Imana iradukunda yama itugwanira mu ntambara zose.

🌈IMANA IRADUKUNDA ITUGWANIRA INTAMBARA BURI MUSI,IZIBONEKA NIZITABONEKA🌈®️

YOHANA 2:16.kuk’urukundo IMANA yakunze abari mw isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w’ikinege,ng’umwizera wese ntaz’apfe rubi,arikw ahabwe ubugingo budashira.

YOHANA 8:10_11._YESU yunamutse aramubaza,ATI yewe mugore,bamwe bakurega Bari hehe?Ntanumwe aguciriye urubanza?

11_nawe ATI nta n’umwe,mugenzi,genda guhera Ubu ntuzosubire gukora Ivyaha.

YOHANA 14:34_35_Ndabaha icagezwe gisha ni mukundane;nk’uko nabakunze,Abe ariko namwe mukundane.

35_Ni mwagirirana urukundo,ni ho Bose bazomenya KO mur ‘abigishwa banje.🙏AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU🌈

Publicités