Ubikorane c’Ubutumwa bwiza, ibiteramo vy’amasengesho no gutazira Imana biratunganijwe mu mpande zose z’Uburundi

Luka 1: 26 Kandi mu kwezi kwa gatandatu, umumarayika Gaburiyeli atumwa n’Imana mu gisagara c’i Galilaya citwa Nazareti, 27 ku nkumi ikowe n’umugabo yitwa Yosefu, wo mu nzu ya Dawidi, izina ry’iyo nkumi ni Mariya. 28 Yinjira ah’ ari, aramubwira, ati N’ amahoro, ugiriwe ubuntu, Umwami Imana ari kumwe nawe. 29 Ariko we ahagarika umutima cane w’ iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iy’ ari yo. 30 Umumarayika aramubwira, ati Nta co utinya Mariya, kuk’ ugiriwe ubuntu n’Imana.

Publicités