Itangazo ryo kwinjira ku munsi ugira kabiri w’amasengesho yo kwisonzesha.

TANGAZO RY’IHANGA RYERA RY’IMANA RIGIRA RITANGUZA UMUNSI UGIRA II WAMASENGESHO YO KW’ISONZESHA AZOMARA 7: SASITA Z’IJORO 00:00, TIURATANGUYE UMUNSI UGHIRA II WO KUMENYA ICO IMANA ITUGOMBAKO NO KUVANGURA IBIBI N’IVYIZA

Hanga ryera ry’Imana, namwe mwese mwifatanije natwe muri aya masengesho

A. Umunsi wa mbere w’amasengesho yo kwisonzesha wagenze neza kw’isi yose kandi yitabiriwe n’Abarundi abakuru n’abato mbere n’abanyamahanga benshi bifatanije natwe.

B. Uwutashoboye kwisonzesha kuri uyu munsi wa mbere, ntacike inkokora twamufatiye umurindi abisonzesheje mugabo nace nawe atangura amapfungo nawe ahamvye abandi.

C. Uwariwe wese asenge Uhoraho Imana imwereke umugambi imufiseko, ico Imana imugombako, ingene yokwambara, yokwisiga, yofungura kandi asabe Imana kumuvangurira ukuri n’ikinyoma muri ibi bihe amadini n’abantu benshi bigisha ivyo bishakiye bakavuga ayo bigeneye.

Mukomere mu mwami wacu Yesu Kristo kandi mutsinde inzara n’intambara za satani.

http://www.abisezerano.com