Umutumiro w’amasengesho yo gusengera Abarundi n’uburundi yo kuwa 11/07na 14/07/2018

Umutumiro w’amasengesho yo kuwa 11/07na 14/07/2018

Nkuko Uhoraho Imana yadutegetse imisi yose yo kuwa gatatu no kw’isabato (kuwa gatandatu), twama dufise amasengesho yo gusengera u Burundi n’abarundu.

URUFATIRO

« UGUTABARWA KWUMUNTU CANKE KWIGIHUGU HAKENEWE ABAZANA INKURU Z’UKURI KANDI ZIRIMWO UKWIZERA UBUSHOBOZI BW’IMANA  »

IBISOMWA:

– 2ABAMI 7: 3-9

– GUHARURA 13: 25 -33; 14: 1-8

– ABAROMA 8: 31’32

INDURIMBO

21; 36; 49; 45; 68; 93; 124; 145; 354.

Mugihe hari ukwihebura muburundi no mumarundi batari bake bitewe nubukene, inzara, ubushomeri, ugupfungwa, ukurengaywa, ubuhungiro, ubwicanyi, ubupfuvyi, ubupfakazi n’ibindi.

-Burimuntu yibaza kumisi kumisi ingengene yotabarwa akabibura.

-Bamwe bizigira abakomeye, abatunzi, abatware …..

Ariko ukaba waramenye Imana womenya ko ugutabarwa kudaca aho wiyunvira mugabo yuko kuva k’Uhoraho Imana nzima.

-Ntihasabwa igugu ry’abantu ( igitigiri c’abantu benshi) jewe nawe vyo kunda ko Imana idukoresha tugatabara ibihumbi bizigirijwe (2abami 7:3-2); kandi ngo bari abanyamibembe: inkomezi , akaranga…

* Yosuwa na kaleb bakijije benshi mugihe igugu ry’abantu ryari ryarandutse Imitima: nimbawaravuganye n’Imana ugiye gutabara mugihe benshi barandutse imitima.

*Mbe nimba Imana iri muruhande rwacu uwo turwanya ninde? (Rom 8:31-32).

▶️▶️ Mugenzi haranira kuba muruhande rw’Imana uko uri kose Imana iraje kugukoresha.

IVYO GUSENGERA

-Musengere kandi muremeshe Abihebuye, avaranduwe umutima nibihe, abacitse intege, abavuye mumasezerano,

– Musengere Abarongozib’Ihanga ry’Imana; abavugabutumwa, abaririmvyi; abadiyakoni; abavugishwa n’abakozi b’Imana batandukanye;

-Musengere kandi mushike ku impfuvyi n’abapfakazi; abapfunzwe n’abugarijwe n’ibibazo bitandukanye.

Maze dusangwe Imana-Uburundi n’Isezerano.

Bigiriwe ibujumbura le 09/07/2018.

Http//:www. abisezerano.com

Publicités