Dusangire aya majambo y’ubuzima abakomeze muri Yesu Kristo

Umwami aganza abami Yesu Kristo Umucunguzi w’ abantu nashimwe cane ncuti zumusaraba

1 Petero 1: 14-15

Twahamagawe kuba

abera.

14 Mumere nk’ abana bagamburuka, ntimwishushanye n’ ukwifuza kwanyu kwa kera kwo mu gihe c’ ukutamenya kwanyu.

15 Ariko nk’ unkw’ Iyabahamagaye ar’ iyera, namwe abe ari ko muba abera mungeso zanyu zose.

Abaroma 12:2

Ntimwishushanye n’ivy’ ikigihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy’ Imana igomba, ni vyo vyiza bishimwa, bitunganye rwose.

Abaheburayo 2 : 1-3

Ntitwanjanjwe ku gakiza

1 Ni co gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo nti dutwarwe akayombekera tukabivako.

2 Kw’ijambo ryavugiwe mu kanwa k’ abamarayika ryagumyeho, kand’ ibicimuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye, 3 tweho tuzokwikiza dute, ni twanjanjwa ku gakiza kangana gatryo? Kabanje kuvurwa m’ Umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe m’ abakumvise, 4 Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, iyishingisha ibimenyetso n’ ibitangaza n’ibikomeye vy’iburyo bwinshi n’ingabire za Mpwemu Yera zagabanganijwe nk’uko yagomvye.

Matayo 7:6

6 Ivyera vy’Imana ntimukabihe imbwa, kand’imaragarita zanyu ntimuziterere ingurube, kugirango ntizizihonyange n’inzara zazo, maze zikabahindukirira, zikabatabagura.

Abaroma 6:1-2

Abapfuye ku vyaha ntidukwiye kubigumamwo.

1 Nuko tuvuge iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ng’ubuntu bw’ Imana bugwire?

2 Biragahera. Twebwe twapfuye kucaha twoba tukibibamwo dute?

( Bene Data ncuti zumusaraba dusangiye urugendo ruja mw’ijuru, ndabipfurije kwamana imigabo yo gutungana. No guharanira kuronka ivyamwa vya Mpwemu Yera.)

AB’I GALATIYA 5 : 16 – 23

16 Ndavuga nti Mugendeshwe na Mpwemu, ni ho mutazoshitsa ivy’ akameremere kanyu kifuza.

17 kukw akameremere kifuza ivyo Mpwemu yanka, kandi Mpwemu yifuza ivy’akameremere kanka: kukw ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba.

22 Ariko ivyo Mpwemu yama n’ urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugiraneza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, 23 uburwaneza, ukwirinda: ibimeze bitryo nta vyagezwe bibibuza.

Luka 6: 43-45

43 Kukw ata giti ciza cama ibibi, kandi nta giti kibi cama ivyiza.

44 Igiti cose kimenyekanira ku vyo camye: nta bokwamura insukoni ku munyinya, cank’ inzabibu kumukere.

45 Umunyangeso nziza akura ivyiza mw’itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n’ umunyangeso mbi akura ibibi mw itunga ribi: ibibogaboga mu mutima ni vyo akanwa kiwe kavuga.

Ubuntu bw’ Umwami wacu Yesu Kristo bubane natwe twese dufate umwanzuro wo kwiyambura icaha kitwizingirako vuba murakoze cane.

Publicités