Ekereziya Gatorika y’Uburundi yumvikanye ku ntererano y’amatora yatanze

N’aho abamenyeshamakuru batatumweko nk’uko vyari bimenyerewe ku yindi mirwi y’abatanze intererano y’amatora, amakuru dufise avuga ko Ekereziya Gatorika y’Uburundi yatanze mu ndwi iheze intererano y’amatora ingana n’amafaranga imiriyoni umunani z’amarundi.

Nk’uko ayo makuru dufise abimenyesha, Abungere ba Ekereziya Gaturika mu Burundi barakoranye, bafata ingingo ko Diyoseze yose, uko ari umunani ziri mu Burundi, ko yotanga umuriyoni umwe w’amarundi, yose hamwe akaba imiriyoni umunani.

Inama nkuru y’Abepisikopi ba Ekereziya Gaturika mu Burundi yaheruka kubwira abajejwe kwegeranya intererano y’amatora yo mu mwaka w’2020 ko iyo ntererano idasabwa ba Patiri Mukuru canke abandi bose bajejwe gutunganya ivy’ubutumwa bwa Ekereziya Gaturika mu nzego zayo zose mu gihugu cose. Abatoza iyo ntererano bamenyeshejwe ko uwubazwa vyose muri Ekereziya, n’iyo ntererano irimwo, ari Umwepiskopi, kuko Patiri Mukuru canke uwundi wese aba ahabereye uwo Mwungere nyene.

Kubwa Ekereziya Gaturika, ntivyari bikwiye kandi ko abantu baterera batazi amafaranga akenewe ingene angana, ayamaze kuboneka, hamwe n’ayasigaye.

Inama nkuru y’Abepisikopi b’Uburundi ivuga ko yabonye ko mu batererejwe harimwo amashengero.

Mw’itangazo riheruka gusomwa na Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE, Umwepisikopi wa Diyoseze ya Muyinga, akaba n’umukuru w’inama y’abepisikopi b’Uburundi, Ekereziya Gaturika y’Uburundi yabanje kumenyesha ko intererano yayo nkuru mu gihugu atari iy’amafaranga, mugabo ari iyo kwubaka imitima, n’ukuremesha amahoro n’umwimvikano, hamwe n’iyo gufasha kugira umuntu wese yubahirizwe mw’iteka ryiwe yiherewe n’Imana.

Ku vyerekeye intererano y’amafaranga iriko irasabwa bose harimwo n’amashengero, Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE yamenyesheje ko ari ngombwa ko abantu bose bamenya ko intererano y’amafaranga iyariyo yose isabwa Ekereziya Gaturika ata handi yosabwa atari muri Diyoseze, kuko ariho hari uwuyiserukira imbere y’amategeko ariwe Mwepiskopi.

Mw’itunganwa rya Ekereziya Gaturika mu Burundi, hari ibigo vyinshi bikukira Ekereziya Gaturika, amaparuwasi, ibigo vy’abihebeye Imana, amashure, amarerero y’impfuvyi n’abagendana ubumuga canke abageze muza bukuru. Inama nkuru y’abepisikopi ivuga ko muri ico gihe igisata cose kitoheza ngo gisabwe intererano, ahubwo ko haterera gusa Diyoseze ivyo bisata vyegukira, naho nyene abagize inama nkuru y’abepisikopi bakazobanza gukorana kugira bahurize ku gitigiri c’intererano yotangwa na Diyozese imwe yose mu zigize igihugu c’Uburundi.

Musenyeri NTAHONDEREYE yasavye ati : « Turasavye ko atawoza kugora izindi nzego n’ibigo bitandukanye vyegukiye Ekereziya Gaturika. »

Ekereziya Gaturika y’Uburundi imenyesha ariko ko idashimishwa n’abahohoterwa bazira ko batatanze intererano, bagasaba ko ababijejwe bobanza gutomora uburyo bw’amafaranga bukenewe mu matora, kugira umwe wese aterere uko ashoboye mu buryo bwiwe.

Publicités