Muri Uganda kugenyerwa kw’abagore kwariyongereye mu karere k’ubuseruko

Abajejwe intwaro mu buseruko bwa Uganda bavuga yuko hiyongereye ibikorwa vyo kugenyerwa kw’abagore, vyogereranywa no gusiramura ku bagabo. Ico gikorwa ni icerekeye gukeba ibice bimwe bimwe vy’igihimba c’irondoka c’umukobwa nk’umugenzo.

Igipolisi mu ntara ya Sebei carongereje utwigoro two kubuza uwo mugenzo wabujijwe n’amategeko kuva mu 2010. Benshi mu bakobwa bagenyerwa bivugwa ko ari abagore bubatse bari mu myaka ya za mirongo ibiri na mirongo itatu, banenwa mu kibano kuko batabikorewe bakiri bato.

Abayobozi hamwe n’abaharanira agateka ka muntu bavuga ko imihango yo kugenyerwa kw’abo bagore ubu ibera ku mugaragaro. Ngo bigirwa nk’umugenzo aho usanga abagore n’abagabo bose baba bitavye.

Publicités