Senge Imana mukuri no mukugororoka abo bakuvuga ngo uriki canke kiriya bazumirwa.

*Samuel1. 1-18*

Ana yari umugore wa Elukana, umugaragu w’Uwuhoraho kandi nta mwana bari bwaronke. Uruvugo rwari rumurembeje. Umusi umwe yinjira mu murusengero aririra Imana. Inyuma y’imisi mikeyi arasama hanyuma yibaruka Samweli.

None ncuti mukundwa niki gituma wiganyira? Senge Imana mukuri no mukugororoka abo bakuvuga ngo uriki canke kiriya bazumirwa. Imana Nyenamahoro ibampezagirire.

Publicités