Shishikara kandi wumire kuco wamenye mu Kristo.

UKW ABAKRISTO BAKWIYE GUKURA MU VY’IMANA

ABAHEBURAYO 6:4_5_7.

4/Kukw abamaze kwakirwa n’umuco,bagatamira ingabire iva mw ijuru,bagasangira mpwemu yera.

5/bagatamira ijambo ryiza ry’IMANA,n’ububasha bwo mugihe kizoza,

7/Indimiro zinyoye imvura yaziguyeko kenshi,iyo zimezemw’ibirimwa bikwiye abazirimiwe,zironka umugisha w’IMANA.

ABAHEBURAYO 11:7_8_9

7/Ico mukwiye kwihanganira n’ugutozwa indero nziza,IMANA ibagirira nk’abana bayo. N’umwana ki.adakang.irwa na se?

8/Ariko namba mudakangirwa nk’ico abandi bose bakorerwa,mur’ibivyarwa,ntimur’ubura bwayo.

9/Kandi twari dufise ba Data b’umubiri baradukangira natwe tukabubaha none ntituzorushiriza cane kugororokera se w’ivyimpwemu tugahoraho?

ABAHEBURAYO 13:7_8

7/Mwibuke ababaganza,bakababwira ijambo ry’IMANA,mwitegereze iherezo ry’ingeso zabo,mwigane ukwizera kwabo.

8/Yesu KRISTO uko yar’ar’ejo,n’uyumusi ni kw akiri,ni kw azokwa ibihe bidashira. AMEN HIMBAZWA MWAMI YESU.

Publicités