Twame dukora ivyiza tubere akarorero abandi kandi tube inyankamugayo

UBE ISHAMI RYÃMA, RIRI K’UMUZABIBU W’UKURI

Kuko ishami rirashobora kwama ritari k’umuzabibu w’ukuri!!

Yohana 15:1-2

« Jewe nd’umuzabibu w’ukuri, kandi Data ni nyene wo. Ishami ryose ryo muri ritãma, arariküraho; kandi iryãma ryose araritütürira, ngo rirushirize kwäma. »

Igiti kigira agaciro bivanye n’ivyamwa camye.

Umuntu yitegereje igiti gitötahaye arashobora kuvuga ati kirya giti ni cïza,

Ariko, iyo kitäma nyene co we avuga ati gikwiye kuvaho kuko ntaco kimaze!!!

Iyo igiti cäma ivyamwa vyiiiiiizaaaaa n’iyo imizi yaco igomba gutera ingorane kanaka, biragorana ko bagica kubera akamaro kibafitiye.

Bakundwa,

*✍🏻Mumenye kw’umukristo agira agaciro iyo yama ivyamwa bikwiranye no kwihana kutagiramwo uburyarya.*

Nico gituma Yesu avuga ati ishami ryose ritama ararikuraho.

Umuntu weseee yakiriye Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwiwe n’ishami riri kuri Yesu Kristo [riri ku giti c’umuzabibu],

Yesu Kristo n’igiti c’umuzabibu *w’ukuri.*

Hariho abandi biyita ba Yesu ariko atari imizabibu y’ukuri *[abo n’ibijabija : ntabwo batanze ubwabo bugingo kugira ngo bigüre intama, binjiriye ahatari mw’irembo ry’intama (Yohana 10:1-14)].*

Bakundwa,

Iyo ishami ryäma imbuto zikwiranye no kwihana riri kuri Yesu,

Uba uri umuntu akomeye cäne k’uburyo ata muntu n’umwe ashobora kuguhangara ukw’agomba kubera ububasha ishami [umukristo ] ryonka mu giti c’umuzabibu *w’ukuri* ari co Yesu Kristo.

Mugabo, iyo ishami (umukristo) riciwe ku giti kubera ukutäma imbuto nziza, rica ryuma.

Ntaco riba rimaze atar’ugucânwa.

Matayo 15: 13

Arabishura ati igitewe cose Data wo mw’ijuru atatëye Data wo mw’ijuru azokirandura.

Twame twisuzuma ko duhagaze nëëëzäää muri Yesu Kristo n’uko turiko taräma imbuto zikwiranye n’ukwihana kutagira uburyarya.

Ahandi hoho nta gaciro tuzoba tugifise k’umuzabibu w’ukuri ari wo Yesu Kristo.

Data azodukura kuri we!!!

Yesu adufashe.

Imana ni yavyemera,

Iri Jambo tuzoribandanya *tuvugane k’ukuntu ishami ryãma Data ARITÜTÜRIRA KUGIRA NGO RIRUSHIRIZE KWÃMA.*

Publicités