Uriyubara ni wibonako ikintu muri ivyo bintu 14 bikurikira.

*Uriyubara igihe uzibonako bino bimenyetso mu buzima bwawe.*

1. Uzobe maso igihe *gusenga Imana* bihindutse ikintu kigoye kuri wewe.

2. Uzobe maso mu gihe *kwisonzesha* bibaye umugani mu nteguro zawe mu vya Mpwemu.

3. Uragaba igihe wumva *utakinezerwa n’ugusoma ijambo ry’Imana.*

4. Uragaba igihe *gukora ibikorwa vy’Imana* bikubereye umutwaro ukomeye aho kukubera umuhezagiro.

5. Uzobe maso igihe uzumva *kubaho wejejwe* bigutera kwumva uri nko mw’ibohero.

6. Uragaba igihe uzumva *kwibanira n’abatazi Imana* ari ikintu c’igiciro muri wewe.

7. Uraba maso igihe uzumva *ufise inzara n’inyota yo kwibera mu bidahimbara Imana.*

8. Uragaba igihe uzobona *kuvyuka gusenga mw’ijoro* bibaye umugani mu rugo ubamwo.

9. Uraba maso muvukanyi igihe uzumva *udakeneye Umwami Yesu n’umusi umwe gusa* ukikenerera ibindi.

10. Uzobe maso igihe uzumva *ukeneye kurya kenshi kuruta incuro usenga.*

11. Uragaba igihe uzoba *utagisangira n’abandi imirongo y’Ijambo ry’Imana.*

12. Murabe maso *igihe muzovuga ubutumwa mushaka kweyegeranirizako abantu gusa.*

13. Muragabe *igihe mumara umwanya munini kuri facebook,whatsap,tweeter n’izindi mbuga ngurukanabumenyi.*Izi mbuga zabaye nk’ibigirwamana umwansi Satani akoresha kandi *kuri benshi zatwaye ikibanza Imana.*

14. Uraba maso *igihe ubutumwa nk’ubu bukurambira gusoma,ariko inkuru zisetsa,iz’ibiterasoni zikakuryohera gusoma.*

*Murabere maso ibi vyose bene Data bakundwa.Tube maso kuko Satani we ntasinziriye.*

*Twitegure Yesu agiye kuza kujana abiteguye.*

Publicités