Mutima wanje, himbaza Uhoraho; Namwe ibimbamwo vyose, muhimbaze Izina ryiwe ryera.

ZABURI : 103 : 1-2 Mutima wanje, himbaza Uhoraho; Namwe ibimbamwo vyose, muhimbaze Izina ryiwe ryera. Haleluyaaaaaa! DUSENGE : Mana Mushobora vyose twongeye kuza imbere yawe tugushima wagize neza Mana guko hariho abadashoboye kuvyuka abadashoboye kubona uyu musi, Akira Icubahiro Mana, n’ubu turakwinginze ng’Ushishikare kuturinda no kutuzitirira Uturinde amaja n’amaza uturinde imitego yose ya satani n’ingabo ziwe, usiribange ivyo vyose vyokwitambika imbere y’amaso yacu, uduhunde imigisha n’imihezagiro yawe, Icubahiro Inganji birushirizeho kuba ivyawe ibihe bidashira, ni mw’Izina rya YESU KRISTO Umwami n’ Umucunguzi wacu tubisavye twizeye Amen.

Publicités