Satani niyagutera ubwoba ntumukundire, ni umubeshi kandi nta rukundo agira

*Umwansi niyashaka kuguca inkokora ntumukundire, akoresha iterabwoba ataho rihagaze*

*2Abikoronto* 11:3 “Ariko ndiyubara yuko nkuko ya nzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyiyumviro vyanyu vyokwoshwa mugaca mureka ukugororoka n’ukwera mu vya Kristo”

Satani ni umusukanyi, umwagiriji n’umuhemu. Niyagomba kugutera ubwoba ntumukundire.

Ashobora kukurementaniriza canke akabeshera abandi akakubwira ngo uragaba nkuko yoba agukunda naho shwi.

Uwo mugwanizi akoresha abantu n’ibintu, agasanzaza ibihuha, ibinyoma n’urwanko akoresheje abigira “je connais” canke akabisuka kuri Facebook na whatsapp. Hari naho akoresha niyindi mihora.

Niyakubuza ivyo Imana ntumwemerere, ni umubeshi. Ni wigumire kuri Yesu niwe wenyene azogutabara.

Satani ntakindi aza gukora atari ukwica no gusahura, ugucanishamwo no gusamaza abantu ngo bareke gusenga no kwiga Ijambo ry’Imana.

Arakarira abakozi b’Imana mukubabeshera ngo ni abanyavyaha, ngo ni ababeshi, ngo bakorana n’umwansi wawe n’utundi tujambo twotuma winuba amajabo n’abakozi b’Imana.

Niyakubuza ivyo Imana ntumwemerere, ni umubeshi. Ni wigumire kuri Yesu niwe wenyene azogutabara.

Satani, iyo ataguteye ahereye muvyiyumviro vyawe, aca kubagenzi, ku ncuti canke kubo mufise “ukwemera” kwitwa kumwe.

Niyakubuza ivyo Imana ntumwemerere, ni umubeshi. Ni wigumire kuri Yesu niwe wenyene azogutabara.

Kenshi arakoresha abavuga ivy’Imana, ahandi agakoresha abiyitirirara guharanira agateka ka zina muntu; eka ntatinya gukoresha abakubwira yuko musangiye urukoba, ubwoko, umuryango canke ivyiyumviro.

Niyakubuza ivyo Imana ntumwemerere, ni umubeshi. Ni wigumire kuri Yesu niwe wenyene azogutabara.

Musenge cane satani yavyuye ingunza muburyo bwose.

Publicités