Inyereko ku gihugu c’Uburundi z’umuvugabutumwa Blaise Niragira.

Inyereko z’umuvugabutumwa Blaise Niragira.

Hari kuri uyu wa 2 Ntwarante mu masaha y’ijoro aho umuvugabutumwa Blaise Niragira , uwo nawe akaba mu bisanzwe atari yemera ibintu vy’inyereko n’amasezerano, aho yerekwa nkuko avyivugira; ibizoba mu gihugu c’Uburundi.

Yabonye hari ikintu kimeze nk’ihema rinini cane kiraza gitwikira igihugu c’Uburundi aho hari abemeye kuja muri iryo hema n’abandi banse kurijamwo.

Abagiye munsi yiryo hema basanzemwo inyenyeri zabamurikira ijoro n’umurango.

Ariko abanse kuja muri iryo hema babonye ibara, barahona.

Indege yera yaje izananye hejuru y’ikiyaga Tanganyika, ikaba yarifise aho irasira habiri itangura kurasa abantu bose batinjoye muri iryo hema irabamara. Ihejeje ico gikorwa yaciye isubira mu kirere irarenga mu bicu, mu nyenyeri yisubirira mw’ijuru.

Uyo muvugabutumwa arangiza agira ati abantu ni bihane ivyaha vyabo bakizwe, ukwo kukaba arikwo kwinjira mw’ihema ry’Imana.

Si umbwamere abarundi berekwa indege yera ihagaze hejuru y’ikiyaga tanganyika ikarasa mu gihugu kandi hakabaho abantu benshi bakira n’abahona.

Aha twobabwira nk’umupfasoni yitwa Jacqueline yeretswe abona ari kumwe n’abasirikare ba leta maze hakaza indege kubarasa mugabo bo bagakira.

Hari na Sabokwigina Ernest aba muri Leta zunze ubumwe za Amerika, nawe nyene yeretswe indege zihagarara mu kirere c’Uburundi zikarasa hagakira abahawe umuti utukura wari mu ducupa dutoduto.

Muzobandanye mukurikira ivyo inzozi , inyereko n’ubuvugishwa. Kandi mufise inzozi mushaka gusobanurirwa murashobora kutwandikira kugira ngo muronke ubusobanuzi.