Umutumiro w’amasengesho y’Ihanga Ryera ry’Imana y’iyi ndwi

UMUTUMIRO WAMASENGESHO Y’IYI NDWI.

Hanga Ryera ry’Imana, namwe mwese muri mu rugendo rugana I Kanani, bakunzi b’umusaraba namwe mwese murindiriye Isezerano Uhoraho Imana yasezeranye. Nubu turacabandanya gusemerera nkuko Imana iguma ibitwigisha ngo tubwire abaremwe bose ngo bihane, biyeze kandi bahindure ingeso zabo kuko harico Imana y’ Ubushobozi igire yikorere.

URUFATIRO

Mwame mwibuka gukunda Imana n’abantu, kuvuga ubutumwa bwiza no kuranura abigishwa hamwe no guteramira amasezerano. (Matayo 28: 18-20)

INYIGISHO

1. Yesu ntatoranya abeza n’intwari gusa, akoresha ababigomba kandi biteguye ( Matayo 4:18-22 na Ivyakozwe n’intumwa 22:3)

2. Yesu niwe yadutoranije kuko yatadukunze ubwambere sitwe twamutoranije ( Yohana 15:16)

3. Umuhamagaro wacu wa mbere ni ukubana n’Imana no kuyikorera.

4. Kugira ngo dukurikire Yesu Kristo dutegerezwa guheba vyose. Kandi guteba kwitaba umuhamagaro ni ukugarariza ( Matayo 4: 18-22)

5. Dusabwa kwama ivyamwa kandi ntiyaduhamagaye kuko twifise mugabo yaduhamagaye ngo aduhe n’ibikoresho ( Yohana 15:8 na Luka 19:10)

IMITWARO YO GUSENGERA

– Gusengera abagwayi, abagendana ubumuga, abageze muza bukuru, impunzi, abapfunzwe, abari mu mutekano muke, abana bo mwibarabara n’imitwaro itandukanye ibegereye.

Umwami Yesu abahezagire mwese.