Umukuru mushasha w’urwego CNC yashikirijwe amabanga

Umukuru mushasha agiye kurongora urwego rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi (CNC),Nestor BANKUMUKUNZI amenyeshako agiye gukorana n’abakora mu gisata co kumenyeshamakuru bose kugira bashobora kuzotanga inyigisho ku bantu bashasha binjiye muruyo mwuga mu ntumbero yo gukinga amakosa ashobora gukorwa.

Mu birori vyo kubisikanya hagati yuwahora ajejwe CNC hamwe n’umukuru mushasha w’urwo rwego, Ramadhan KARENGA yahora arongoye CNC yamenyesheje ko ibikorwa asigiye uwumusubiriye ari ibijanye no gutanga ikarata ku bamenyeshamakuru.

KARENGA Ramadhan yamenyesheje kandi ko, uwumusubiriye amusigiye kandi ibikorwa bijanye no kwihweza neza amasezerano ari hagati ya CNC n’ibimenyeshamakuru bitandukanye hamwe n’ibijanye no kugura ibikoresho bigezweho bifasha mu kazi.

Nestor BANKUMUKUNZI agiye kurongora CNC yasavye abamenyeshamakuru batariyandikisha muri CNC gukora ico gikorwa kugira bazoronswe ikarata yongera asaba abakorera murico gisata kuzokwama bashira imbere kuvugana mu gihe hari ikibazo icarico cose mu ntumbero yo gutora inyishu ikibazo.