Umunsi ugira 7 w’amasengesho yo kwisonzesha usozera 7 yahariwe amasengesho yo kwitanga

*IHANGA RYERA RY’IMANA RIRATANGARIJE ABANTU BOSE YUKO WA MUNSI W’7 UMUNSI W’INTSINZI WASHITSE MUKANYA SA SITA Z’IJORO AMASAHA Y’IBUJUMBURA MU BURUNDI *

-Ibikogwa vy’iminsi 6 y’amasengesho yo kwisonzesha vyatanguye kuwa 15/02 sa sita zijoro rishira kuwa 16/02, vyagenze neza cane mu gihugu c’Uburundi, mu karere k’ibiyanga binini no mu mahanga ya kure.

-Imana yariyerekanye, abantu barakira indwara, barakizwa, barabohoka, baravuga mu ndimi abandi benshi bahabwa amasezerano.

-Mu gihugu hagati, mu mabohero, mu nkambi z’impunzi, mu bikorera utwabo irya no hino bose bariyumviye ijwi ry’Imana ibasezeranira.

– Umurongozi w’uyu munsi w’indwi ni *Mpwemu Yera, Mpwemu w’Imana* niwe yakoze uru rutonde twakurikije kandi niwe agomba kurusozera kuri uyu munsi ugira 7. Ku gicaniro ca Radio y’Ihanga ry’Imana, umwe wese uko arongowe azoshikiriza amashimwe n’ukwigina Umwami Yesu Kristo. Nawe aho uri ntuzotangwe. Twese tuzosozera isaha cumi na zibiri rirenze bivanye naho uri.

– Umunsi ugira 7 ni umunsi w’intsinzi, umunsi w’amashimwe no kwigina Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo. Uzomushime, umutambire, umuninahaze, umuhobere, umutwengere,….

-Hanga Ryera ry’Imana, namwe mwese mwifatanije natwe muri aya masengesho, tangure musengera abagwaye indwara izarizo zose guhera kuri Sida, canceri, abadayimoni n’izindi zose kuko mwahawe ubushobozi kandi ibitangaza biriko birakoreka hirya no hino mugihugu no mu mahanga. Twiyambure icaha cose no kwishira hejuru twibonere ukugira neza kw’Uhoraho Imana Yehovah. Amen!

http://www.abisezerano.com