko 3:1-3

Ivyakozwe 18:11

1Ngoma 9:32

Mariko 3:4

Abaheburayo 4:4

1Ngoma 23:31

Mariko 6:1-2

Abaheburayo 4:8-9

2Ngoma 36:21

Mariko 15:42

Ibyahishuwe 1:102

Abamakabe 6:6

Mariko 16:1-2

Yakobo 2:10-12

2Abamakabe 6:10-11

Luka 4:162

Nifashishije Bibiliya Yera yo mu mwaka w’1993 nsanga igizwe n’imirongo 30,835. Muri yo, imirongo 87 ivuga ko isabato ari itegeko ry’Imana, ikimenyetso cayo gitandukanya abayumvira n’abatayumvira, kandi ikaba urwibutso rwo kuremwa no gucungurwa kwacu.

Publicités