Ibiteramo vyo gusenga, gutazira no guhimbaza ivuka ry’Umwami n’Umukiza Yesu Kristo (Noel) I Burundi mu mafoto

Mushobora kwihitiramwi hafi , ahabangukiye mushobora kuja kwifatanya n’abandi kuninahaza. Naho tuzi neza yuko Yesu atavuze kuri iryo genekerezo, naho tuzi yuko habaye uruvangatirane hagati yivyo aba pagani n’aba kristo, turashimira aba Kristo bo banyakuye ivyo satani yihagiye babigira icibutso c’intahava c’Urukundo Uhoraho Imana yakunzi abari kwisi mukwama bibuka ivuka ry’Umwami Yesu. N’ubu satani aguma arwana ngo yibagize abantu urwo rukundo ntangere mukuzana ibisamaza vyinshi.

Publicités