« ikiza kumbwira ko turi kumwe ni igiki?” Umuntu yabajije Imana

Imana yahamagaye umuntu mw’izina ryiwe, Iramubwira Iti: « Nkurikira », uwo umuntu yumvise ijwi ryayo, ariko ntiyayibona, umuntu abaza Imana ati: « ikiza kumbwira ko turi kumwe ni igiki? Imana Iramubwira ngo nuko uza kubona igitutu canje n’icawe bigendana.

Batangura urugendo, umuntu agenda

yitegereza igitutu ciwe n’ic’Imana, batangura kwinjira ishamba, bahura n’udukwavu, bahura n’utundi dukoko tudateye ubwoba, akomeza kubona igitutu ciwe n’ic’Imana. Ageze

mw’ishamba hagati rifatanye, atangura kumva intare, ingwe, imfyisi, zitontomera imbere n’inyuma.

Umuntu agiye kuraba ca gitutu ciwe

n’ic’Imana, abona kimwe gusa, ubwoba buramwica, arataka cane kubera ubwoba kuko zashaka kumurya. Akomeza urugendo

kuko ntiyari gusubira inyuma naho hari ibikoko vy’inkazi. Nuko abona asohotse muri rya shamba ata gikoko na kimwe kimuriye.

Atangura kongera kubona vya bitutu

bibiri, ati: « Kuki wambeshe? Tucinjira ishamba duhura n’udukoko tworoshe nakubona, ariko tugeze mw’ishamba hagati, ahari ibikoko biryana, uransiga urigira; none ubonye ndabikize uragarutse? Imana Iramutwenga cane Iti: « None zabujijwe n’iki kukurya? »

Iramubwira Iti: « Erega buriya kiriya gitutu wabona cari icanje! Igihe inyamaswa zashaka kukurya naciye ndaguheka mu mugongo, wongeye kubona igitutu cawe ndagushize hasi kuko ibiteye ubwoba nari ndabikurenganije »« `.

*N.B.* _« `Igitumye ukiriho s’uko ata vyashatse kukwica, ahubwo yarabikurenganije kugira ngo ishitse ico yavuganye nawe. Kandi ibiguhiga nta kindi mupfa uretse isezerano ufitaniye n’Imana._« `

« `Bene Data, nta ho Imana yigera itureka twenyene mu bikomeye, kuko ni isezerano yadusezeraniye

dusanga muri Yesaya 43:1-4.

Ijambo « ntutinye » turisanga muri Bibiliya incuro 366 bingana n’iminsi igize umwaka.

Bishatse kuvuga ko tudakwiriye gutinya n’umusi n’umwe. Imana n’Imana Irinda Isezerano ryayo kugeza rishitse._

Publicités