Uhoraho Imana Yehovah Rapha, ni Imana ikora kandi ikoresha ibitangaza Ihanga ryayo ry’Abarundi

*TWABIHEREWE UBUNTU NONE TUBITANGIRA UBUNTU*

Yesu ashimwe ncuti z’umusaraba. Hariho abantu benshi bumva dusenga bakibaza yuko ari uguheza umugenzo haba namba. Ku bicaniro vy’Ihanga ry’Imana biri mu gihugu no mu mahanga, abantu batondana imitwaro itandukanye kugira ngo basengegwe nkabatonda kwa muganga, akarorero ni abo mubona kw’iyo shusho . Nkako dusenga Imana ikiza indwara zose atanimwe ivuyemwo kandi abaza bose ku bicaniro vy’amasengesho vy’Ihanga ry’Imana batahana ijambo rikiza ry’Umwami wacu Yesu Kristo.

Uhoraho Imana iguma ikiza abana , abakenyezi, abasore n’inkumi, abatama n’abatamakazi benshi. Ijambo Yesu yavuze muri Mariko 16:15-18 ririko rirashitswa mw’Ihanga ry’Imana, mugihe hariho abahendwa ngo na satani arakora ibitangaza. Satani nta gitangaza akora, niyo yiganye Imana yacu, aguha itunga n’ukuboko kw’ububamfu akaritwaza ukuboko kwiwe kw’uburyo abanje ku kumarako abawe. Uwufise impari arabaza umuririmvyi Rose Muhando.

Dusenga Imana yumva, ivuga kandi ikora ibitangaza. Ni Imana ikiza, ibohora kandi igomba gushikana Ihanga ryayo my mu Burundi bushasha bw’ISEZERANO, ntihakagire ivyikurikiza Ihanga ry’Imana bibajuragirisha utujambo twimburakimazi. Umwami Yesu araganje!

http://www.abisezerano.com