Ihanga ry’Imana rihamagarira abantu bose kwizera Yesu Kristo no kubatizwa

Ihanga ry’Imana rihamagarira abantu bose kwakira Yesu Kristo kuba Umwami n’Umukiza wabo no kubatizwa muri Yorodani. Duhamagarira kandi abahawe umubatizo utari uwo mu mazi menshi kwumvira ijwi ry’Imana no gushitsa ukugororoka kwose.

Ereka isi yose na cane cane Uhoraho Imana yakuremye yuko ushaka gushitsa ukugororoka kwose. (Matayo 3:15)

http://www.abisezerano.com