Patiri Leonidas Nishimezwe, umuyobozi w’ishure ryisumbuye rya Kigwena yagirizwa guhemukira umuvukanyi wiwe.

Patiri Leonidas Nishemezw, avuka muri paruwasi ya Rumeza muri Diyosezi ya Bururi , ubu akaba ari umuyobozi w’ishure ryisumbuye rya Kigwena, ishure rikukiraekeleziya katolika; yagirizwa gushaka kwicisha mushiki wiwe bavukana yatahutse mu Burundi aturutse mu gihugu ca Kanada iyo yari yarahungiye haheze imyaka n’iyindi.

Bavuga yuko kubera yoba yaranyonoye ubutunzi uyo mushiki wiwe yahora arungika bwo gufasha umuryango, aho aboneye yuko yiyiziye yaciye agomba kumwitanga aja kumudodobereza mu nzego z’iperereza yuko Adandaza abantu.