Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA avuga ko ikiringo ciwe kizohera mu mwaka wa 2020

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA amenyesha ko ikiringo ciwe kizohera mu mwaka wa 2020 kandi yiyemeje kuzoshigikira umukuru w’igihugu abarundi bazotora mur’uwo mwaka.

Ivyo yabishikirije kur’uno wa kane igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018,mu gihe yashikiriza ijambo abarundi ahejeje gutera umukono kw’ibwirizwa nshingiro rishasha.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yavuze ko ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe ritahinyanyuriwe umukuru w’igihugu ahari ubu nk’uko benshi bavyibaza, ariko ryahinyanyuwe kubw’ineza,iteka ,itekane hamwe na kazoza k’Uburundi n’abarundi.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yavuze ati : “Ibwirizwa nshingiro rishasha ntiryahinyanyuriwe umukuru w’igihugu ahari ubu ryahinyanyuwe ku bw’ineza ,iteka ,itekane hamwe na kazoza k’Uburundi n’abarundibose.

Muri iryo jambo ryiwe, umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yateye akamo abahunze gutahuka mu gihugu cabo yongere asaba ibihugu vyabakiriye kuborohereza kugira abashaka kugaruka mu gihugu biborohere.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yavuze ati : “Abahunze si inyagano ngo baboherwe mu makambi.”

Amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro yabaye kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018, ritorwa ku majwi arenga 70 kw’ijana, nk’uko vyashikirijwe na sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro.

Publicités